علمی-تحقیقی

علمی-تحقیقی

باسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي گروههاي آموزش متوسطه استان اصفهان

 

آزمون كتبي هشتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي وكارگاهي استان اصفهان – فروردين 86

 

40 سئوال چهارگزينه اي زيست شناسي   مدت پاسخگوئي : 35 دقيقه

 

 

((توجه : اين آزمون نمره منفي ندارد))

 

1-در مقطع ميكروسكوپي از برش عرضي برگ ، برگ شمعداني را چگونه از برگ تره تشخيص مي دهند؟

الف ) در تره پارانشيم نرده اي برروي پارانشيم اسفنجي قراردارد .

ب ) در تره تمام فضاي ميان برگ با پارانشيم نرده اي پر شده است .

ج ) در برگ شمعداني پارانشيم اسفنجي تمام فضاي ميان برگ را پرنموده است

د ) در برگ شمعداني پارانشيم نرده اي برروي پارانشيم اسفنجي قرار گرفته است .

 

2- كدام ماهيچه از هر دوسطح (پشتي و شكمي ) بدن ديده مي شود ؟

الف ) جناغي – ترقوي پستاني         ب ) دلتايي              ج ) مورب خارجي       د ) توام

 

3- براي مشاهده اثر 2CO برشدت فتوسنتز معمولاً از چه نمونه اي استفاده مي شود؟

الف ) سرخس          ب ) خزه                      ج ) جلبك                     د ) قارچ

 

4- پايك هاي مغزي در كجاي مغز قرار دارند؟

الف ) در زير برجستگي حلقوي                               ب ) در بالاي برجستگي حلقوي

ج ) در بخش پيشين نيمكره هاي مخ                           د) در زير رابط پينه اي

 

5- در زير ميكروسكوپ نوري چگونه مي توان با مشاهده جريان خون در يك بخش از باله ماهي دمي سرخرگ را از سياهرگ تفكيك كرد؟ازروي .........

الف )  رنگ خون                                                 ب ) قطر رگ

ج ) جهت جريان خون                                          د ) ضخامت ديواره رگ

 

 

 

6- در تشريح مغز چگونه مي توان رابط سه گوش را ديد؟

الف ) بابرش 2 تا 3 ميلي متري بصورت طولي برروي سطح شكمي مغز.

ب ) بين تالاموس ها ورابط سفيد پيشين قابل مشاهده است .

ج ) در زير جسم پينه اي ديده مي شود.

د ) بابرش عرضي برروي نيمكره هاي مخ وجسم پينه اي .

 

7- در برش عرضي ريشه ذرت موقعيت پريسيكل ( دايره محيطيه ) كجاست ؟

الف ) بين دستجات آوند ي        ب ) روي آندودرم         ج ) زيردرون پوست          د ) زيرپوست

 

8- دريك بشركه مساحت دهانه آن 10 سانتي متر مربع وارتفاع آب موجود در آن 8 سانتي متر است ، 400 عدد پارامسي وجود دارد ، تراكم اين جمعيت در هر سانتي متر مكعب چند عدد است ؟

الف ) 5                ب ) 50                        ج ) 32                       د ) 40

 

9- با برداشتن كدام بخش مغز بطن چهارم ديده مي شود؟

الف ) رابط سه گوش         ب ) مخچه                  ج ) بصل النخاع          د ) برجستگي حلقوي

 

10- گروه خوني فردي كه داراي آنتي ژن B برسطح گلبول هاي قرمز وآنتي D در پلاسماي آن باشد با چه آنتي كوريا آنتي كورهايي آگلوتينه مي شود ؟

الف ) آنتي A و آنتي D          ب ) آنتي B                ج ) آنتي A              د ) آنتي B و آنتي D

 

11- در لوله گوارش كرم خاكي بعداز سنگدان كدام بخش قراردارد؟

الف ) چينه دان                   ب ) معده                  ج ) روده                    د ) كيسه هاي معده

12- سطح خارجي پل مغزي وسطح داخلي جمجمه وستون مهره ها به ترتيب هريك از كدام لايه پوشيده شده است ؟

الف ) نرم شامه – سخت شامه – سخت شامه            ب ) سخت شامه – نرم شامه – سخت شامه

ج ) سخت شامه – نرم شامه   - نرم شامه                 د) نرم شامه – نرم شامه – سخت شامه

 

13- كياسماي بينايي در كدام سطح مغز ودر كجا واقع شده است ؟

الف ) پشتي بالاي هيپوفيز     ب ) شكمي بالاي هيپوفيز             ج ) پشتي پايين هيپوفيز  د) شكمي پايين هيپوفيز

 

 

14- جايگاه كدام كليه در بدن انسان بالاتر از ديگري است وبخش حجيم پايين رو لوله هنله در كدام بخش كليه است ؟

الف ) كليه راست – بخش قشري                               ب ) كليه راست بخش مركزي

ج ) كليه چپ – بخش قشري                                     د) كليه چپ – بخش مركزي

 

 

15- بعداز خارج كردن قلب از آبشامه كدام لايه ي قلب از سمت خارج قابل مشاهده است ؟

الف ) پريكارد             ب ) ميوكارد                   ج ) آندوكارد             د ) پر ده بافت پوششي

 

16- اگر چهار ميله طلايي در استخوان درشت ني يك موش تازه متولد شده ( همانند شكل زير ) كاشته شود فاصله كدام ميله ها بارشد موش تغيير مي كند؟

الف ) 1و2

ب ) 3و2

ج ) 4و3

د ) 1و3

17- اگرهسته زايشي يك دانه گرده داراي 12 كروموزم باشد در آنتروزوئيد آن چند كروموزم وجود خواهد داشت؟

الف ) 6                 ب ) 12                      ج ) 24                       د ) 48

 

18- شته ها از كدام لايه ي ساقه مواد غذايي مورد نياز خود را به دست مي آورند؟

الف ) كامبيوم آوندي                                         ب ) لايه خارجي روي كامبيوم آوندي

ج ) متناسب با سن گياه از لايه هاي متفاوت            د) لايه داخلي زير كامبيوم آوندي

 

 

19- كدام يك از بافت هاي گياهي زير داراي ديواره سلولي ضخيم همراه با ليگنين است ؟

الف ) كلانشيم وچوب پنبه                                  ب ) كلانشيم و لوله هاي غربالي

ج ) اسكلرانشيم وچوب پنبه                                 د ) اسكلرانشيم وعناصر آوندي

 

 

20

 – جدول زير ميزان CO2 جذب شده يا آزاد شده توسط گياهان در شرايط نوراني يا تاريكي در سه دماي مختلف را نشان مي‌دهد ؟

30

15

5

دما 0C

5/2

8/2

1/1

CO2 خالص دريافتي در نور mg  g-1h-1

4/2

8/0

2/0

CO2 آزاد شده در تاريكي mg  g-1h-1

 

با اين فرض كه ميزان تنفس اين گياهان در شرايط نوري و تاريكي همسان است . كدام گزينه ها صحيح هستند :

 دما اثري بر روي ميزان جذب CO2 در شرايط نوري ندارد .

 ميزان جذب واقعي CO2 در نور در 0c15 ، 6/3 ميلي گرم بر گرم در ساعت است .

 ميزان جذب واقعي CO2 در نور در 0c15 ، 2 ميلي مترگرم بر گرم در ساعت است .

 ميزان فتوسنتز در تمامي دماها از ميزان تنفس بيشتر است .

 ميزان جذب واقعي CO2 در نور در دماي  0c15 ، 8/2 ميلي گرم بر گرم در ساعت است .

الف ) I و III

ب) II و V

ج ) III و IV

د ) II و IV

21 – در شكل زير جدول برش عرضي ريشه يك گياه نشان داده شده است . خطوط 1 تا 6 نشان دهنده بخش ها و پيكان شماره 7 نشان دهنده مسيري در درون ريشه است . كداميك از عبارت هاي جدول زير( الف تا هـ )توضيح صحيحي از تصوير ارائه مي دهند ؟

 

 

1

2

3

4

5

6

7

الف

كرك (تار)

پوست

آبكش

لايه ريشه زا

آندودرم

اپيدرم

مسير آب و قندها

ب

تار كشنده

پوست

چوب

آندودرم

نوار كاسپاري

اپيدرم

مسير آب ومواد معدني

ج

تار كشنده

پوست

چوب

نوار كاسپاري

لايه ريشه زا

اپيدرم

مسير آب ومواد معدني

د

تار كشنده

پريدرم

آبكش

آندودرم

نوار كاسپاري

اپيدرم

مسير هورمون هاي گياهي

هـ

تار كشنده

آندودرم

چوب

اپيدرم

نوار كاسپاري

پريدرم

مسير آب ومواد معدني


 

22- كدام جمله در ارتباط با نمودار روبرو درست است .

 تشكيل گامت در انسان

 تشكيل گامت در پيدازادان

 تشكيل گامت در ملكه زنبور عسل

تشكيل هاگ در رشد ونموسرخس ها

الف ) و              ب ) و                       ج ) و          د ) و و

23- در چه زماني يا درچه مكاني هستك را مي توان مشاهد كرد؟

الف ) درهنگام ميوز

ب ) در سلول هاي گياهي پير

ج ) در سلول هاي جانوري پير

د ) در هنگام طويل شدن سلول هاي گياهي

24- تعداد كروموزم ها در آندو سپرم اوليه دانه كاج ............................. است .

الف ) هاپلوئيد              ب ) ديپلوئيد                    ج ) تريپلوئيد                   د ) پلي پلوئيد

25- كدام يك از موادزير به مركز ساقه هاي  چوبي نزديك تر است ؟

الف ) آبكش نخستين                                                      ب ) آبكش پسين

ج ) چوب پسين                                                          د ) چوب نخستين

26- دونوع ماهيچه در حركت كرم خاكي شركت دارند . وقتي كرم خاكي به جلو حركت مي كند، نخست بخش هاي جلو بدن خودرا منقبض مي كند وبصورت لوله اي طويل در مي آورد ( ) وسپس پشت خود را مي كشد ( ) به ترتيب در  و  كدام ماهيچه ها منقبض (c) وكدام منبسط ( r) مي شوند؟

 

 

ماهيچه حلقوي / ماهيچه طولي

ماهيچه حلقوي / ماهيچه طولي

الف )

r/c

c/r

ب )

r/c

r/c

ج )

c/r

c/r

د )

c/r

r/c

 

 


 

27- در هنگام تشكيل ادرار در كليه پستانداران ، بيشترين ميزان باز جذب آب در كدام بخش از نفرون صورت مي گيرد؟

الف ) لوله پيچ خورده نزديك                                              ب ) لوله پيچ خورده دور

ج ) لوله هنله                                                                    د) لوله جمع كننده ادرار

28- در مولكول فسفوليپيد به ترتيب چند عدد فسفات وچند دم آب گريز وجود دارد؟ ( از راست به چپ )

الف )    2و1                     ب ) 1و2                   ج ) 2و2                      د ) 1و1

29- در قلب كدام يك  از جانوران زير دو دهليز ويك بطن وجود دارد ؟

الف ) گنجشك ووزغ                                                 ب ) وزغ وماهي كپور  

  ج ) سفره ماهي وماهي آزاد                                        د) وزغ وسمندر

30- سيتوكالا زين B يك ماده شيميايي است كه ريز رشته هاي درون سلول را شكسته وخرد مي كند . اين ماده شيميايي در كدام فرآيند سلولي بيشترين آسيب را ايجاد مي كند؟

الف ) همانند سازي  DNA                              ب ) دوك هاي ميتوزي تشكيل شده

ج ) تقسيم سلول                                            د ) تشكيل صفحه سلول

31- اگر يكي از سلول هاي دستگاه گوارش ملخ 24 كروموزم داشته باشد احتمالا كدام گزينه تعداد كروموزم هاي اسپرم ملخ را نشان مي دهد؟

الف )  11              ب ) 6                     ج ) 48                       د ) 4

32- كروموزم هاي يك فرد با ميكروسكوپ نوري در طي اينترفاز به سختي مشاهده مي شوند. زيرا....

الف ) DNA هنوز مضاعف نشده است .  

 ب ) مواد هسته آنها دربخش هاي سلول پخش شده اند .

ج ) كروماتيدهاي خواهري تا شروع تقسيم با هم جفت نشده اند .

د ) مواد هسته اي به صورت رشته هاي بسيار طويل وباريك اند .

33- غلظت يون كلسيم در يك سلول %3/0 و غلظت آن در محيط اطراف سلول %1/0 مي باشد اين سلول از چه طريقي مي تواند كلسيم بيشتري بدست آورد ؟

الف ) انتشار                         ب ) انتشارتسهيل شده         ج ) انتقال فعال            د ) اسمز

34- اگر مدت انقباض بطن ها به 2/0 ثانيه كاهش يافته وزمان استراحت به 3/0 ثانيه برسد تعداد ضربان قلب در دقيقه چه مقدار خواهد بود؟

الف ) 75                  ب ) 50                    ج )120                         د ) 100

35-در كدام جانوران ، حجم ريه ها در تمام مراحل تهويه تقريباً ثابت است ؟

الف ) حشرات                        ب ) پرندگان                     ج ) پستانداران           د ) خزندگان

 

36- در سلول هاي جگر ما اندامكي وجود دارد كه حاوي آنزيم خاصي است . كار اين آنزيم كمك به تنظيم مقدار قندي است كه از سلول هاي جگر به جريان خون آزاد مي شود .

آنزيم هاي ديگري نيز در اين اندامك وجود دارند كه داروهاومواد شيميايي مضر را تجزيه مي كنند كدام يك از گزينه هاي زير اين اندامك را نشان مي دهد؟

 

 

 

 

 

 

37- طرح زير، چرخه زندگي گياهان آوندي را نشان مي دهد .

 

 

                                                                             گياه هاپلوئيد

                                      واقعه  

 

                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    واقعه III

                                    واقعه II                                                                   

 

 

                                                                           گياه ديپلوئيد

 

 

واقعه يك

واقعه‌ي دو

واقعه‌ي سه

الف )

گامت زايي

رشد

ميتوز

ب )

تمايز

لقاح

ميوز

ج )

ميوز

لقاح

تمايز

د )

تمايز

ميوز

رشد

 

 

38- بررسي ميكروسكوپي يك نمونه بافت ناشناخته وجود ماستوسيت ها را در آن نشان داد .  نمونه مورد نظر چه نوع بافتي مي تواند باشد؟

الف ) استخواني       ب) رشته اي سست          ج ) غضروفي        د ) پوششي استوانه اي

 

39- كليه ها مواد غذايي و2O مورد نياز خود را از كدام رگ تامين مي كند ؟

الف ) سرخرگ آوران        ب ) سرخرگ آئورت          ج ) سرخرگ كرونر          د ) سرخرگ وابران

 

40- در راسته كبوتر شكلان به ترتيب تعداد كليه – كيسه صفرا- بيضه – اويدوكت ( مجراي تخمك بر) چند است ؟

الف ) 2-0-2-1          ب ) 2-1-1-2           ج ) 1-2-2-1               د ) 2-1-2-0

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:38  توسط خانم علیمرادی  | 

آزمون کتبی

1- در كدام جانور زير پرده ديافراگم وجود ندارد؟

الف- كبوتر                  ب- هوش              ج- خرگوش                  د- كانگورو

2- در سرخرگ‌هاي وابران كليه و سرخرگ ششي به ترتيب چه خوني جريان دارد؟

الف) تيره- روشن                      ب) روشن- روشن              ج) تيره- تيره           د) روشن- تيره

3- در كدام جانور قلب به صورت لوله‌اي شكل در اطراف مري مشاهده مي‌شود؟

الف) ملخ                             ب) كرم خاكي                  ج) ماهي               د)پلارناريا

4- باز وبسته شدن روزنه‌ها به ترتيب براساس كدام فرآيند در سلول‌هاي نگهبان روزنه اتفاق مي‌افتد؟

الف) پلاسموليز- تورژسانس                    ب) تورزژسانس- پلاسموليز

ج) تورژسانس- تورژسانس كم                  د) تورژسانس زياد- پلاسموليز

5- اگر در چرخه ضربان قلب فقط زمان انقباض بطن‌ها به 5/0 ثانيه تغيير يابد تعداد ضربان قلب در هرثانيه را محاسبه كند.

الف) 1                 ب)2                    ج) 60                 د) 75

6- محققي PH خون سياهرگي معده و پانكراس سگي را پس از يك وعده غذايي اندازه‌ گيري كرد، وضعيت PH در اين دو سياهرگ به ترتيب كدام خواهد بود؟

الف) اسيدي- قليايي              ب)‌اسيدي- اسيدي          ج) قليايي- قليايي            د) قليايي- اسيدي

7- سلولهاي همراه و كلرانشيم به ترتيب به كدام بافت‌هاي گياهي تعلق دارند؟

الف)‌ پارانشيم- پارانشيم        ب)‌كلانشيم- پارانشيم         ج) آبكش- كلانشيم            د) كلانشيم- كلانشيم

8- براي ايجا د يك توده باكتري( كلني) كدام روش پيشنهادي صحيح‌تر است؟

الف) حركت سواب به صورت زيگراگ بر روي محيط كشت.

ب) كوچك كردن اندازه سواب نمونه‌برداري

ج) اسپري كردن توده باكتري برروي محيط كشت.

د)‌تقسيم‌ بندي محيط كشت.

9- برش‌هاي زير كه مربوط به سلول‌هاي آندودرمي ريشه مي‌باشد، به تريب به كدام يك از گزينه‌ها تعلق دارد؟

 الف)‌ذرت- لوبيا                   ب) لوبيا- ذرت

                                               ج) لوبيا- شمعداني              د) سير- ذرت

10- در برش عرضي برگ شمعداني چگونه مي‌توان اپيدرم فوقاني و تحتاني را از يكديگر تشخيص داد؟

الف)‌از روي شكل سلول‌هاي اپيدرم                        ب)‌از روي تعداد سلول‌هاي اپيدرم

ج) از روي تجمع كلروپلاست‌ها                            د) از روي تعداد سلول‌هاي نگهبان روزنه

11- كدام گزينه مربوط به لوله غربالي مي‌باشد؟

الف) سلول‌هاي زنده بدون هسته- منفذهاي بزرگ سلولي

ب) سلول‌هاي زنده بدون هسته- حركت دوطرفه موادآلي

ج) سلول‌هاي زنده داراي هسته- حركت يك طرفه موادآلي

د) سلول هاي زنده داراي هسته- منفذهاي كوچك سلولي

12- علت اصلي نگهداري بافت‌هاي جانوري در فرمالين چيست؟

الف)‌ضدعفوني كردن نمونه                                            ب) سخت شدن نمونه

ج)‌نفوذپذير كردن نمونه براي رنگ‌آميزي‌هاي بعدي               د) جلوگيري از خروج آب بافت‌ها

13- وجود كدام يك از مواد يا تجهيزات زير در آزمايشگاه ميكروب‌شناسي ضروري ‌تر است؟

الف)‌آب  ژاول               ب) الكل               ج) لامپ فرابنفش(UV)             د) فرمالين

14- در رنگ‌آميزي هسته و سيتوپلاسم، PH رنگ‌هاي انتخابي به ترتيب چگونه است؟

الف)‌اسيدي- بازي                               ب)‌بازي- اسيدي            ج)اسيدي- اسيدي         د) بازي- بازي

15- در برش طولي كامل مغز گوسفند، معمولاً كدام بخش فقط در يك نيمه قرار مي‌گيرد؟

الف) اپي‌فيز         ب) هيپوفيز              ج) بطن چهارم          د) كياسما

16- بافت‌هاي شفاف چشم در داخل به خارج با كدام لايه‌هاي اصلي چشم در ارتباط مي‌باشند؟

الف) صلبيه- مشيميه           ب) صلبيه- شبكيه               ج)‌مشيميه- صلببه           د) مشيميه- شبكيه

17- قورباغه بالغي را تشريح كرده‌ايم و انقباض قلب آن را بررسي كنيم، ابتدا دهليزها و سپس بطن منقبض مي‌شود. توسط يك نخ بين دهليزها و بطن‌ گره مي‌زنيم، كدام مورد زير مشاهده خواهد شد؟

الف) گره ‌زدن تاثيري نخواهد داشت و ابتدا دهليزها و سپس بطن منقبض خواهد شد.

ب) انقباض قلب متوقف خواهد شد، زيرا هماهنگي بين دهليزها و بطن‌ها از بين مي‌رود.

ج) انقباض دهليزها و بطن با يكديگر هماهنگ نخواهد بود و تعداد ضربان بطن كمتر خواهد شد.

د) انقباض دهليزها و بطن همزمان، اما تعداد ضربان آن‌ها كمتر خواهد بود.

18- به ترتيب كدام جاندار يك طناب عصبي پشتي و كدام يك طناب عصبي شكمي است؟

الف) لاك‌ پشت- پروانه        ب) ملخ- لاك‌ پشت            ج) پلاناريا- ملخ          د) مار- وزغ

19- اندازه واقعي يك نمونه 90 ميكرون است، كدام گزينه در مورد آن صادق است؟

الف)‌با چشم غيرمسلح قابل مشاهده است.

ب)‌با بزرگ ‌نمايي 40 ميكروسكوپ قابل مشاهده است.

ج) ‌با بزرگ ‌نمايي 40 ميكروسكوپ غيرقابل مشاهده، اما بزرگ‌ نمايي 100 قابل مشاهده است.

د) ‌با بزرگ‌نمايي كمتر از1000 ميكروسكوپ قابل مشاهده نمي‌باشد.

20- اندازه تصوير بر مبناي مقياس   ، هفت ونيم سانتي‌متر مي‌باشد. اندازه واقعي چند ميلي‌متر است؟

الف)‌                  ب) 4             ج) 25                  د) 5/2

 

21-  در كبوتر به ترتيب تعدا كليه، بيضه، تخمدان و اويداكت (مجراي تخمك بر) چند عدد مي‌باشد؟

الف) 2-2-2-2                     ب) 2-1-1-1              ج) 2-2-1-2                د) 2-2- 1-1

22- يك محقق براي محاسبه تراكم يك محدوده مربعي به ابعاد 10متر  5 نقطه را به طور تصادفي با چهارچوبي به مساحت 1مترمربع نمونه برداري كرد، در هربار نمونه‌برداري اعداد زير را براي گياهان تك‌لپه و دولپه به‌دست آورد. تعداد كل گياهان تك لپه و دولپه در محدوده مورد تحقيق چقدر مي‌باشد؟

 

23- در شكل مقابل علامت سوال كدام گزينه است؟

الف) تار كشنده                          ب)‌كرك                                       

ج)‌ريشه‌فرعي                            د) شاخه جانبي

24- كدام ماهيچه به گوش نزديك تر است؟

الف) دلتايي                     ب) حلقوي چشم          ج) گونه‌اي            د) جناغي- ترقوي- پستاني

25- نسبت تعداد رشته پلي‌نوكلئوتيدي در آنافاز II به آنافاز I در طي ميوز يك سلول ملخ ماده چقدر است؟

الف) 2                         ب}4/1                       ج)4                                   د}2/1      

 

 

سوالات ایستگاهی

ايستگاه 1   

با مطالعه كوپ ميكروسكوپي گياهي به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف- كدام اندازه رويشي گياه را نشان مي‌دهد؟

ب- گياه مورد نظر تك‌لپه است يا دولپه؟‌چرا؟

ايستگاه 2

با مطالعه كوپ ميكروسكوپي جانوري به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف- كدام نوع بافت اصلي جانوري را مشاهده مي‌كنيد؟

ب- نشانگر ميكروسكوپ كدام نوع گلبول سفيد را نشان مي‌دهد؟

ايستگاه 3

نام استخوانهاي جداشده از اسكلت انسان را بنويسيد.

الف-                                           ب-

ايستگاه 4

نام ماهيچه‌هاي مشخص شده برروي مولاژ ماهيچه‌هاي بدن انسان را بنويسيد.

الف-                                           ب-

ايستگاه 5

نام اندام‌هاي مشخص شده برروي كرم‌خاكي تشريح شده را بنويسيد.

الف- سوزن سبز رنگ:                                            ب- سوزن قرمز رنگ:

ايستگاه 6

نام بخش‌هاي علامت‌گذاري شده برروي مغز تشريح شده گوسفند را بنويسيد.

الف- سوزن سبز رنگ:                                            ب- سوزن قرمز رنگ:

ايستگاه 7

نام بخش‌هاي علامت‌گذاري شده برروي قلب تشريح شده گوسفند را بنويسيد.

الف- سوزن سبز رنگ:                                            ب- سوزن قرمز رنگ:

 

ايستگاه 8

نام ابزارهاي يا مواد آزمايشگاهي موجود را بنويسيد.

الف-                                     ب-

ج‌-                                                                                                                          د-

 ايستگاه 9

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده برروي مولاژ مقابل را بنويسيد.

شماره 1:                                شماره 2:

ايستگاه 10

الف) مولاژ مقابل كدام اندام جانوري را نشان مي‌دهد؟

ب) اين نوع اندام مربوط به چه گروه از جانوران مي‌باشد؟

ج) نام بخش‌هاي مشخص شده برروي مولاژ را بنويسيد.

1-                                      2-

ايستگاه 11

الف- كاربرد درجه‌بندي مشخص شده با شماره 1 چيست؟

ب- عدد مشخص شده برروي عدسي شي(ابژكتيو) چه مشخصه‌اي را نشان مي‌دهد؟

ايستگاه 12

الف- نام بخش‌ مشخص شده برروي مولاژ را بنويسيد.

ب- مولاژ مربوط به يك گل كامل است يا ناقص؟(باذكر دليل)

ايستگاه 13

تصوير روي صفحه مانيتور را بررسي كنيد و دو اشتباه عمدي مربوط به مدل DNA را مشخص كنيد.

1-

 

2-

 

ايستگاه 14

الف- بخش مشخص شده چه اندامي از گياه را نشان مي‌دهد؟

ب- برروي مولاژ (ب) قسمت مشخص شده چه نام دارد؟

ج- بخش مشخص شده هاپلوئيد است يا ديپلوئيد؟

ايستگاه 15

با مشاهده اسلايد مقابل به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف- نام جاندار مورد مشاهده را بنويسيد.

ب- اين جاندار يوكاريوت است يا پروكاريوت.

ايستگاه 16

در كدام ظرف، تمامي اجزاي گياهي موجود به يك گياه تك لپه تعلق دارد؟

 

آزمون عملی : ( رنگ آمیزی مضاعف)                                        زمان :35دقیقه

                                                                                                    امتیاز :11

 

تذکر: هریک از فعالیت ها توسط دو داور به طور جداگانه نمره گذاری می شود لطفا دقت نمایید که پس از آماده سازی موارد زیر نتایج را هر دو داور ملاحظه و نمره گذاری نمایند

 

برش عرضی از نمونه گیاهی که دراختیار دارید تهیه وپس از رنگ آمیزی مضاعف اسلاید تهیه نمایید وبه سولات زیر پاسخ دهید.

 

الف: بهترین اسلاید تهیه شده را بزرگنمایی 40 میکروسکوپ تنظیم نمایید وبه داوران مسابقه نشان دهید

ب: نمونه را برای مشاهده با بزرگنمایی 100یا400 میکروسکوپ تنظیم وبافت فیبررا با نشانگر مشخص وبه داوران مسابقه نشان دهید

 

ج) نمونه بررسی شده دمبرگ است یا ساقه؟ با ذکر دلیل

د) نمونه بررسی شده گیاه چوبی است یا علفی؟ با ذکر دلیل

 

آزمون عملی : تشریح ماهی کپور                                               زمان 30دقیقه

                                                                                               امتیاز :9

 

 

تذکر : هریک از فعالیت ها توسط دوداور به طور جداگانه نمره گذاری می شود لطفا دقت نمایید که پس از آماده سازی موارد زیر نتایج را هر دو داور ملاحظه و نمره گذاری نمایند

 

الف : قبل از تشریح بخش های زیر را مشخص نمایید وبه داوران نشان دهید

 

1- خط جانبی

2- یک کمان آبششی را خارج کنید وبه سولات داوران در ارتباط با آن پاسخ دهید

 

ب: ماهی را تشریح نموده وموارد زیر را مشخص وبه داوران نشان دهید

1- پیاز آئورتی (سوزن قرمز )

2- قلب ( سوزن سبز )

3- کبد ( سوزن زرد )

4- مثانه ادراری ( سوزن سفید )

 

طراحی آزمایش  1

 

با توجه به شکل زیر آزمایش طراحی کنید که فر آیند انتقال فعال درریشه گیاه را نشان دهد

                                                                                                           زمان :15دقیقه

                                                                                                      امتیاز :6

 

طراحی آزمایش 2                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                       زمان :15دقیقه

                                                                                     امتیاز :9

 

تعدای محیط کشت برای پرورش مگس سرکه   Drosophila  melanogaster  داریم ودر هر محیط تعدادی

تخم ( با ویژگی مشابه) آماده رشد ونمو وجود دارد.

آزمایشی طراحی کنید که تاثیر دما بر شکفتن تخم ها (خروج لارو از تخم ) را درمگس سرکه نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفسیر آزمایش :

 

برای بررسی اثر دما روی متابولیسم جانوران دمای محل زندگی دو جانور را در شرایط آزمایشگاهی از صفر تا پنجاه درجه سانتی گراد تغییر می دهیم هر یک از دو منحنی در نمودار زیر شد ت متابولسم سلول های یکی از دو جانور را نشان می دهد ( شرایط آزمایش کاملا فرضی است)

 

الف ) با توجه به نمودار بالا جدول زیر را کامل کنید (3 امتیاز )

 

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

دمای محیط

38

47

42

 

 

 

 

 

 

7

شدت متابولیسم جانورI

34

32

23

 

 

 

 

 

 

46

شدت متابولیسم جانورII

 

 

 ب) چنانچه دو جانور مورد آزمایش یکی سمندر ودیگری پنگوئن باشد کدام منحنی مربوط به کدام جانور می باشد (با ذکر دلیل ) 4 امتیاز

 

منحنی I  :  ....................................      دلیل:

منحنیII  :  ...................................       دلیل:

 

ج) علت کاهش شدید متابولیسم در منحنی   را در دمای 50 درجه سانی گراد توضیح دهید .( 3امتیاز)

 

مدل سازي :با استفاده از وسايلي كه در اختيار شما قرار داردمدل سه بعدي تقسيم آنافاز ميوز2 در سلول يك گياه دانه دار را با6=n2 را بسازيد.

تذكر ساخت غشاء سلول و ديواه اسكلتي ضرورت ندارد.

   

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:37  توسط خانم علیمرادی  | 

كارشناسي تكنولوژي وگروه هاي آموزشي دوره متوسطه استان اصفهان                                                     آزمون كتبي نهمين دوره  مسابقات آزمايشگاهي ( زیست شناسی ) استان اصفهان – فروردين 87

تعداد سوالات : 40 سوال چهار گزينه اي                    مدت پاسخگويي : 35 دقيقه

 

 

 

1-‌  پدر يك خانواده كه گروه خوني او از نوع A  است دو پسردارد كه سرم خون يكي از آن دو ، باعث آگلوتينه شدن گلبول‌هاي قرمزپدرشده و خون ديگري سبب آگلوتينه شدن خون پدر نمي‌شود . گروه خوني احتمالي مادر اين خانواده كدام گزينه نمي‌تواند باشد ؟

الف)   Bهوموزيگوس          ب ) A هوموزيگوس          

ج )  A هتروزيگوس                       د ) B  هتروزيگوس

 

2-‌ محلول سودسوزآور يك درصد را به محتويات يك لوله‌ي آزمايش اضافه كرده و سپس دوقطره محلول رقيق سولفات مس را به آن افزوده‌ايم ، اگر رنگ محلول درون لوله‌ي آزمايش بنفش رنگ شود احتمالاً  كدام يك از مواد زير در لوله‌ وجود داشته است ؟

الف) آميلوز                 ب ) آميلاز                 ج ) آميلوپكتين                د ) لوگل

 

3-‌ كاكل بلال در گياه ذرت كدام بخش از اندام‌هاي زايشي است ؟

الف) بساك و ميله                                      ب ) كلاله و خامه

ج )‌ تاژك و آركگن                                د ) گلبرگ تغييرشكل يافته

 

4-‌ در بررسي لام خون انسان معمولاً  كدام يك از  گلبول‌هاي سفيد بزرگ‌تر مي‌باشد  ؟

الف) بازوفيل             ب ) نوتروفيل            ج ) ائوزينوفيل                    د ) مونوسيت

 

5-‌ در تشريح  چشم گاو ،  كدام يك از موارد زير مشاهده مي‌شود ؟

الف) پلك سوم در سمت نزديك به گوش قرار مي‌گيرد .

ب ) قرنيه كاملاً  بيضي و متقارن است .

ج ) تحدب عدسي درسطح پشتي آن بيشتر است .

د ) كره‌ي چشم داراي سه جفت ماهيچه است .

 

6-‌ كدام شكل تصوير ريزوم را نشان مي‌دهد ؟

 

 

 

 

الف)                       ب )                        ج )                        د )

7-‌ شكل مقابل مقطع عرضي كدام اندام گياهي است ؟

الف)‌ساقه دولپه‌اي               

ب ) ريشه دولپه‌اي

ج ) ريشه تك‌لپه‌اي               

د ) ساقه تك‌لپه‌اي

 

 

8- شكل دانه مقابل مربوط به كدام گروه گياهان بوده و عدد كروموزومي بخش ذخيره‌اي آن چيست؟

 الف) ‌نهانزادان – n            

ب ) بازدانگان- n

ج ) دولپه‌اي ها-  n 3          

د ) تك‌لپه‌اي - n 3

 

 

9- براساس نمودار روبرو، چندگرم  KBr  در 200 گرم آب 50 درجه سانتيگراد حل مي‌شود ؟

 

الف) 72                 

ب) 100

ج ) 164      

د ) 190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-‌ كدام ماهيچه؛ مخطط اسكلتي است ؟  ماهيچه‌ي ...

الف) كنارموها           ب ) ديواره نايژك           ج ) پيلور              د ) ديافراگم

 

11- بخش نشان داده شده ( شكل روبرو) در خزه ،  معادل كدام قسمت از گياه سرخس است ؟

الف) خودگياه سرخس           

ب) آركگن  

ج ) آنتريدي   

 د ) برگ شاخه

 

 

12- در يك‌لام گسترش خوني انسان ( فروتي خون ) به طورطبيعي كدام يك از انواع گلبول‌هاي سفيد بيشترين و كمترين درصد را به خود اختصاص مي‌دهند ؟  (به ترتيب از راست به چپ )

الف) لنفوسيت – ائوزينوفيل              ب ) مونوسيت -  لوكوسيت

ج )  نوتروفيل – بازوفيل                 د )  اگرانولوسيت – گرانولوسيت

 

13-‌ قوس آئورتي ، در مرغ خانگي در طرف .....  و در گربه در طرف ......   بدن قرار  دارد .

الف) راست - چپ           ب) چپ -  چپ         ج ) چپ – راست       د ) راست – راست

 

 

 

 

14-‌ مشخصات تنفسي يك جوان به اين صورت اندازه‌گيري شده است :

1- هواي جاري : 5/0  ليتر          2- هواي ذخيره بازدمي : 5/1 ليتر  

3- حجم تنفسي در دقيقه : 10 ليتر        4- ظرفيت حياتي : 5  ليتر            5- ظرفيت شش‌ها: 5/6 ليتر

مقدار هواي باقيمانده ( برحسب سي‌سي)  ،  تعداد حركات تنفس در دقيقه و هواي مكمل بر حسب ليتر چقدراست ؟( از راست  به چپ )

الف) 3000-20- 5/1             ب ) 3000-22-5/1       ج ) 1500-22-3          د ) 1500-20-3

 

15- در مورد مشخصات هرساركومر كدام عبارت نادرست است ؟

الف) خط M  وسط يك ساركومر قراردارد          ب ) صفحه هنسن وسط صفحه روشن قراردارد

ج ) خط M  وسط صفحه‌ي روشن قراردارد        د ) خط Z   ميان دوبخش روشن  قرار دارد

 

16- آپانديس به كدام بخش از لوله‌ي گوارش متصل است ؟

الف) روده كور          ب ) قولون پايين‌رو          ج ) راست روده              د ) دوازدهه

 

17- در شكل زير كدام عدد معرف زايده‌ي اپي‌گلوت است ؟

الف)  1                  

ب ) 2

ج ) 3                    

د ) 4

 

 

 

 

 

18- از روي كدام ويژگي‌ها مي‌توان سلول پارانشيمي را از سلول كلانشيمي تشخيص داد ؟

1- ضخامت ديواره نخستين   2- ضخامت ديواره دومين    3- توانايي تقسيم سلول   4- وجود كلروپلاست

الف) 2 و 3              ب ) 1 و 4               ج ) 2 و 4               د ) 1 و 3

19- برجستگي خارجي مچ پا و مچ دست در انسان به ترتيب مربوط به كدام استخوان‌ها است ؟

الف) درشت ني – زند زبرين             ب ) نازك ني – زند زبرين

ج ) درشت ني – زند زيرين              د )  نازك ني _ زند زيرين

20-  درقلب پستاندار ، رابط سرخرگي ( رباط شرياني ) بين كدام دورگ قلب قرارگرفته است ؟

الف)‌سرخرگ ششي و سياهرگ ششي                    

ب ) سرخرگ ششي و سرخرگ آئورت

ج ) سرخرگ آئورت وبزرگ سياهرگ زبرين            

د ) سياهرگ ششي‌و بزرگ سياهرگ‌ زبرين

21- سيتوكالازين B يك ماده‌ي شيميايي است كه ريز لوله‌هاي درون‌سلول را از بين مي‌برد . استفاده از اين ماده بر روي يك كولوني سلولي ، عمدتاً  در كدام فرآيند سلولي اختلال به وجود مي‌آيد ؟

الف) تقسيم سلولي      ب ) تشكيل دوك تقسيم

 ج )‌همانندسازي سلول   د ) تشكيل صفحه  سلولي

22- در شرايط طبيعي درهر شبانه‌روز نوك ريشه‌ي ذرت  104  20  سلول جديد توليد مي‌كند كه 5%  آنها مربوط به كلاهك ريشه هستند . با اين وجود تعداد سلول‌هاي كلاهك ثابت و برابر با 12500 باقي مي‌ماند . كداميك از جمله‌هاي زير با توجه به اطلاعات فوق صحيح مي‌باشد :

1- در نوك ريشه تقسيم ميتوز رخ مي‌دهد .

2- نوك ريشه هر 6/22  ساعت يك‌بار به طوركامل سلول‌هاي خود را عوض مي‌كند .

3-‌ % 95  سلول‌هاي ريشه قبل از آن كه به سلول بالغ تبديل شوند از بين مي‌روند .

4-‌ هر 30 ساعت يك بار تمامي سلول‌هاي نوك ريشه عوض مي‌شوند .

5-‌ هر 8/34  ساعت يك بار تمامي سلول‌هاي نوك ريشه عوض مي‌شود .

الف)  2 و 5             ب) 1 و 3          ج ) 1 و  4                    د ) 3 و  4

 

 

23- سلول بنيادي مغز قرمز استخوان در مرحله‌ي آنافاز  داراي چند كروماتيد است ؟

الف)  46                 ب ) 92                   ج ) 23                   د ) 184

 

24- در كدام يك از جانوران زير قلبي با دو دهليز و يك بطن وجود دارد ؟

1- گنجشك          2- وزغ             3- سفره ماهي          4- ماهي كپور            5- سمندر

الف) 1 و 3              ب ) 2 و 4               ج ) 3 و 5               د ) 2 و 5

 

25- علت اصلي عدم رشد اكثر گياهان عالي در شوره‌زارها و زمين‌هاي نسبتاً  شور چيست ؟

الف) پتانسيل آب در اين زمين‌ها بسياركم است .

ب ) بلورهاي نمك منافذ ريشه و عدسك‌ها  را پر و مسدود مي‌نمايند .

ج ) پتانسيل آب در اين زمين‌ها فوق‌العاده بالاست .

د ) بلورهاي نمك از نفوذ ريشه و تاركشنده در زمين جلوگيري مي‌كنند .

 

26- نمودار زير غلظت نسبي 5 يون در آب بركه و شيره‌ي سلولي  جلبك‌هاي سبز آن بركه را نشان مي‌دهد . با توجه به اطلاعات بدست آمده از اين نمودار  كدام يك از جملات زير صحيح است:

1- يون‌ها به طورانتخابي جذب جلبك‌ها شده‌اند .

2- تمامي يون‌ها با غلظت كمتري  جذب واكوئل‌ها شده‌اند .

3- جذب يون‌ها به طريقه انتقال فعال صورت گرفته است .

4- منيزيم  براي توليد كلروفيل  مورد استفاده قرار گرفته است .

5-  ميزان مصرف هر يوني بايستي متفاوت باشد .

 

الف)  1 و 4            

ب )    3 و 2           

ج )    2 و 4           

د )     1 و 3

 

 

 

 

 

 

 

27- مسير  لوله گوارش زير مربوط  به كدام جانور است ؟

دهان          حلق           مري                    معده             روده             كلئوآك           مخرج

الف) كبوتر                ب ) ملخ                   ج )  قورباغه            د ) خرگوش

 

28- دركدام يك از بخش‌هاي زير غلظت كربن دي‌اكسيد محلول در خون بيشتر است ؟

الف) قلب لوله‌اي ملخ                                ب ) قلب خرچنگ دراز دريايي

ج )  بطن چپ در كبوتر                             د ) بطن قلب ماهي‌كپور

 

29- در تشريخ مغز گوساله وقتي مخچه را به سمت عقب و پايين فشارمي‌دهيم ، در فاصله‌ي بين مخ ومخچه كدام يك از بخش‌هاي زير ديده مي‌شود؟

الف)  برجستگي تالاموس واپي‌فيز                ب ) اجسام مخطط و هيپوفيز

ج ) اپي فيز و برجستگي‌هاي چهارگانه                    د )  هيپوفيز و پايك‌هاي مغزي

 

30-‌ مطابق شكل روبرو ، چند دانه‌ي نخود را كه درحال جوانه زدن بودند ، درون يك لوله آزمايش قرار مي‌دهيم و روي آن را با پنبه‌ي آغشته به آهك مي‌پوشانيم . همان طور كه در شكل مشخص است بين نخودها و پنبه‌ي مربوط يك لايه پنبه هيدروفوب (غيرجاذب)  قرار مي‌دهيم تا از تماس آب آهك با دانه‌ها جلوگيري شود . پس از گذشت 30  دقيقه ، محل قطره‌ي درون لوله شيشه‌اي مدرج چه وضعيتي خواهد داشت ؟  ( شرايط محيطي مثل دما و فشار ثابت است )

الف) قطره به سمت چپ  حركت مي‌كند

ب )  قطره به سمت راست حركت مي‌كند

ج ) قطره در ابتدا به سمت چپ و سپس به سمت راست حركت مي‌كند

د ) در روز قطره به سمت راست و در شب به سمت چپ حركت مي‌كند

 

 

 

 

 

 

 

31- با ميكروسكوپي كه عدسي شيئي آن  x40  و عدس چشمي آن  x15  است ساختار تارماهيچه‌اي را بررسي مي‌كنيم . از يك تار ماهيچه‌اي به طول يك ميلي‌متر تصويري به طول 7 سانتي‌متر تهيه شده است . براي مقياس تصوير چه عدسي بايد در زير آن نوشته شود ؟

الف) x70                ب)      x 600               ج )  x 4200                د ) x280

32- براي مشاهده‌ي سلول‌هاي پوششي دهان به چه دليل از رنگ لوگل استفاده مي‌كنيم ؟

الف) تشخيص  بهتر هسته                         ب ) مشاهده آميلوپلاست‌ها

ج ) واضح شدن اندامك‌هاي سيتوپلاسمي        د ) تشخيص نشاسته

33- در برش عرضي برگ شمعداني طرز قرار گرفتن آوندهاي چوبي و آبكش چگونه است ؟

الف) آوندهاي آبكش در روي آوندهاي چوبي قرار مي‌گيرند .

ب ) آوندهاي آبكش در زير آوندهاي چوبي قرار مي‌گيرند .

ج ) دستجات آوندي چوبي و آبكش به موازات هم و در يك سطح قرار دارند .

د )  آوندهاي چوبي و آبكش در دستجات مجزا به طور يك درميان قرار مي‌گيرند .

 34-  در گوارش سلولز در دستگاه گوارش گوسفند ، مواد گياهي پس از نشخوار بعد از مري بلافاصله وارد كدام بخش از دستگاه گوارش مي‌شوند .

الف)  سيرابي            ب ) هزارلا                ج ) نگاري                د ) شيردان

 

35- كدام ماهيچه به ماهيچه دوزنقه‌اي نزديك‌تر است ؟

الف) سينه‌اي بزرگ        

ب) دوسربازو          

ج ) سه سربازو        

د ) جناغي-ترقوي پستاني

 

36- طرح روبرو مغز كدام جانور را نشان مي‌دهد و بخش مشخص شده چه نام دارد ؟

الف) خزنده – نيمكره مخ                 ب) پرنده – لوب بويايي

ج ) ماهي – لوب بويايي                  د ) دوزيست – نيمكره‌هاي مخ

 

37- هنگام استفاده از بزرگ‌نمايي زياد در ميكروسكوپ بايستي ديافراگم ..... وكندانسور ..... باشند ؟

الف) باز – پايين                                      ب ) كاملاً بسته – پايين

ج ) نزديك به وضعيت باز – بالا                   د ) نزديك به وضعيت بسته – بالا

 

38- در يك درخت 10  ساله كدام يك خارجي‌تر است ؟

الف) چوب بهاره سال  84                         ب ) چوب تابستانه سال  84

ج )  چوب بهاره سال  82                         د ) چوب تابستانه سال 82

 

39- در كدام جانور تبادل گازهاي اكسيژن و كربن دي‌اكسيد بين هوا و سلول‌ها به طور مستقيم انجام مي‌شود ؟

الف) پلاناريا              ب ) موريانه              ج ) ماهي                 د ) كرم خاكي

 

40- در مورد تشريح قورباغه  كدام گزينه درست است ؟

الف) جگر دوقسمتي است و گوش خارجي وجود ندارد .

ب ) جگر سه قسمتي است و مجراي شنوايي وجود دارد .

ج )  مثانه به كلوآك  باز مي‌شود و زبان از جلو به كف دهان چسبيده است .

د )  مثانه ندارد و زبان از قسمت انتها به عقب دهان متصل شده است .

 


.

 

باسمه تعالي

 

كارشناسي تكنولوژي وگروه هاي آموزشي دوره متوسطه استان اصفهان

پاسخنامه آزمون كتبي نهمين دوره  مسابقات آزمايشگاهي

 ( زیست شناسی ) استان اصفهان – فروردين 87

تعداد سوالات : 40 سوال چهار گزينه اي                    مدت پاسخگويي : 35 دقيقه

 

 

                     توجه: اين آزمون نمره منفي ندارد .

 

لطفا سوالات را به دقت مطالعه نموده ، درست ترين پاسخ را با علامت (   ×   ) در پاسخنامه مشخص نماييد .

 

  نام ونام خانوادگي :‌                     نام پدر:                      ناحيه / منطقه :                     نام واحد آموزشي :

 

سوال

الف

ب

ج

د

سوال

الف

ب

ج

د

1

 

×

 

 

21

×

 

 

 

2

 

×

 

 

22

 

 

×

 

3

 

×

 

 

23

 

×

 

 

4

 

 

 

×

24

 

 

 

×

5

 

 

×

 

25

×

 

 

 

6

 

 

×

 

26

 

 

 

×

7

 

 

×

 

27

 

 

×

 

8

 

 

 

×

28

 

 

 

×

9

 

 

×

 

29

 

 

×

 

10

 

 

 

×

30

×

 

 

 

11

×

 

 

 

31

×

 

 

 

12

 

 

×

 

32

×

 

 

 

13

×

 

 

 

33

 

×

 

 

14

 

 

 

×

34

 

×

 

 

15

 

×

 

 

35

 

 

 

×

16

×

 

 

 

36

 

 

×

 

17

 

 

×

 

37

 

 

×

 

18

 

 

 

×

38

 

×

 

 

19

 

 

 

×

39

 

×

 

 

20

 

×

 

 

40

 

 

×

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:36  توسط خانم علیمرادی  | 

پاسخ‌نامه بخش سؤال ايستگاهي

 

دانش‌آموز عزيز:  دريكي از ايستگاه‌هاي ده‌گانه اين بخش از مسابقه آزمايشگاه زيست شناسي قرارداريد . براساس سؤال‌هايي كه در هر ايستگاه وجود دارد جواب‌هاي مناسب را در پاسخ نامه بنويسيد . زمان توقف در هر ايستگاه سه دقيقه است . رعايت وقت در هر ايستگاه بسيار اهميت دارد .

 

نام و نام خانوادگي :

 

 


               

 

ايستگاه شماره يك : تشريخ  كبوتر- ماهي

كبوتر :  1-                                2-                                   3-

ماهي :  4-                                 5-                                   6-

 

 

ايستگاه‌ شماره دو : تشريح مغز – چشم

مغز  :  1-                                  2-                                   3-

چشم  :  4-                                5-                                   6-

 

 

ايستگاه‌ شماره سه  : تشريح قلب –  كليه

قلب  :  1-                                  2-                                   3-

كليه :  4-                                  5-                                   6-

 

 

ايستگاه‌ شماره چهار  :  اسكلت – ماهيچه    

اسكلت  :  1-                                       2-                                   3-

ماهيچه :  4-                                       5-                                   6-

 

 


 

ايستگاه‌ شماره پنج   :  اسلايد  گياهي  

 

1- نام اندام :                                        و نوع گياه :            

2- نام اندام :                               و نوع گياه :

3- نام اندام :                               و نوع گياه :

 

 

ايستگاه‌ شماره شش : اسلايد جانوري 

 

1-                                             2-                                             3-

 

 

ايستگاه‌ شماره هفت  :  ابزار شناسي و ميكروسكوپ

ميكروسكوپ  :  1-                               2-                                   3-

ابزارها   :  4-                                      5-                                   6-

 

 

ايستگاه‌ شماره هشت  :   مولاژ گوش و نيم‌تنه 

مولاژ نيم‌تنه  :  1-                                2-                                   3-

مولاژ گوش  :  4-                                 5-                                   6-

 

 

ايستگاه‌ شماره نه   :  مولاژ گياهي  

1-                                             2-                                            3-

4-                                            5-                                            6-

 

 

ايستگاه‌ شماره ده    :   تشخيص تصاوير گياهي و جانوري  

گياهي  :  1-                               2-                                   3-

جانوري : 4-                                        5-                                   6-

 

 

 


 

 

آزمايشگاه فعاليت عملي و رنگ‌آميزي گياهي :

 

با استفاده از اندام گياهي داده شده مقطع عرضي مناسبي را تهيه نموده و سپس با استفاده از دستوركار زير آن را رنگ‌آميزي نماييد .

 

1- ‌آب ژاول                       3 دقيقه

2- شستشو                           -

3- اسيد استيك ضعيف                  1 دقيقه

4- شستشو                          -

5- آبي متيل                      5  دقيقه

6- شستشو                          -

7- كارمن زاجي                 15 دقيقه

8- شستشو                         -

 

پس از ارائه نمونه رنگ شده‌ي خود به داور :

1-   گزارش كار آزمايشگاه را بنويسيد .

2-   نوع گياه ( تك لپه‌اي يا دولپه‌اي بودن ) را با ذكر دليل در گزارش كارخود بنويسيد .

 

 

 

 


ايستگاه شماره يك

تشريح  كبوتر – ماهي

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده ( با سنجاق شماره دار )  در جانوران تشريح شده را در پاسخ نامه خود بنويسيد .

 

ايستگاه شماره دو

تشريح  مغز  –  چشم

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده ( با سنجاق شماره دار )  در اندام‌هاي تشريح شده را درپاسخ نامه خود بنويسيد .

 

ايستگاه شماره سه

تشريح  قلب  –  كليه

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده ( با سنجاق شماره دار )  در اندام‌هاي تشريح شده را در پاسخ نامه خود بنويسيد .

 

ايستگاه شماره چهار

مولاژ اسكلت  – مولاژ  ماهيچه

نام استخوان‌ها و ماهيچه‌هاي مشخص شده در روي مولاژها را در پاسخ‌نامه خود بنويسيد  .

 

ايستگاه شماره پنج

سه اسلايد  ميكروسكوپي (كوپ يا لام آماده ) گياهي دراين ايستگاه وجود دارد . نام اندام و تك لپه‌اي يا دولپه‌اي بودن گياه را در هريك از  لام‌ها مشخص كرده و در پاسخ‌نامه بنويسيد .

 

ايستگاه شماره شش

سه اسلايد  ميكروسكوپي ( كوپ يا لام آماده )  جانوري در اين ايستگاه وجود دارد . نوع بافت مربوطه را مشخص كرده و در پاسخ‌نامه بنويسيد .

 

 

 

 

 

 

ايستگاه شماره هفت

ابزار شناسي و ميكروسكوپ

 

در اين ايستگاه نام بخش‌هايي از ميكروسكوپ  كه شماره‌گذاري شده‌اند و نام ابزارها و وسايلي كه با شماره مشخص گرديده‌اند را در پاسخ نامه خود بنويسيد .

 

 

ايستگاه شماره هشت

مولاژ  گوش – مولاژ نيم‌تنه

 

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده در روي مولاژها را  در پاسخ نامه خود بنويسيد .

 

ايستگاه شماره  نـه

مولاژ گياهي

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده در روي مولاژها را در پاسخ‌نامه خود بنويسيد .

 

ايستگاه شماره ده

تشخيص تصاوير گياهي و تصاوير جانوري

 

در اين ايستگاه شش تصوير گياهي و جانوري ديده مي‌شود . نام تصوير يا نام قسمت مشخص شده را در پاسخ‌نامه بنويسيد .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:36  توسط خانم علیمرادی  | 

به نام خدا

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان

آزمون كتبي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي ( زيست شناسي) استان اصفهان ـ فروردين 85

40 سؤال چهار گزينه اي  زيست شناسي     مدت پاسخگويي :  35 دقيقه

   

1ـ كدام يك از جفت بافت‌هاي زير در ديواره سلولي ليگنين دارند؟

       الف ـ كلانشيم و كرك                                ب ـ كلانشيم و اسكلرانشيم

        ج ـ كرك و اسكلرانشيم                              د ـ اسكلرانشيم و آوند چوبي

 

2ـ علت استفاده از وازلين در آزمايش آشام سنج چيست؟

       الف ـ تسريع در صعود آب                                  ب ـ كنترل تعرق

        ج ـ حركت سريع‌تر حباب هوا                              د ـ جذب بهتر نور

 

3ـ نمودار زير نشان‌دهنده تغييرات فصلي در نوعي جلبك آبزي مي‌باشد با در نظر گرفتن تغييرات دو فاكتور نور و مواد معدني در لايه‌هاي بالايي اقيانوس كدام مورد صحيح است؟

   

       الف ـ افزايش شدت نور باعث از بين رفتن جلبك ها مي‌شود.

       ب ـ افزايش تعداد جلبك‌ها، مقدار مواد معدني را كاهش مي‌دهد.

      ج ـ افزايش شدت نور، فعاليت تجزيه‌كننده‌ها را افزايش داده و

            باعث كاهش مواد معدني مي‌شود.

       د ـ كاهش جلبك ها، باعث كاهش مواد معدني مي‌شود.

 

 

 

 

 

4 ـ كدام مورد زير به مركز ريشه نزديك‌تر است؟

       الف ـ پري سيكل     ب ـ پارانشيم        ج ـ آوند چوبي           د ـ آوند آبكشي

 

5 ـ كدام گروه از درشت مولكول‌هاي زيستي كمترين درصد وزن بدن را تشكيل مي‌دهند؟

       الف ـ پروتئين‌ها        ب ـ ليپيدها         ج ـ اسيد‌هاي نوكلئيك       د ـ هيدرات هاي كربن

 

6ـ در هنگام شستن پارچه‌هاي ابريشمي، وجود كدام آنزيم در ماده ي شوينده باعث صدمه‌زدن به پارچه‌هاي ابريشمي مي‌شود؟

       الف ـ سلولاز             ب ـ پروتئاز                ج ـ نوكلئاز                   د ـ ليپاز

7ـ شكل روبرو مربوط به مغز كدام جانور است؟

 

       الف‌ ـ پرنده   

       ب ـ دوزيست   

       ج ـ ماهي استخواني 

        د ـ خزنده

 

 

8 ـ در طي عمل گوارش، با حضور كدام ماده توليد آمينو اسيد تحت تاثير پروتئازها افزايش مي‌يابد؟

       الف ـ آميلاز        ب ـ بي‌كربنات              ج ـ ليزوزيم                 دـ آب‌ليمو

 

9 ـ كدام موارد زير در بخش‌هاي انتهايي‌تر لوله ي گوارش كرم خاكي يافت مي‌شوند؟

      الف ـ دي‌ساكاريدها و چربي‌ها                         ب ـ مواد غير قابل گوارش و آب

       ج ـ آب و آمينواسيدها                                  د ـ پلي‌پيتيدهاي كوچك و چربي‌ها

 

10 ـ در شكل مقابل قسمت مشخص شده چه نام دارد و در كدام سطح مغز قرار دارد؟

 

      

       الف ـ تالاموس در سطح پشتي

       ب ـ بطن 1 و2 در سطح شكمي

       ج ـ اپي‌فيز در سطح پشتي

       د ـ برجستگي چهارگانه در سطح شكمي

 

 

 

 

11 ـ نقش پيچ ميكرومتر از پيچ‌هاي تنظيم‌كننده در ميكروسكوپ چيست؟

      الف ـ وضوح تصوير                                         ب ـ پيدا كردن تصوير     

       ج ـ تنظيم فاصله عدسي شيئ با صفحه پلاتين          د ـ براي جابه جايي نمونه روي صفحه ي پلاتين

 

12 ـ كدام گياه تك لپه است؟

       الف ـ شمعداني           ب ـ حسن‌يوسف              ج ـ تره                دـ كرفس

 

13 ـ در كيت تشخيص گروه خون، شيشه ي محلول‌هاي بي‌رنگ و زرد به ترتيب از راست به چپ متعلق به كدام آنتي‌كورهاي گروه‌هاي خوني مي‌باشد؟

       الف ـ   B  وA              ب ـ  D  وB                  ج ـ A و D            دـ ضد  Rh  و A                         

 

14ـ كدام سلول‌هاي برگ كلروپلاست ندارند؟

       الف ـ سلول‌هاي روپوست بالايي                       ب ـ سلول‌هاي ميان برگ نرده‌اي

        ج ـ سلول‌هاي ميان‌برگ حفره‌دار                       د ـ سلول‌هاي نگهبان روزنه

 

15 ـ كدام گزينه در مورد اسكلت صحيح نيست؟

       الف ـ قوزك داخلي پا مربوط به درشت ني است.

       ب ـ قوزك خارجي پا مربوط به نازك ني است.

       ج ـ انگشت شست دست روبروي زند زيرين است.

       د ـ انگشت شست دست روبروي زند بالايي است.

 

16 ـ سرخرگ اصلي كليه در كجا منشعب مي‌شود؟

      الف ـ قبل از ورود به ناف كليه                         ب ـ در ابتداي لگنچه

       ج ـ در وسط لگنچه                                     د ـ در انتهاي لگنچه

 

17 ـ اولين رگي كه در سطح پيشين قلب ديده مي‌شود كدام است؟

     الف ـ سرخرگ آئورت     ب ـ سرخرگ ششي      ج ـ بزرگ سياهرگ بالايي     د ـ سياهرگ ششي

18 ـ سه سلول خوني پس از رنگ‌‌آميزي با گيمسا در يك ميدان ديد ميكروسكوپ مطابق شكل زير ديده مي‌شود اين سلول‌ها به ترتيب چه ناميده مي‌شود؟

     الف ـ 1)لنفوسيت، 2)مونوسيت، 3)نوتروفيل

     ب ـ 1) بازوفيل، 2) لنفوسيت، 3) نوتروفيل

     ج ـ 1) لنفوسيت، 2) نوتروفيل، 3) مونوسيت

     د - 1) بازوفيل ، 2) ائوزينوفيل، 3) مونوسيت

 

19 ـ در كدام يك از حالت‌هاي زير محلول آب آهك سريع‌تر شيري رنگ مي‌شود؟  باانجام عمل

  

      الف ـ دم در لوله شماره (1)

      ب ـ بازدم در لوله شماره (2)

      ج ـ باز دم در لوله شماره (1)

      د ـ دم در لوله شماره (2)

 

 

 

 

20 ـ گلي داراي چهار كاسبرگ، 15 گلبرگ و 10 پرچم است اين گل به كدام گروه گياهان تعلق دارد؟

     الف ـ تك لپه‌اي‌ها     ب ـ دو لپه‌اي‌ها        ج ـ تك لپه و دو لپه هر دو         د ـ بازدانگان

 

21 ـ در مورد تشريح چشم گوساله ترتيب لايه‌ها از داخل به خارج عبارتند از:

     الف ـ شبكيه، مشيميه، زجاجيه، صلبيه                          ب ـ شبكيه، تپتم، مشيميه، صلبيه

     ج ـ صلبيه، مشيميه، لايه رنگي قوس و قزح و شبكيه        د ـ مشيميه، صلبيه، زجاجيه، شبكيه

        

22ـ در تشريح مغز، مجراي سيلويوس در كجا قابل مشاهده است؟

      الف ـ در قشر مخ بين لوب پيشاني و لوب گيجگاهي

      ب ـ در سطح شكمي، زير كياسما

      ج ـ بعد از جدا كردن نيمكره‌ها زير رابط سه گوش

       د ـ در داخل ساقه مغز،در زير برجستگي‌هاي چهارگانه

 

23 ـ در مطالعه ميكروسكوپي مخمر، گروه‌هاي سلولي در موارد زيادي به يك اندازه ديده نمي‌شوند، علت چيست؟

    الف ـ متفاوت بودن مرحله مورد مشاهده چرخه سلولي        ب ـ درست تنظيم نشدن ميكروسكوپ

    ج ـ وجود نقض ژنتيكي در گروهي از سلول‌ها                   د ـ تفاوت ژني سلول ها

 

24 ـ معمولاً براي مشاهده آندودرم و حلقه كاسپاري از چه اندامي از گياه مقطع تهيه مي‌شود؟

     الف ـ برگ              ب ـ ريشه                ج ـ ساقه               د ـ دمبرگ

25 ـ نام اندام مورد نظر در تصوير مقابل مربوط به كدام گروه‌هاي گياهي مي‌باشد؟

 

    الف ـ ريشه دولپه‌اي

     ب ـ ريشه تك لپه‌اي

     ج ـ ساقه دولپه‌اي

      د ـ ساقه تك لپه  

 

 

26 ـ تصوير كروموزوم‌هاي تقسيم II ميوز در بيضه يك حشره را مشاهده مي‌كنيد كدام‌ يك از جمله هاي زير در مورد اين تصوير صحيح مي‌باشد؟

  ـ تعداد ديپلوئيد در اين حشره شانزده است.

II   ـ تعداد ديپلوئيد در اين حشره هيجده است.  

III  ـ  تلوفاز ميوز  II   است.

IV  ـ  تعداد هاپلوئيد در اين حشره هشت است.

 V  ـ آنا فاز ميوز II  است.

      الف ـ  III  وI             ب ـV     و  II

      ج ـ IV   وIII             د ـ  V  ـ I V  و I

 

27 ـ از روي مقدار عددي هماتوكريت كدام را مي‌توان تعيين كرد:

      الف ـ ميزان كم خوني                               ب ـ كمبود پلاكت‌ها   

       ج ـ نسبت پروتئين‌ها خوني                        د ـ كمبود گلبول‌هاي سفيد

 

28 ـ اگر يك سلول تورژسانس يافته را بار ديگر به محيط اوليه خود در آب ميان بافتي برگردانيم چه اتفاقي مي‌افتد؟ سلول.

      الف ـ تا ايجاد تعادل بين فشار اسمزي درون و بيرون خود آب از دست مي‌دهد.

      ب ـ تا وقوع پلاسموليز كامل آب خارج مي‌شود.

      ج ـ تغييري در سلول رخ نمي‌دهد.

      د ـ در اثر افزايش فشار سلول مي‌تركد.

 

29 ـ رباط و مايع مفصلي در بين كدام دو استخوان وجود ندارد؟

      الف ـ ران و لگن         ب ـ ران و درشت ني          ج ـ بازو و كتف          د ـ ران و نازك ني

 

30 ـ در گودي بين دوكتف كدام ماهيچه قرار دارد؟

      الف ـ دلتايي        ب ـ جناقي ترقوي پستاني        ج ـ ذوزنقه اي            د ـ پشتي بزرگ

 

31 ـ در تشريح كبوتر كدام مورد مشاهده نمي‌شود؟

      الف ـ طحال          ب ـ كيسه صفرا                  ج ـ لوزالمعده           د ـ كلوآك

 

32 ـ بافت‌هاي كلانشيم و اسكلرانشيم در رنگ‌آميزي مضاعف به ترتيب به چه رنگ‌هايي مشاهده مي‌شود:

      الف ـ آبي ، سبز        ب ـ قرمز ، آبي          ج ـ سبز ، آبي            د ـ سبز ، قرمز

 

33 ـ تصوير يك اندامك سلولي در يك ريز نگار 20 ميلي‌متر است اگر بزرگ‌نمايي عدسي شيئي 40    و عدسي چشمي 20    باشد اندازه واقعي اندامك چند ميكرومتر است؟

      الف ـ 25               ب ـ 25/0                ج ـ 8000                   د ـ 16000

 

34 ـ در مورد دياليز كدام گزينه نادرست است؟

      الف ـ با عمل جراحي سرخرگ را به سياهرگ وصل مي‌كنند.

      ب ـ دو لوله از دستگاه دياليز يكي به سرخرگ و ديگري به سياهرگ وصل مي‌شود.

      ج ـ خون تصفيه شده توسط يك لوله به سياهرگ برمي‌گردد.

      د ـ غشاي دياليزكننده از جنس پلي‌مري شبيه سلوفان مي‌باشد.

 

35 ـ به منظور تخمين فراواني حلزون‌هاي يك باغ به وسعت (000/10 ) متر مربع چارچوبي مربعي به ضلع نيم متر (5/0) آماده و در ده (10) قسمت زمين به صورت تصادفي قرار داده‌ايم تعداد حلزون‌هاي شمارش شده در هر چارچوب به قرار زير است:     

                                                                   1ـ 3 ـ2ـ 3 ـ1 ـ 3 ـ2 ـ 5 ـ 4‌ ـ 1

به ترتيب  تعداد كل تقريبي و تراكم حلزون‌ها در اين زمين چقدر است؟

     الف ـ 000/10 ـ 20        ب ـ 000/10 ـ 10        ج ـ 000/100 ـ 10       د ـ 000/100 ـ 20

 

36 ـ تار‌هاي ماهيچه‌اي با تعدادي هسته در كدام ناحيه بدن مشاهده مي‌شود؟

      الف ـ پيلور         ب ـ ديواره مثانه           ج ـ ابتداي راست روده           د ـ ديافراگم

 

37 ـ در مورد كاريوتيپ انساني كدام گزينه نادرست است؟

      الف ـ در كاريوتيپ، كروموزوم‌ها بر اساس طول مرتب مي‌شوند.

      ب ـ كاريوتيپ در مرحله متافاز تقسيم ميتوز تهيه مي‌شود.

      ج ـ براي تشخيص تمام بيماري‌هاي كروموزومي به‌كار مي‌رود.

      د ـ براي تهيه كاريوتيپ، معمولاً از گلبول‌هاي سفيد استفاده مي‌شود.

 

38 ـ در آزمايشي لوله‌هاي   A   تا  D  به شكل زير مي‌باشد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 اين لوله‌ها در نور خورشيد و دماي ثابت قرار داده شده‌اند.

با اضافه كردن معرف بي‌كربنات به هر يك از لوله‌ها پس از 5 ساعت كدام يك زرد رنگ مي‌شود؟

     الف ـ لوله  D              ب ـ لوله  A                ج ـ لوله   C                د ـ لوله   B

 

39 ـ پس از برداشتن مخچه كدام يك از بخش‌هاي زير مشاهده نمي‌شود؟

   الف ـ اپي‌فيز          ب ـ بطن 3          ج ـ برجستگي‌هاي چهار گانه         د ـ بطن 4

 

40 ـ مدت زمان باز بودن دريچه‌هاي دهليزي ـ بطني در يك دوره قلبي عادي معمولا چند ثانيه است؟

   الف ـ 1/0              ب ـ4/0               ج ـ 5/0                    د ـ7/0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:35  توسط خانم علیمرادی  | 

 

بسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان

آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي ـ فروردين 85

سؤال‌هاي بخش آزمايشگاه گياهي

نام و نام خانوادگي:                        نام پدر:                  زمان اجراي اين بخش 40 دقيقه

    توجه : دانش‌آموز عزيز در اين آزمايشگاه تنظيم وقت، رعايت نكات ايمني و بهداشتي  نظم وترتيب و گزارش نويسي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

1 ـ از برگي كه در اختيار شما قرار مي‌گيرد يك برش عرضي بسيار نازك تهيه كنيد و با استفاده از دستورالعمل زير آن را رنگ‌آميزي نمائيد. نمونه رنگ‌آميزي شده را روي لام قرار داده، لامل روي آن بگذاريد و بعد از تنظيم تصوير در زير ميكروسكوپ آن را به داور نشان دهيد.

                   دستورالعمل رنگ‌آميزي :

                1 ـ آب ژاول                 5 دقيقه              5 ـ آبي متيل               3 دقيقه

                2ـ شست و شو              1 دقيقه               6ـ شست و شو           1 دقيقه                                    

                3ـ اسيد استيك % 1         1 دقيقه               7 ـ كارمن زاجي        10 دقيقه

                4ـ شست ‌و شو              1 دقيقه               8 ـ شست و شو          1 دقيقه

2 ـ همراه با گزارش آزمايش، تصويري از مقطع عرضي برگ رسم كنيد.

3 ـ توضيح دهيد چه سازگاري‌هايي (حداقل 2 مورد) در اين برگ براي سازش با محيط زيست اين گياه به وجود آمده است؟

 

 

 

 

بسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان

آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي ـ فروردين 85

سؤال‌هاي بخش طراحي آزمايش

 

نام و نام خانوادگي:                        نام پدر:                 زمان اجراي اين بخش 20 دقيقه

    تحقيقات پزشكي نشان مي‌دهند داروي ماينوكسيديل باعث افزايش رشد سلول‌هاي فوليكول مو در برخي از افراد مي‌شود. مي‌خواهيم اثر اين دارو را بر سرعت تقسيم سلول‌هاي گياهي بررسي نماييم.

    پيرامون اين طرح، سؤال‌هايي به نظر مي‌رسد كه تعدادي از آن‌ها عبارتند از :

1 ـ آيا پاسخ همه بافت‌ها نسبت به اين ماده شيميايي يكسان است؟

2ـ آيا در ساعات مختلف روز اثر اين ماده شيميايي متفاوت است؟

3 ـ آيا تغيير غلظت اين ماده موجب بروز پاسخ‌هاي متفاوتي در سلول‌ها مي‌شود؟

الف ـ با توجه به سه سؤال بالا، آزمايشي را طراحي كنيد كه اثر داروي ماينوكسيديل را بر سلول‌هاي ريشه پياز خوراكي بررسي نمايد.

ب ـ در هر مرحله از آزمايش متغيرهاي كمي مستقل و وابسته مناسبي را انتخاب نموده و دقيقاً آن‌ها را مشخص نمائيد.

ج ـ حداقل عنوان سه طرح تحقيقاتي ديگر را براي ادامه موضوع «اثر داروي ماينوكسيديل بر سرعت رشد گياهان» پيشنهاد نمائيد.

 

 

بسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان

آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي ـ فروردين 85

ايستگاه شماره يك

تشريح مغز، قلب و كليه

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده بر روي اندام‌هاي تشريح شده در اين ايستگاه (از شماره 1 الي6 ) را در پاسخ‌نامه‌هاي خود بنويسيد. 

 

 

 

 

 

 

باسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان

آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي ـ فروردين 85

ايستگاه شماره دو

مولاژهاي گوش، نيم‌تنه و چشم

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده در روي مولاژها ( از شماره 7 الي 12 ) را بر روي پاسخ‌نامه‌هاي خود بنويسيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان

آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي ـ فروردين 85

ايستگاه شماره سه

مولاژهاي اسكلت ، ماهيچه و كليه

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده در روي مولاژها ( از شماره 13 الي 18 ) را بر روي پاسخ‌نامه‌هاي خود بنويسيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان

آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي ـ فروردين 85

ايستگاه شماره چهار

مولاژهاي گياهي

نام بخش‌هاي شماره‌گذاري شده در روي مولاژهاي اين ايستگاه ( از شماره 19 الي 24 ) را بر روي پاسخ‌نامه‌هاي خود بنويسيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان

آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي ـ فروردين 85

ايستگاه شماره پنج

تشخيص لام‌هاي ميكروسكوپي

 

در اين ايستگاه چهار لام ميكروسكوپي درون يك شيشه ساعتي قرار داده شده است. ابتدا لام‌هاي موجود در اين ايستگاه را با استفاده از ميكروسكوپ موجود مورد مشاهده قرار دهيد. سپس در پاسخ‌نامه‌هاي خود در جلوي هر شماره( 25 الي 28 ) نام نمونه مشاهده شده را به طور دقيق بنويسيد.

تذكر مهم : پس از مشاهده لام‌ها، آن‌ها را در سر جاي خود در شيشه ساعتي قرار داده و ميكروسكوپ را خاموش كنيد.

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان

آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي ـ فروردين 85

ايستگاه شماره شش

ابزار شناسي

در اين غرفه نام بخش‌هايي از ميكروسكوپ و نام ابزارها و وسايلي كه با شماره مشخص گرديده‌اند ( از شماره 29 الي 34 ) را در پاسخ‌نامه‌ خود بنويسيد.

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان

آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي ـ فروردين 85

ايستگاه شماره هفت

تشخيص چشم راست و چپ

پس از بررسي هر يك از چشم‌هاي اين ايستگاه در پاسخ‌نامه‌ خود بنويسيد كه هر يك چشم راست است يا چپ؟ دليل پاسخ خود را توضيح دهيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

كارشناسي تكنولوژي و گروه‌هاي آموزشي متوسطه استان اصفهان

آزمون عملي هفتمين دوره مسابقات آزمايشگاهي ـ فروردين 85

ايستگاه شماره هشت

مولاژهاي تقسيم سلولي

هر يك از مولاژهاي موجود در اين ايستگاه مربوط به كدام مرحله از تقسيم سلولي است؟ ( از شماره 35 الي 40 ) نوع تقسيم (ميتوز يا ميوز) را نيز مشخص نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

دانش‌آموز عزيز در يكي از ايستگاه‌هاي هشت‌گانه  اين بخش از مسابقه آزمايشگاه زيست‌شناسي قرار گرفته‌ايد. بر اساس سؤال‌هايي كه در هر ايستگاه قرار دارد، جواب‌هاي مناسب را در پاسخ‌نامه‌هاي خود بنويسيد. زمان توقف در هر ايستگاه فقط دو دقيقه است. رعايت وقت در هر ايستگاه بسيار اهميت دارد.

پاسخ نامه بخش سؤال‌هاي ايستگاهي

نام و نام خانوادگي :                     نام پدر :               زمان اجراي كل 16 دقيقه

 

ايستگاه شماره يك : تشريح مغز، قلب، كليه

1 ـ                           2 ـ                      3 ـ                       4 ـ

5 ـ                           6 ـ  

 

ايستگاه شماره دو : مولاژهاي گوش، نيم تنه، چشم 

7ـ                          8 ـ                      9 ـ                       10 ـ

11 ـ                           12 ـ 

 

ايستگاه شماره سه : مولاژهاي اسكلت، ماهيچه، كليه

13 ـ                           14 ـ                      15 ـ                       16 ـ

17 ـ                           18 ـ 

 

ايستگاه شماره چهار : مولاژهاي گياهي

19 ـ                           20 ـ                            21 ـ            

22ـ                             23 ـ                           24 ـ  

 

ايستگاه شماره پنج : تشخيص لام‌هاي ميكروسكوپي 

لام شماره 25 ـ                      

لام شماره 26 ـ

لام شماره 27 ـ

لام شماره 28 ـ

 

ايستگاه شماره شش : ابزارشناسي

29 ـ                             30 ـ                         31 ـ                     

 32 ـ                             33 ـ                        34 ـ

 

ايستگاه شماره هفت : تشخيص چشم چپ و راست 

چشم A  :                                    دليل :

چشم  B :                                    دليل : 

 

ايستگاه شماره هشت : مولاژ تقسيم سلولي 

35 ـ                              36 ـ                           37 ـ                      

38 ـ                              39ـ                           40 ـ   

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:34  توسط خانم علیمرادی  | 


                                                                سفری به درون سلول     تریکودینا : تریودینا جانداری است تک سلولی - آبزی – مژکدار – با حرکت فرفره مانند روی بدن ماهی ها از باکتری ها تغذیه می کنند . اجزای بدن آن  شامل : مژک در بالا – خارهای اتصال دهنده در پایین – دهان سلولی – هسته هلالی شکل – غشا و سیتوپلاسم تریکودینا به دلیل داشتن مژک ، دهان سلولی ، خارهای اتصال دهنده بسیار تخصص یافته است . وظیفه مژک ها : راندن باکتری ها به سمت دهان سلولی و باعث حرکت جاندار می شود . تفاوت آن با سلول های بدن : سلول های بدن انسان مانند تریکودینا دهان سلولی ندارند اما بعضی از آنها مانند سلول های پوشاننده لوله های تنفسی همانند تریکودینا ده ها مژک دارند . شباهت آن با سلول های بدن : تریکودینا و سلول های سازنده بدن ما هر دو هسته محتوی DNA دارند . کار ژن های موجود در DNA تریکودینا : شکل و ویژگی های ریخت شناسی سلول را تعیین می کند و برخی ژن های دیگر با تنظیم تولید پروتئین های اختصاصی شکل و کار سلول را اختصاصی می کنند . همه سلول ها از جمله تریکودینا غشای پلاسمایی دارند . غشا پلاسمایی سیتوپلاسم که ماده ای سیال و روان است را احاطه کرده است . غشا پلاسمایی خاصیت نفوذ پذیری انتخابی دارد غشا به سلول کمک می کند تا مواد مورد نیاز خودش را از محیط اطراف بگیرد و مواد زائد را به محیط دفع کند .     سوالات تشریحی 1-    تریکودینا چگونه تغذیه می کند ؟  2-    استفاده مژک در تریکودینا را بنویسید ؟ 3-    تریکودینا چگونه به سطح بدن ماهی ها می چسبد ؟ 4-    سلول های بدن ما با تریکودینا چه تفاوتی دارند ؟ 5-    تشابه سلول های بدن انسان با تریکودینا را بنویسید ؟ 6-    ژن های موجود در DNA تریکودینا چه کارهایی انجام می دهند؟   سوال جای خالی 1-    تریکودینا جانداری........و........می باشد.      سوال کوتاه جواب 1-    غشای پلاسمایی در تریکودینا کدام اندامک را احاطه کرده است ؟ میکروسکوپ:  برای مشاهده اشیای ریز یا جزئیات یک شئ از ذره بین و برای دیدن اشیای بسیار ریز از میکروسکوپ استفاده می کنند که دو نوع دارد : 1- میکروسکوپ الکترونی 2- میکروسکوپ نوری نمونه : آنچه را که می خواهیم با میکروسکوپ مشاهده و مطالعه کنیم نمونه می نامیم . میکرون : واحد اندازه گیری سلول و اجزای آن برابر001/0 میلیمتر و آن را با * نشان می دهند . بزگنمایی : بزرگ کردن تصویر یک جسم را بزرگنمایی می گویند . ریز نگار: عکسی که به وسیله میکروسکوپ از نمونه گرفته می شود .  قدرت تفکیک : توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یکدیگر را قدرت تفکیک می گویند . قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری : 2/0 میکرومتراست . قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی : 2/0 نانومتر است . با میکروسکوپ نوری نمی توان ساختار درونی سلول را بررسی کرد فقط هسته ، میتوکندری ، کلروپلاست و خود باکتری را می توان دید . با میکروسکوپ الکترونی اندامک های سلول ، ویروس ، حتی ریبوزوم ها و مولکول های بزرگ را می توان دید مثل DNA و پروتئین ها . انواع میکروسکوپ الکترونی : 1- نگاره : تصویری سه بعدی و با آن سطح اجسام مشاهده می شوند . 1-    تصویری دو بعدی و با آن ساختار درونی سلول ها نیز مطالعه می شود . کشف میکروسکوپ الکترونی انقلابی عظیم در بررسی و شناخت سلول پدید آورد ولی جایگزین میکروسکوپ نوری نشد زیرا : 1- نمی توان سلول زنده را بررسی کرد . 2- کار با آن مشکل و تخصصی است . 3- بزرگ ، جاگیر و بسیار پر هزینه است . 4 - نمونه برای مشاهده باید مراحل مختلفی را طی کند .   سوالات تشریحی 1-    منظور از قدرت تفکیک چیست ؟ 2-    با میکروسکوپ نوری چه بخش هایی از سلول را می توان مشاهده کرد ؟ 3-    با استفاده از میکروسکوپ الکترونی چه بخش هایی از سلول را می توان بررسی کرد ؟ 4-    به چه دلیل میکروسکوپ نوری نتوانست جای میکروسکوپ های نوری را بگیرد ؟ 5-    میکروسکوپ الکترونی گذاره و نگاره را با هم مقایسه کنید ؟ 6-    ریبوزوم های روی شبکه آندوپلاسمی زبر را با چه نوع میکروسکوپی می توان دید ؟     سوال کوتاه جواب 1-    دو عاملی که در میکروسکوپ اهمیت دارد چیست ؟ 2-    دو نوع کلی میکروسکوپ ها را نام ببرید ؟ 3-    عکسی که به وسیله میکروسکوپ از نمونه می گیریم چه نام دارد ؟ 4-    آنچه را که با میکروسکوپ مطالعه می کنیم چه می نامیم؟   سوالات جای خالی 1-    بزرگ کردن تصویر یک جسم را........می نامیم . 2-    در میکروسکوپ الکترونی به جای نور از........استفاده می شود .   سوالات تستی 1-    واحد اندازه گیری سلول چیست ؟ الف) نانومتر       ب) میکرومتر       ج) میلی متر       د) پیکومتر 2-    قدرت تفکیک میکروسکوپ های نوری و الکترونی به ترتیب چقدر است ؟ الف)2/0 میکرومتر – 2/0 میکرومتر       ب) 2/0 میکرومتر- 2/0 نانومتر        ج) 2/0 نانومتر- 2/0 میکرومتر                       3-    برای مشاهده چگونگی حرکت سلول جنسی نر و برای مشهده جزئیات ساختاری کریستا در سلول جنسی نر ، به ترتیب استفاده ار کدام میکروسکوپ ها مناسب تر است ؟ الف) الکترونی نگاره – الکترونی گذاره ب) نوری - الکترونی گذاره ج) الکترونی گذاره - الکترونی نگاره د)نوری - الکترونی نگاره   اندازه سلول : کوچکترین سلول ها باکتری ها هستند اندازه آنها بین 1 تا 10 میکرومتر است . دراز ترین سلول ها سلول عصبی و ماهیچه ای ، بعضی از آنها به یک متر هم می رسند . کوچکترین سلول های گیاهی و جانوری حدود 10 میکرومتر و بزرگترین آنها سلول های تخم جانوران (100میکرومتر) اندازه و شکل هر سلول به کار سلول بستگی دارد . تخمک پرندگان بزرگ – برای ذخیره مواد غذایی . سلول ماهیچه ای (دراز) برای نزدیک کردن قسمت های مختلف بدن . سلول عصبی (دراز) برای انتقال پیام از جایی به جای دیگر . گلبول قرمز کوچک و گرد برای عبور از درون مویرگ . اندازه سلول از حد معینی بزرگ تر و از حد معینی کوچکتر نمی شود . کوچکترین اندازه سلول باید به قدری باشد که بتواند به مقدار کافی DNA پروتئین و اندامک های لازم برای زیستن و تولید مثل کردن را در خود جای دهد . عامل محدود کننده اندازه سلول نسبت سطح به حجم است . سلول های بزرگ تر سطح بزرگتری دارند اما نسبت سطح به حجم آنها در مقایسه با سلول های کوچکتر هم شکل خود کوچکتر است . سلول جذب و دفع مورد نیاز خود را از سطح انجام می دهد و اندامک ها مواد مورد نیاز خود را در حجم خود جای می دهد پس سطح آن باید جوابگوی حجم باشد نیست این ها باید در حد ثابتی باشد اگر یکی از این ها تغییر کند دیگری به همان نسبت تغییر نمی کند مثلا اگر ضلع یک سلول مکعبی 2 برابر شود سطح آن 4 برابر می شود در حالی که حجم آن 8 برابر می شود . روش چیره شدن بر محدودیت اندازه : دراز شدن در سلول های عصبی و ماهیچه ای پهن شدن در سلول های پوششی فرمول بدست آوردن نسبت سطح به حجم :   g=a3              s=6a2          s/g=مکعب   سئوالات تشریحی: 1-    درازترین سلول ها و بزرگترین سلول ها کدامند ؟ 2-    اندازه و شکل سلول ها به چه عواملی بستگی دارد ؟ با ذکر مثال 3-    چرا رابطه سطح به حجم در سلول ها باید در حد ثابتی باقی بماند ؟ 4-    چه رابطه ای بین حجم سلول و میزان فعالیت آن وجود دارد ؟ 5-    چرا سلول های ماهیچه ای و عصبی می تواند بسیار دراز باشند؟ 6-    اندازه کوچکترین و بزرگترین سلول های گیاهی و جانوری چقدرمی باشد ؟   سئوالات جای خالی 1-    تریکودینا........ میکرومتر قطر دارد. 2-    ........و....... هر سلول ، به کار آن سلول بستگی دارد.   سئوال تستی 1-    اندازه کوچکترین سلول که بین 1 میکرومتر تا 10 میکرومتر است چه نام دارد؟ الف ) سلول گیاهی      ب) باکتری      ج) سلول های جانوری           د) سلول عصبی           انواع سلول : به طور کلی سلول ها در دو دسته پروکاریوتی و یوکاریوت قرار       می گیرند . پروکاریوت ها شامل باکتری ها و جلبک های سبز آبی (سیانو باکتری ها) هستند و بقیه موجودات زنده سلول های یوکاریوت هستند ( گیاهان – جانوران – آغازیان – جلبک ها و قارچ ها ) مشخصات پروکاریوت ها : اندازه آنها 8-2 میکرومتر می باشد . هسته مشخص و سازمان یافته ندارند به جای آن ناحیه نوکلئوتیدی دارند که شامل DNA و پروتئین است . از اندامک ها فقط ریبوزوم دارند برای پروتئین سازی – غشای پلاسمایی بسیار فعال که کار اندامک ها را انجام می دهد . معروف ترین نمونه پروکاریوت ها باکتری ها هستند که دارای اجزای زیر هستند : غشا ، سیتوپلاسم ، ناحیه نوکلئوتیدی . دیواره سلولی باکتریایی : در بیشتر باکتری ها اطراف غشای پلاسمایی را دیواره ای تقریبا سخت فراگرفته که آن را دیواره سلولی باکتریایی می نامند این دیواره از سلول محافظت و سلول را در حفظ کردن شکل یاری می کند . کپسول : در بعضی باکتری ها پوشش چسبناکی وجود دارد که دیواره سلول را احاطه می کند ، به این پوشش کپسول می گویند . کپسول هم باعث محافظت سلول می شود هم به باکتری کمک می کند تا به سطوح مختلف بچسبد . پیلی : برآمدگی های کوتاه و مو مانند برای چسبیدن به سطوح مختلف  تاژک : برآمدگی های بلند برای حرکت باکتری در محیط مایع پیرامون خود در سلول های یوکاریوت آشکارترین تفاوت وجود اندامک های غشادار است که شامل : هسته ، شبکه آندوپلاسمی ، جسم گلژی ، میتوکندری ، لیزوزوم ، پراکسی زوم ، کلروپلاست و .....     سئوالات تشریحی 1-    مهمترین تفاوت پروکاریوت ها با یوکاریوت ها چیست؟ 2-    منظور از ناحیه نوکلئوتیدی چیست، شامل چه موادی است ؟ 3-    پروکاریوت ها شامل چه موجوداتی می باشند ؟ 4-    دو وظیفه دیوار سلولی را بنویسید ؟ 5-    وظایف کپسول در باکتری و جنس آن را بنویسید ؟ 6-    منظور از پیلی در باکتری چیست ، چه وظیفه ای دارد؟ 7-    برآمدگی های بلند روی باکتری ها چه نام دارد، چه وظیفه ای دارند؟   سئوالات کوتاه جواب 1-    از بین اندامک ها کدام یک در پروکاریوت ها وجود دارد؟ 2-    وظایف اندامک ها در پروکاریوت ها بر عهده کدام قسمت سلول است؟ 3-    وظایف پیلی با کدام قسمت در باکتری شباهت دارد؟ 4-    کدام یک از اجزای باکتری در همه باکتری ها وجود ندارد؟ 5-    اطراف سیتوپلاسم سلول باکتری را چه چیزی در بر می گیرد؟ 6-    در باکتری اطراف غشای پلاسمایی را کدام دیواره فرا می گیرد؟   سوال تستی 1-    اندازه سلول های پروکاریوتی چقدر می باشد؟ الف)10میکرومتر             ب) 2میکرومتر               ج) بین2و8میکرومتر      د)8میکرومتر   فواید وجود اندامک های غشادار : 1-انجام فرآیند های متفاوت با شرایط خاص به طور همزمان . مثال : ساختن استروئید در شبکه آندوپلاسمی ، تجزیه هیدروژن پراکسید ((H2O2 به H2O در پراکسی زوم . 2-افزایش سطح توسط غشاهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای متابولیسمی خود در اختیار نمی داشتند . مثال : آنزیم های تنفسی روی غشاهای میتوکندری . اندمک ها و اجزای مخصوص سلول های جانوری: سانتریول – لیزوزوم – تاژک – البته سلول های گیاهی ابتدایی مثل خزه ، سرخس سانتریول دارند به جز سلول جنسی نر بعضی گونه های گیاهی ، سلول های گیاهی تاژک ندارند . وظیفه سانتریول : این اندامک که از ساختارهای سلولی بدون غشا است . در سازمان دهی میکروتوبول ها – تشکیل دوک تقسیم و تشکیل تاژک و مژک ها دخالت دارد و جنس آن از لوله های پروتئینی به نام ریز لوله (میکروتوبول) است . اندامک و اجزای مخصوص سلول های گیاهی : دیواره سلولی – پلاست – واکوئل مرکزی دیواره سلولی : سلول های گیاهی همانند سلول های قارچ و بسیاری از آغازیان دیواره سلولی سخت و ضخیمی دارد . دیواره سلولی از سلول محافظت می کند و سلول را در حفظ شکل یاری می کند و از سلولز سلخته شده است . پلاست : پلاست ها انواع متفاوتی دارند – در کلروپلاست فتوسنتز رخ می دهد (کلروپلاست در بعضی از آغازیان وجود دارد) واکوئل مرکزی : واکوئل کیسه ای از جنس غشاست که در خود آب و مواد شیمیایی گوناگون را ذخیره می کند در بیشتر سلول های گیاهی بالغ واکوئل مرکزی آنزیم هایی دارد که گوارش سلولی را به انجام می رسانند . علاوه بر این واکوئل ها با جذب آب اضافی و منبسط شدن می توانند به بزرگ شدن سلول کمک کنند . واکوئل مرکزی جای لیزوزوم را بنا به کارهایی که می تواند انجام دهد در سلول های گیاهی گرفته است . اسکلت سلولی اندامکی است بدون غشا که از رشته های پروتئینی به نام ریز رشته ساخته شده است .   اجزای سلول : الف) پوشش های سلول دیواره سولی در سلول های گیاهی – جلبک ها – قارچ ها و باکتری ها در روی غشا وجود دارد . دیواره سلولی گیاهان دارای لان و پلاسمودسم برای برقراری ارتباط با سلول های مجاور است ولی دیواره سلولی باکتری و قارچ ها بدون منفذ و یکپارچه است چون تک سلولی هستند و نیاز به ارتباط ندارند . ویژگی دیواره سلولی گیاهان : 1- ضخامت آن 10 تا 100 برابر غشا پلاسمایی است 2- از رشته های نازک سلولزی ساخته شده است این رشته ها در سیمانی از جنس سایر پلی ساکاریدها و پروتئین قرار گرفته اند . 3- دارای 3 لایه = تیغه میانی : باعث چسبانیدن سلول های مجاور می شود .                       دیواره نخستین : مجاور تیغه میانی لایه ای به نام دیواره نخستین قرار گرفته است                     دیواره دومین : در سلول های مسن روی دیواره نخستین دیواره دیگری به نام دیواره دومین وجود دارد که رسوب می کند و ضخامت دیواره را افزایش می دهد پلاسمودسم : منافذ و یا ارتباطات سیتوپلاسمی که بین سلول های مجاور برقرار می کند . ماده زنده ای درون این منافذ را پر می کند لان ها : دیواره سلولی در بعضی نقاط نازک تر می شود این مناطق نازک تر لان نامیده می شود که درون آن پلاسمودسم فراوان دیده می شود .     سئوالات تشریحی 1-    فواید وجود اندامک های غشادار در یوکاریوت ها را بنویسید؟ 2-    کدام اندامک ها و اجزا بیش تر در سلول های گیاهی وجود دارند؟ 3-    کدام اندامک ها و اجزا بیش تر در سلول های جانوری وجود دارند؟ 4-    به جز سلول های جانوری چه سلول هایی سانتریول دارند؟ 5-    دو تفاوت مهم سلول های پروکاریوت با یوکاریوت را بنویسید؟ 6-    چه سلول هایی دارای دیواره سلولی هستند؟ 7-    تفاوت دیواره سلولی گیاهان با باکتری ها چیست؟ 8-    جنس دیواره سلولی گیاهی از چیست؟ 9-    دیواره سلولی گیاهان حداکثر چند قسمت دارد نامببرید؟ 10-  وظیفه تیغه میانی در دیواره سلولی گیاهی چیست؟ 11-  پلاسمودسم را تعریف کنید؟ 12-  منظور از لان چیست؟ 13-  در محل لان چه چیزی کم و چه چیزی فراوان است؟ 14-  اندامک های غشادار و فاقد غشا در سلول جانوری و گیاهی را نام ببرید؟ 15-  وظایف سانتریول چیست؟ 16-  واکوئل چه وظایفی را بر عهده دارد؟ 17-  ریبوزوم ها در چه اندامک هایی وجود دارد؟   سئوالات کوتاه جواب 1-    ناحیه نوکلئوتیدی در چه سلول هایی دیده می شود؟ 2-    کدام اندامک هم در سلول های یوکاریوت و هم در سلول های پروکاریوت دیده می شود؟ 3-    دیواره ثانویه در چه سلول هایی بوجود آمده است؟ 4-    قسمت هایی را که بوسیله غشا احاطه شده است چه می نامند؟ 5-    سلول های کدام گونه گیاهی دارای تاژک می باشد؟ 6-    چه فرآیندی در کلروپلاست انجام می شود؟ 7-    نام لایه ای که مجاور تیغه میانی قرار گرفته است چیست؟ 8-    در سلول های مجاور چه موادی از طریق لان ها منتقل می شود؟    سئوالات جای خالی 1-    اسکلت سلولی از........و........تشکیل شده است. 2-    تاژک سلول های یوکاریوتی از نظر........و........با تاژک باکتریایی تفاوت دارد. 3-    واکوئل کیسه ای از جنس........می باشد. 4-    ضخامت دیواره سلولی گیاهان........تا........برابر غشای پلاسمایی است.   سئوالات تستی 1-    سلول های یوکاریوتی نسبت به سلول های پروکاریوتی چگونه است؟ الف) ساده تر         ب) پیچیده تر         ج) بزرگتر              د) کوچکتر 2-    دیواره سلولی گیاهی از چه نظر با دیواره ی سلولی باکتریایی متفاوت است و از چه ماده ای ساخته شده است؟ الف) ساختار فیزیکی - سلولز         ب) ساختار شیمیایی - گلوکز       ج) ساختار فیزیکی - گلوکز          د) ساختار شیمیایی - سلولز 3-    کلروپلاست علاوه بر سلول های گیاهی در سلول های کدام جانوران زیر وجود دارد؟ الف) آغازیان         ب) سلول های جانوری         ج) باکتری ها             د) قارچ ها 4-    در کدام دو گروه جانداران ، هم سانتریول و هم کلروپلاست وجود دارد؟ الف) گیاهان پیشرفته و سیانوباکتری ها         ب) خزه ها و سرخس ها        ج) سلول های جانوری و آغازیان               د) گیاهان پیشرفته و سلول های جانوری 5-    در یک سلول گیاهی فاقد پلاسمودسم کدام دو لایه به گونه ای در مجاورت هم قرار دارند که با هم تماس مستقیم برقرار می کنند؟ الف) غشا پلاسمایی و تیغه میانی         ب) تیغه میانی و دیواره دومین         ج) غشا پلاسمایی و دیواره دومین              د) دیواره نخستین و غشا پلاسمایی 6-    کدام سه مورد هرگز هم زمان در یک سلول وجود ندارند؟ الف) پیلوس – پلاست- مژک          ب) تاژک – کلروپلاست – هستک  ج) لیزوزوم – دیواره سلولی - سانتریل              د) واکوئل – پراکسی زوم – گلژی 7-    در کدام مورد تاژک مشاهده می شود؟ الف) سلول جنسی ماده همه گیاهان         ب) سلول جنسی نر همه گیاهان  ج) سلول جنسی بعضی گیاهان              د) سلول جنسی نر بعضی گیاهان 8-    کدام مجاور ، غشا پلاسمایی یک سلول گیاهی مسن قرار دارد؟ الف) تیغه میانی         ب) پلاسمودسم         ج) دیواره نخستین              د) دیواره دومین   غشا پلاسمایی : سلول را از محیط اطراف جدا می کند و تراوایی نسبی (انتخابی) دارد . عبور مواد : مولکول های آب به علت کوچکی می توانند به مقدار اندک از آن عبور کنند . مولکول های لیپیدی به آسانی از غشا عبور می کنند و یون ها از طریق کانال ها و ناقلین عبور می کنند . در ساختار غشا دو لایه ای بیش ترین ماده فسفولیپید های دو قطبی هستند که بخش آب گریز و آب دوست دارند . پروتئین های غشا 3 نوع هستند : پذیرنده ، کانالی ، ناقل ها پذیرنده : در سطح باعث چسبیدن به مولکول های دیگر و برقراری اتصال فیزیکی میان سلول ها و مولکول ها می شوند . کانالی : کانال های تخصصی که برای عبور مواد هستند بعضی از آنها در موقع عبور باز می شوند .    ناقل : در عرض غشا حرکت موادی مانند یون ها را انتقال می دهند . ریبوزوم ها : ریبوزوم ها از اجزای بسیار ریز سلول هستند که از اجزای بدون غشا هستند . وظیفه ریبوزوم : مشارکت در پروتئین سازی است . هر ریبوزوم از دو بخش غیر مساوی تشکیل شده است هر دو این بخش ها از پروتئین و انواع ویژه ای RNA که به آنها rRNA می گویند ساخته شده است . ریبوزوم ها و پروکاریوت ها ساده تر و کوچ تر و شبیه ریبوزوم های درون کلروپلاست و میتوکندری است .ریبوزوم های یوکاریوتی پیچیده تر و بزرگ تر از ریبوزوم های پروکاریوتی هستند . سئوالات تشریحی 1-    عبور آب ، لیپید و یون از طریق غشا چگونه است؟ 2-    بیشترین ماده شرکت کننده در ساختار غشا چیست این ماده چه حالتی و چند بخش دارد؟ 3-    در دو لایه ی غشا ، فسفولیپیدها چگونه قرار می گیرند؟ 4-    پروتئین های غشا چند دسته اند نام ببرید؟ 5-    نقش پروتئین های پذیرنده در غشای سلول چیست؟ 6-    پروتئین های کانالی در غشا چگونه قرار گرفته اند وظیفه آنها چیست؟ 7-    پروتئین های ناقل در غشا چگونه عمل می کنند؟ 8-    کانال های موجود در غشا چند نوع هستند ، توضیح دهید؟ 9-    لایه های تشکیل دهنده دیواره سلولی را به ترتیب از خارج به داخل نام ببرید؟ 10-  چه رابطه ای بین لان و پلاسمودسم وجود دارد؟ توضیح دهید؟ 11-  با وجودی که فسفولیپیدهای غشا آب گریز هستند چگونه مولکول های آب از غشا عبور می کنند؟ 12-  غشای سلول نسبت به مواد تراوایی نسبی دارد یعنی چه؟ 13-  هر ریبوزوم از چند بخش غیر مساوی تشکیل شده و جنس این بخش از چیست؟   سئوالات کوتاه جواب 1-    وظیفه ریبوزوم ها چیست؟ 2-    کدام یک از انواع پروتئین غشا به برقراری اتصال فیزیکی بین سلول ها کمک می کنند؟   سوال جای خالی 1-    غشای سلول نسبت به مواد.......دارد.   سئوالات تستی 1-    بیشترین مولکول غشای سلولی چه می باشد؟ الف) کلسترول           ب) فسفولیپید              ج) کربوهیدرات                د) گلیکوپروتئین 2-    اجزای بسیار ریز سلول چه نام دارد؟ الف) ریزلوله              ب) ریبوزوم              ج) تاژک                   د) ریز رشته هسته: هسته اندامکی است که بیشترین ماده ژنتیک سلول های یوکاریوتی را داراست. سلول های یوکاریوتی اغلب یک هسته و بیضی دو یا چند هسته دارند.DNAموجود در هسته فعالیت های سلول را رهبری    می کند پوشش هسته که هسته را احاطه کرده دارای دو غشای منفذ دار می باشد که تبادل مواد بین هسته وسیتوپلاسم از این طریق صورت می گیرد. شیره هسته که درون هسته است DNA و پروتئین های متصل به آن،هستک و هستک ها و پروتئین های تشکیل دهنده اسکلت هسته ای در آن قرار دارد، موجب پایداری شَکل هسته و پوشش هسته ای می شوند. درون هسته یک یا چند توده متراکم است که رشته ها و دانه هایی تشکیل شده است و هستک نام دارد. هستک جای بخشی از DNAو پروتئین های متصل به آنRNA و پروتئین های است و محلی که ریبوزوم ها در آن ساخته می شوند.     سوالات تشریحی 1-    پوشش هسته چیست ؟ 2-    منافذ پوشش هسته چه کاربردی دارند ؟ 3-    شیره هسته چیست و حاوی چه موادی است ؟ 4-    پروتئین های ریشه هسته ای چگونه اند ؟ 5-    کار اسکلت هسته ای چیست ؟ 6-    هستک چیست و از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟ 7-    کار هستک چیست ؟ 8-    مرکز تنظیم ژنتیک سلول های یوکاریوتی کجاست ؟ 9-    تبادل مواد بین هسته و سیتوپلاسم از چه طریقی صورت می گیرد ؟ 10-  محل ساخت ریبوزوم کجاست ؟   دستگاه غشایی درونی از اندامک های غشادار تشکیل شده است گروهی از اندامک های یوکاریوتی از غشاهای به هم مرتبط که بعضی از آنها به طور فیزیکی اما بعضی از آنها از هم جدا هستند دستگاه غشایی درونی از مجموع غشاهایی که شبکه ای درون سیتوپلاسم را تشکیل می دهد بوجود می آید.که اندامک های آن در ساخت و ذخیره و ترشح مولکول های مهم زیستی با یکدیگر همکاری می کنند. شبکه آندوپلاسمی : قسمتی از دستگاه غشایی درونی است که از غشاهی به هم پیوسته تشکیل شده است واژه آندوپلاسم به معنی درون سلول است. شبکه آندوپلاسمی زبر و صاف هر دو از نظر ساختار و عمل متفاوتند اما غشای سازنده آنها به هم پیوسته است. شبکه آندوپلاسمی که دارای فضای درون شبکه آندوپلاسمیو فضای بیرون میباشد. تقسیم کردن فضای درون سلول به قسمت های مختلف کار اصلی دستگاه غشایی درونی است. شبکه آندوپلاسمی زبر : این شبکه در ریز نگارهای میکروسکوپ الکترونی دارای دانه هایی است که ریبوزوم ها می باشد به همین دلیل شبکه آندوپلاسمی زبرخوانده می شود. این شبکه از کیسه های پهنی که به یکدیگر متصل اند.غشا سازی یکی از کارهای این شبکه است. بعضی از پروتئین هایی که به وسیله ریبوزوم ها و فسفولیپیدهایی که توسط آنزیم های شبکه آندوپلاسمی ساخته می شوند درون غشای  شبکه آندوپلاسمی جای می گیرند تا وسیع شوند و به حدی برسند که قسمتی از آن جدا شده و به دیگر اندامک ها فرستاده شوند.دومین کار مهم ساخت پروتئین هایی است که قرار است به خارج از سلول ترشح شوند. از پروتئین های ترشحی می توان پادتن ها را مثال زد که توسط گلبول های سفید خون ساخته و ترشح میشوند و هر پادتن از چند رشته پلی پپتید ساخته می شوند. ریبوزوم ها پلی پپتید های پادتن ها را می سازند این پلی پپتید ها در کنار هم پادتن کامل و فعال را می سازند. 1) پلی پپتید ساخته و به درون شبکه آندوپلاسمی وارد می شود . 2) زنجیره های کوچکی از قندها به پلی پپتید اضافه و یک مولکول گلیکوپروتئین حاصل می شود شبکه آندوپلاسمی گلیکو پروتئین را در کیسه های ریزی به نام وزیکول انتقالی بسته بندی می کند این وزیکول از غشا شبکه آندوپلاسمی به بیرون جوانه می زند پروتئین ترشحی به دستگاه گلژی  می رود بعد از آماده شدن پروتئین برای ترشح وزیکول انتقالی به سوی غشا پلاسمایی می رود تا محتویات خود را به خارج از سلول ترشح کند. شبکه آندوپلاسمی صاف: شبکه ای به هم پیوسته از لوله ها و کیسه های غشا دار و بدون ریبوزوم است که دارای آنزیم های متعددی است که کار اصلی را انجام می دهند. ساخت موادی مانند:اسیدهای چرب،فسفولیپیدها و استروئیدها یکی از کار این شبکه است. شبکه آندوپلاسمی صاف گسترده ای در سلول های جگر وجود دارد که به تنظیم مقدار قندی از سلول های جگر به جریان خون وارد می شوند کمک می کند و آنزیم های دیگری داروها و مواد شیمیایی مضر را تجزیه می کنند که این کار را سم زدایی می نامند.یکی دیگر از کارهای این شبکه  ذخیره یون کلسیم است که در بافت ماهیچه ای یون کلسیم برای انقباض ماهیچه ها  لازم است. وقتی پیام عصبی به سلول ماهیچه ای می رسد ، یون کلسیم از شبکه آندوپلاسمی صاف نشت می کند به درون سیتوپلاسم وارد و موجب انقباض سلول می شود . سئوالات تشریحی 1-    دستگاه غشایی درونی را تعریف کنید ؟ 2-    کار اندامک های دستگاه غشایی درونی چیست ؟ 3-    کار اصلی دستگاه غشایی درونی چیست ؟ 4-    چرا شبکه آندوپلاسمی زبر را، اینگونه نامگذاری رده اند؟ 5-    غشاء سازی در شبکه آندوپلاسمی زبر را توضیح دهید ؟ 6-    ساخت پروتئین دفاعی و ترشحی پادتن را شبکه آندوپلاسمی زبر توضیح دهید؟ 7-    مراحل ساخته شدن و بسته بندی پروتئین ترشحی متشکل از یک پلی پپتید را توضیح دهید؟ 8-    شبکه آندوپلاسمی صاف را تعریف نید ؟ 9-    یکی از مهمترین کارهای شبکه آندوپلاسمی صاف را توضیح دهید؟(2 مورد ) 10-  در سلول های جگرکار شبکه آندوپلاسمی صاف چیست ؟ (2 مورد ) 11-  کار شبکه آندوپلاسمی صاف در بافت ماهیچه ای چیست ؟ 12-  دو ریبوزوم با ساختار پیچیده را نام ببرید ؟ 13-  دو کار مهم شبکه آندوپلاسمی زبر را نام ببرید ؟ 14-  نوعی پروتئین ترشحی که نقش دفاعی دارد را نام ببرید ؟ 15-  کار شبکه آندوپلاسمی صاف در سلول های جگر چیست ؟ (2مورد) 16-  ساخت هورمون های استروئیدی کار کدام اندامک است ؟ 17-  ذخیره یون کلسیم در سلول های عصبی کار کدام اندامک است ؟ جسم گلژی : به پاس پژوهشهای کامیلو گلژی زیست شناس وپزشک ایتالیایی به اسم گلژی نامگذاری شد. او با استفاده از میروسکوپ نوری و روش رنگ آمیزی این اندامک را کشف کرد. مشاهده این اندامک با میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که دارای کیسه های پهنی که روی قرار دارند می باشد. جنس این کیسه از غشاست .که کیسه ها بطور فیزیکی بهم پیوسته نیستند تعداد اجسام گلژی در هر سلول از چند عدد تا چند صد عدد است که به میزان فعالیت سلول در ترشح پروتئین ها و مواد ترشحی درگر بستگی دارد . جسم گلژی با شبکه آندوپلاسمی کارهای متعددی انجام می دهد . مولولهایی که توسط شبکه آندوپلاسمی تولید می شود بوسیله وزیول انتقالی به دستگاه گلژی می رسند ، که دستخوش تغییرات شیمیائی می شود و نشانه گذاری می شوند و بر حسب نشانهای که دارند به نقاط مختلف سلول فرستاده می شود. لیزوزوم شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی لیزوزوم ها را تولید می کنند لیزوزوم کیسه ای است غشایی که دارای آنزیم های تجزیه کننده است . غشای لیزوزوم در واقع پیرامون قسمتی را فراگرفته که آنزیم های گوارشی در آن ذخیره می شود. به این ترتیب قسمتهای سیتوپلاسمی از گزند آنزیمهای گوارشی در امان می مانند . بدون لیزوزوم هیچ سلولی نمی تواند آنزیمهای گوارشی را درون خود داشته باشد . لیزوزوم چند کار مهم انجام می دهد بسیاری از سلولها مواد غذایی را می بلعند و آن را از راه واکوئل غذایی به سیتوپلاسم وارد می کنند ، لیزوزوم با پیوستن به آنها آنزیمهای گوارشی را به درون واکوئل تخلیه و محتوای درون واکوئل تجزیه می کند . مولکول های کوچک حاصل ، مانند آمینو اسید لیزوزوم را ترک می کنند و به مصرف سلول می رسند .یکی دیگر از کارهای لیزوزوم بلع و گوارش اندامک های آسیب دیده یا پیر سلول است که از تجزیه این اندامک ها، اندامک های جدیدی بازسازی میشوند. لیزوزوم در جنینی نقش حیاتی دارند . آنزیمهای لیزوزومی بافت هایی در زمان جنینی بین انگشتان دست و پا قراردارد انگشتان را از یکدیگر جدا می کنند . سئوالات تشریحی 1-    جسم گلژی چگونه و توسط چه کسی کشف شد ؟ 2-    تفاوت شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی چیست؟ 3-    همکاری جسم گلژی و شبکه آندوپلاسمی چگونه است؟ 4-    لیزوزوم توسط کدام اندامک ها ساخته می شود؟ 5-    لیزوزوم چیست؟ 6-    چرا بدون لیزوزوم هیچ سلولی نمی تواند آنزیم های گوارشی را در خود داشته باشد؟ 7-    کار لیزوزوم را توضیح دهید؟(3 مورد) 8-    وزیکول پس از جوانه زدن از شبکه آندوپلاسمی به کجا می رود ؟ 9-    گلژی با چه روشی جسم گلژی را کشف کرد ؟ 10-  تعدادجسم گلژی در سلول به چه عاملی بستگی دارد ؟ 11-  جسم گلژی شامل چند قسمت است ؟ 12-  تجزیه اندامک های آسیب دیده کار کدام اندامک است ؟ 13-  کدام اندامک در نمو جنینی نقش حیاتی دارد ؟     واکوئل : انواع واکوئل ها : 1) واکوئل گوارشی غذایی   2) واکوئل مرکزی در گیاهان     3) واکوئل ضرباندار 1 - واکوئل گوارشی همانند لیزوزوم و با کمک آن مواد غذایی را هضم و در اختیار بخشهای مختلف قرار می دهد . 2- وظایف واکوئل مرکزی در گیاهان :  الف) گوارش مواد شبیه لیزوزوم    ب) با جذب آب و تورم باعث رشد سلول های گیاهی می شود. ج) ذخیره مواد شیمیایی حیاتی و دفعی   د) دارای انگیزه های در گلبرگ ها برا جذب حشرات ه) حاوی مواد سمی در بعضی گیاهان برای جلوگیری از خورده شدن توسط جانوران و آفات گیاهی 3- واکوئل ضرباندار در تک سلولی های آب شیرین مثل پارامسی به تعداد 2 عدد وجود دارد ، که وظیفه آن جمع آوری آب اضافی و دفع آن به خارج می باشد . وجود آن اهمیت حیاتی دارد در صورت عمل نکردن باعث ترکیدن سلول و مرگ آن می شود . نحوه ارتیاط اندامک های دستگاه غشایی درونی : پیوستگی های ساختاری مستقیمی بین پوشش هسته ، شبکه آندوپلاسمی زبر و شبکه آندوپلاسمی صاف برقرار است . وزیول انتقالی در شبکه آندوپلاسمی  ساخته و بعد به جسم گلژی وارد می شود و سرانجام به لیزوزوم یا واوئل یا غشای پلاسمایی تبدیل می شود . سئوالات تشریحی 1-    نقش واکوئل مرکزی در گیاهان چیست؟ 2-    واکوئل ها چه نقشی در دفاع گیاه از خود دارند؟ 3-    واکوئل ضرباندار در چه موجوداتی دیده می شود یک مورد نام ببرید و نقش آن را بنویسید؟ 4-    چرا داشتن واکوئل ضرباندار برای آغازیان ساکن آب شیرین الزامی است؟ 5-    نوعی تک سلولی که دارای واکوئل ضربانداراست ، نام ببرید ؟ 6-    کدام اندامک کار لیزوزوم را در سلول های گیاهی بالغ انجام می دهد ؟   کلروپلاست : کلروپلاست در گیاهان ، جلبکها و بعضی آغازیان وجود دارد که وظیفه آن فتوسنتز است که فتوسنتز انرژی خورشید را جذب و تبدیل به انرژی نهفته در مولکول های قند می کند.   اجزای کلروپلاست : 1-    غشای داخلی  و خارجی 2-    قرص های غشایی 3-    گرانوم 4-    بستره ( استروما) قرص های غشایی بصورت رسته هایی چند تایی روی هم قرار گرفته و گرانوم ها می سازند گرانوم ها مکانهایی هستند که در آنجا نور خورشید به دام می افتد. وجود غشا در کلروپلاست 3 نوع فضا ایجاد کرده است .1) فضای بین غشای داخلی و خارجی  2) فضای داخلی استروما 3) فضای درون قرص های غشایی. پلاست های دیگر در سلول های گیاهی نقش ذخیره کننده ( نشاسته ، پروتئین ، لیپید ، ذرات رنگی ) است. سوالات تشریحی 1-    فتوسنتز را تعریف کنید؟ 2-    فضاهای کلروپلاست را نام ببرید؟ 3-    گرانوم چیست؟ کار آن چیست؟ 4-    در پلاست های سلول گیاهی چه موادی ذخیره می شوند؟ 5-    نوعی آغازی که دارای کلروپلاست است ؟ 6-    ماده سیالی موجود در کلروپلاست چه نام دارد ؟ 7-    کلروپلاست چند غشا دارد ؟ 8-     به هر دسته از قرص و لوله های موجود در کلروپلاست چه می گویند ؟ 9-     کار کلروپلاست چیست ؟   میتوکندری : در اکثریت سلول ها نقش تنفس سلول را بر عهده دارد که طی آن تبدیل انرژی شیمیایی به شکل های مختلف است یعنی انرژی مواد غذایی به ATP (آدنوزین تری فسفات) تبدیل می گردد . اجزای میتوکندری غشا داخلی و خارجی -  فضا بین دو غشا -  فضای درونی میتوکندری چین خوردگی های غشای داخلی (کریستا) – مایع ماتریکس مهم ترین بخش میتوکندری کریستا است که روی آن آنزیم های ساخت ATP قرار دارد. اهمیت چین خورده بودن کریستا : افزایش سطح غشای درونی و بالا بردن توانایی میتوکندری در تولید ATP سوالات تشریحی 1-    میتوکندری چیست؟ کار آن را توضیح دهید؟ 2-    تنفس سلولی را تعریف کنید؟ 3-    میتوکندری دارای چند فضاست ؟ نام ببرید. 4-    کریستا چیست؟ کار آن چیست؟ 5-    آنزیم های سازنده ATPدر میتوکندری کجا قرار دارند؟ 6-    شباهت ها و تفاوت های میتو کندری و کلروپلاست را بنویسید؟ 7-    انجام تنفس سلولی کار کدام اندامک است ؟ 8-    میتوکندری چند غشا دارد ؟ 9-    واکنش های شیمیایی مربوط به تنفس سلولی در کدام بخش از میتوکندری رخ  می دهد ؟ 10-  ماده سیال موجود در میتوکندری کدام است ؟ 11-  کدام غشا در میتوکندری چین خورده است ؟ 12-  به هر چین خوردگی غشای درونی در میتوکندری چه می گویند ؟   ورود و خروج مواد در سلول: راههای مختلف آن انتشار ساده - تسهیل شده - انتقال فعال -  آندوسیتوز-  اگزوسیتوز-  اسمز انتشار حرکت مواد از جای پر تراکم به کم تراکم به علت وجود شیب غلظت مثل انتقال اکسیژن O2 ودی اکسید کربن CO2.پایان انتشار با مساوی شدن غلظت دو محیط می شود. انتشار تسهیل شونده : حرکت مواد ازجای پر تراکم به جای کم تراکم ولی از طریق کانالهای پروتئینی عرض غشاست افزایش گرما باعث افزایش سرعت انتشار می شود و چون با گرما حرکت مولکولها افزایش می یابد.انتشار ساده و تسهیل شونده کاملا فیزیکی و بدون صرف انرژی زیسیتی (ATP) انجام میشود . انتقال فعال : از محیط کم تراکم به پر تراکم بر خلاف شیب غلظت و با صرف انرژی (ATP) توسط ناقل های پروتئینی انجام میشود مثل جذب مواد توسط ریشه گیاهان . آندوسیتوز : ورود مواد به سلول با ایجاد حفره یا وزیکول ذرات بزرگ تر و هضم نشده منتقل می شود . اگزوسیتوز : خروج مواد از سلول بر عکس آندوسیتوز . هم آندوسیتوزو هم اگزوسیتوزATP مصرف می کنند . اسمز : نوع خاصی از انتشار، انتشار آب از یک غشا نیمه تراوا یا دارای نفوذ پذیری انتقالی . اسمز در سلول های انسانی : در محلول های رقیق ابتدا متورم سپس می ترکد چون در برابر فشار آب نمی تواند مقاومت کند به همین دلیل کنترل غلظت خون بسیار مهم است . اسمز در سلول های گیاهی متورم می شوند ولی بدلیل داشتن دیواره سلولزی نمی ترکند از انبساط زیاد سلول جلوگیری می کند کشیده می شود اما پاره نمی شود . حالت های سلول در محیط های مختلف : تورژسانس (آماس) در محیط رقیق تر، پلاسمولیز در محیط غلیظ تر . تورژسانس در گیاه اهمیت زیادی دارد برای استوار ماندن گیاهان بویژه ساقه های علفی و برگها ، ولی اگر سلول های گیاه پلاسمولیز شوند ابتدا پژمرده وخمیده و  سپس می میرند. سوالات تشریحی 1-    انتشار یعنی چه ؟ 2-    حرکت خالص مولکول ها در پدیده انتشار را توضیح دهید ؟ 3-    انتشار تسهیل شده را تعریف کنید ؟ 4-    انتقال فعال را تعریف کنید ؟ (با مثال) 5-    آندوسیتوز را تعریف کنید ؟ (با مثال) 6-    اسمز را تعریف کنید ؟ 7-    اسمز در چه شرایطی روی می دهد ؟ 8-    فشار اسمزی چیست ؟  با مثال توضیح دهید. 9-    اسمز در سلول انسانی (مثلا گلبول قرمز) چگونه است ؟ 10-     چرا اسمز در سلول های انسانی (گلبول قرمز) به ترکیدن منجر می شود ؟ 11-     درون بدن چه چیزی از خطر ترکیدگی سلول ها بر اثر اسمز جلوگیری می کند ؟ 12-     اسمز در سلول گیاهی چگونه است ؟ 13-     تورژسانس را تعریف کنید ؟ 14-     چرا در پدیده تورژسانس سلول گیاهی نمی ترکد ؟ 15-     با ذکر مثال توضیح دهید پدیده آماس چگونه به استوار ماندن گیاه کمک می کند ؟ 16-     پدیده پلاسمولیز را تعریف کنید ؟ 17-     نتیجه نهایی انتشار چیست ؟   سوالات کوتاه جواب 1-    چه عاملی باعث انتشار می شود ؟ 2-    انتشار در جهت شیب غلظت است یا در خلاف جهت آن ؟ 3-    جمله رو به رو نتیجه نهایی انتشار است یا انتقال فعال (یکسان شدن ماده در همه نقاطی که ماده در آن قرار دارد) ؟ 4-    اکسیژن و دی اکسید کربن از چه راهی وارد سلول شده یا از آن خارج می شوند ؟ 5-    فرآیندی کاملا فیزیکی که از انرژی زیستی استفاده نمی شود ؟ 6-    کدام پدیده خلاف شیب غلظت است ؟ 7-    کدام پدیده با مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی صورت می گیرد ؟ 8-    کدام پدیده بدون مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی صورت می گیرد ؟ 9-    ذرات بسیار کوچک ، یون ها و مولکول های کوچک از چه راههایی می توانند به سلول وارد یا از آن خارج شوند ؟ (2مورد) 10-  کدام پدیده انتشاری فقط تخصص آب است ؟ 11-  اسمز در سلول انسانی (گلبول قرمز) به چه منجر می شود ؟ 12-  علت ترکیدن سلول انسانی در پدیده اسمز چیست ؟ 13-  چرا اسمز در سلول گیاهی منجر به ترکیدن نمی شود ؟ 14-  به پدیده تورم سلول گیاهی به علت جذب آب چه می گویند ؟ 15-  کدام پدیده باعث گسترده و شادابی برگ گیاه میشود ؟ 16-  کدام پدیده منجر به پژمردگی سلول می شود ؟ 17-  کدام پدیده در گیاهان علفی که چوب زیادی ندارند باعث راست نگه داشتن ساقه می شود؟     سوالات جای خالی 1-    بسیاری از مواد از طریق ........به سلول وارد یا از آن خارج می شوند. 2-    ........یعنی حرکت ماده از از محلی با تراکمبیشتر به محلی با تراکم کمتر. 3-     ........بین دو نقطه باعث انتشار می شود. 4-    شیب انتشار از تراکم ........به تراکم........است. 5-    اکسیژن از طریق ........به سلول وارد . دی اکسید کربن از همین راه از سلول خارج می شود. 6-    انتشار یک فرآیند کاملا........است و از ........استفاده نمی کند. 7-    انتشار تسهیل شده با کمک ........صورت می گیرد. 8-    آمیب به روش ........تغذیه می کند. 9-    بعضی سلول ها می توانند ذرات بزرگ را به وسیله فرآیندی به نام ........جذب کنند. 10-  آب از طریق نوعی خاص از انتشار به نام ........به سلول وارد یا از آن خارج می شود. 11-  انتقال فعال با مصرف ........وتوسط........صورت می گیرد. 12-  سلول های انسانی غشایی دارای ........دارند. 13-  در سلول های گیاهی خارج از غشای پلاسمایی ........وجود دارد که از جنس ........است و نسبت به آب و مواد محلول در آب کاملا ........است 14-  علت مقاومت سلول گیاهی در برابر پدیده تورژسانس ........است. 15-  گیاهان علفی که چوب زیادی ندارند برای راست نگه داشتن ساقه های خود به ........متکی اند. 16-  پدیده ........سلول ها به گیاه کمک می کند تا بایستد و استواربماند.        سوالات تستی 1-    کدام یک از عوامل انتشار نیست ؟     الف) شیب انتشار        ب) شیب غلظت          ج) مصرف ATP   2-    حرکت خاص مولکول ها در انتشار چگونه به دست می آید ؟ الف)تفریق مولکول های رونده به غلظت بیشتر از مولکول های رونده به غلظت کمتر    ب) تفریق مولکول های رونده به غلظت کمتر از مولکول های رونده به غلظت بیشتر ج)مجموع مولکولهای موجود در محیط با غلظت کمتر 3-    انتشار یعنی حرکت ماده از جایی با تراکم .......به جایی با تراکم ........  الف) بیشتر- بیشتر        ب) کمتر – بیشتر              ج) بیشتر - کمتر             4-    اگر60 مولکول از جای رقیق به غلیظ بروند و 310 مولکول از جای غلیظ به رقیق بروند . حرکت خالص مولکول ها را به دست آورید ؟  الف) 370               ب) 250                        ج) 310   5-    اکسیژن از طریق....... به سلول وارد و دی اکسید کربن از طریق ........از سلول خارج می شوند؟   الف) انتشار- انتقال فعال       ب) انتشار- انتشار        ج) انتقال - انتشار  6-    کدام پدیده بدون مصرف ATP و توسط کانال های پروتئینی صورت می گیرد ؟   الف) انتشار ساده        ب) انتشار تسهیل شده          ج) انتقال فعال              7-    کدام پدیده با مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی صورت        می گیرد؟   الف) انتقال فعال         ب) اسمز          ج) انتشار تسهیل شده   8-    در کدام پدیده مواد از جای کم تراکم به جای پر تراکم می روند ؟   الف) انتشار تسهیل شده        ب) انتقال فعال          ج) اسمز           9-    کدام یک از موارد زیر فقط بوسیله انتشار و انتقال فعال وارد سلول     می شوند ؟  الف) یون ها          ب) ذرات و مولکول های کوچک        ج) هر دو   10-     روش تغذیه آمیب کدام است ؟  الف) آندوسیتوز          ب) انتقال فعال            ج) اگزوسیتوز            11-     کدام یک از پدیده های زیر انرژی خواه است ؟ الف) انتقال فعال          ب) انتشار ساده           ج) انتشار تسهیل شده           12-     وقتی به انتهای لوله مویین ، مثانه گوسفند حاوی محلول آب و شکر متصل می کنیم و آن را در ظرفی پر از آب بگذاریم . چه رخ می دهد و بیانگر چه پدیده ای است ؟  الف) آب از ظرف به داخل مثانه رفته – انتقال فعال                 ب) آب از غشای نفوذ پذیرمثانه عبور کرده – انتشار تسهیل شده     ج) انتشار آب از عرض غشا نفوذ پذیر انتخابی و بالا آمدن آب از لوله مویین– اسمز 13-     اسمز ، انتشار.........از غشای........است.    الف) مواد – کاملا تراوا       ب) آب – کاملا تراوا          ج) آب – تراوایی نسبی 14-     چرا گلبول قرمز پدیده اسمز را تحمل نکرده و می ترکد ؟   الف) وجود آب و نمک در گلبول قرمز               ب) نازک و ظریف بودن غشای سطحی    ج) نیمه تراوا بودن غشای آن          15-     چرا سلول گیاهی هنگام پدیده اسمز نمی ترکد ؟    الف) وجود واکوئل ضرباندار         ب) مقاومت دیواره سلولی   ج) وجود غشای پلاسمایی مقاوم           16-     علت شادابی برگ گیاه و پژمردگی آن به ترتیب کدام یک از موارد زیر است ؟   الف) پلاسمولیز – تورژسانس         ب) آماس - پلاسمولیز       ج) آماس - آماس         17-     پدیده........در گیاهان خشک موجب استوار ماندن آن می شود ؟    الف) پلاسمولیز           ب) آماس              ج) انتقال فعال           18-     علت شادابی برگ کاهو پژمرده هنگام قرار دادن در آب چیست ؟    الف) پدیده آماس       ب) پدیده پلاسمولیز      ج) مقاومت دیواره سلولی            19-     ذرات بزرگ بوسیله کدام فرآیند جذب سلول می شوند ؟    الف) اگزوسیتوز        ب) آندوسیتوز           ج) هر دو 20-     اگر ید موجود در غده تیروئید بیشتر از ید موجود در محیط خارجی آن باشد با این حال غده تیروئید برای ساختن تیروکسین به مقدار بیشتری ید نیاز داشته باشد طی کدام پدیده می تواند ید جذب کند ؟  الف) انتشار تسهیل شده         ب) انتقال فعال             ج) اگزوسیتوز                                     گزیده سوالات جای خالی و تستی فصل 1-    بیشترین ماده ژنتیک سلول در اندامک........جای دارد. 2-    هسته مرکز تنظیم ژنتیک سلول های........است. 3-    ........موجود در هسته فعالیت های سلول را رهبری می کند. 4-    کلروپلاست ، در بعضی آغازیان مانند........یافت می شود. 5-    مشاهده ساختار درونی کلروپلاست با میکروسوپ........ممکن است. 6-    بدون اندامک........هیچ سلولی نمی تواند در خود آنزیم های گوارشی داشته باشند.   سوالات تستی 1-    کدام یک از ریبوزوم های موجود در سلول ، ساختار ساده تری دارند؟ الف) میتوکندری           ب) شبکه آندوپلاسمی         ج) سیتوسل 2-    «آندوپلاسم» یعنی چه ؟ الف) درون سلول           ب) بیرون سلول               ج) سلول 3-    ریبوزوم در کجا ساخته می شود ؟ الف) شبکه آند.پلاسمی       ب) دستگاه گلژی            ج) هستک 4-    کار اصلی شبکه آندوپلاسمی صاف توسطکدام اندامک انجام     می گیرد ؟ الف) آنزیم ها                 ب) کلسیم                     ج) اسید چرب 5-    کدام یک از موارد زیر وظیفه شبکه آندوپلاسمی زبر نیست ؟ الف) غشا سازی         ب) ساخت فسفولیپید        ج) ساخت ریبوزوم 6-    گلیکو پروتئین در کجا ساخته می شود ؟ الف) ریبوزوم               ب) شبکه آندوپلاسمی زبر                   ج) شبکه آندوپلاسمی صاف 7-    وزیکول انتقالی حاوی گلیکو پروتئین در کجا ساخته می شود ؟ الف) شبکه آندوپلاسمی صاف               ب) دستگاه گلژی                      ج) خارج از غشا 8-    کدام یک هم پروتئین دفاعی است و هم پروتئین ترشحی ؟ الف) هموگلوبین             ب) آلبومین                 ج) پادتن 9-    کدام یک از اندامک های زیر کیسه هایی از جنس غشا نیستند ؟ الف) لیزوزوم               ب) دستگاه گلژی           ج) سانتریول 10-           کدام اندامک در سلول گیاهی کار لیززوزوم در سلول های جانوری را انجام می دهد ؟ الف) ریبوزوم دستگاه گلژی              ب) کلروپلاست            ج) واکوئل مرکزی 11-           کدام مورد از وظایف واکوئل مرکزی موجب تولید مثل و حفظ گیاه می شود ؟ الف) وجود سموم دفع آفات در آن         ب) جذب آب و تورم    ج) وجود رنگریزه برای جذب حشرات 12-           کدام یک از واکوئل های زیر برای عدم ترکیدن آغازیان ساکن آب شیرین الزامی است ؟ الف) واکوئل مرکزی            ب) واکوئل ضرباندار             ج) واکوئل مرکزی و ضرباندار 13-           پیوستگی ساختاری مستقیم میان کدام یک از اندامک های زیر برقرار است ؟ الف) هسته - غشا پلاسمایی - سیتوپلاسم ب) دستگاه گلژی - شبکه آندوپلاسمی – غشا پلاسمایی ج) پوشش هسته – شبکه آندوپلاسمی زبر- شبکه آندوپلاسمایی صاف 14-           گزینه غلط را مشخص کنید ؟ الف) به هر تیغه و قرص های موجود در کلروپلاست که روی هم قرار گرفته اند گرانوم می گویند ب) وزیکول صادر شده از دستگاه گلژی ممکن است از راه آندوسیتوز به خارج از سلول راه یابد .         ج) لیزوزوم ها کیسه هایی از جنس غشا هستند که به دستگاه غشایی درونی تعلق دارند. 15-           واکنش های شیمیایی مربوط به تنفس سلولی در........رخ می دهد؟ الف) ماتریکس         ب) کلروپلاست            ج) واکوئل مرکزی 16-           کدام یک از موارد زیر از شباهت های میتوکندری با کلروپلاست است ؟ الف) دو غشا دارند          ب) فضای درونی دو قسمتی دارند           ج) الف و ب   17-           ماتریکس به میتوکندری مانند........به........است ؟ الف) لیزوزوم به سیتوپلاسم          ب) بستره به کلروپلاست         ج) دستگاه گلژی به کریستا 18-           جنس هستک از کدام یک نیست ؟ الف) DNA             ب)  RNA                  ج) لیزوزوم 19-           از قند + پلی پپتید کدام مولکول حاصل می شود ؟ الف) سلولز              ب) گلیکو پروتئین          ج) گلیکوژن 20-           سازنده فسفو لیپید ، در شبکه آندوپلاسمی زبر کدام است ؟ الف) ریبوزوم          ب) آنزیم ها                  ج) دستگاه گلژی           پاسخ سئوالات  تشریحی:     پاسخ سئوالات تشریحی تریکودینا 1-    تریکودینا همانند فرفره روی بدن لغزنده ماهی حرکت و از باکتری ها تغذیه می کند . 2-    برای حرکت و راندن باکتری به سمت دهان سلولی. 3-    با استفاده از خارهای اتصال دهنده. 4-    سلول های بدن ما دهان سلولی ندارند. 5-    داشتن غشا – هسته – سیتوپلاسم – مژک نیز در بعضی از سلول های بدن ما وجود دارد. 6-    تشکیل ویژگی های ریخت شناسی سلول را تعیین می کند هم چنین با تنظیم تولید پروتئین ها شکل و کار سلول را اختصاصی می کند .   پاسخ سئوالات تشریحی میکروسکوپ 1-    توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یکدیگر را قدرت تفکیک می گویند . 2-    هسته ، میتوکندری ، کلروپلاست و خود باکتری. 3-    تمامی اندامک های سلول حتی ریبوزوم ها و ویروس ها و مولکول های بزرگ مثل پروتئین DNA 4-    نمی توان با آن سلول زنده را مشاهده کرد – کار با آن مشکل است و نیاز به تخصص دارد – بسیار جاگیر و پر هزینه است – نمونه برای مشاهده باید مراحل مختلفی را طی کند . 5-    گذاره وظعیت درونی نمونه را نشان می دهد و تصویر آن دو بعدی است ولی نگاره فقط سطح نمونه را نشان می دهد و تصویر آن سه بعدی است البته قدرت تفکیک گذاره از نگاره خیلی بیشتر است . 6-    میروسکوپ الکترونی.   پاسخ سئوالات تشریحی اندازه سلول 1-    درازترین : عصبی و ماهیچه ای      بزرگترین : سلول تخم جانوران 2-    به کار سلول مثلاٌ سلول های خونی  گرد و کوچ هستند که برای عبور از مویرگ ها و سلول های ماهیه ای درازند و می توانند قسمت های مختلف بدن را به یکدیگر نزدیک کنند. 3-    چون سلول ها جذب و دفع را از طریق سطح و نگهداری اندامک ها و مواد را در حجم خود حفظ می کنند و سطح باید جوابگوی حجم باشد. 4-    هرچه حجم سلول ها بیشتر باشد فعالیت آن کمتر می شود سلول ها کوچکتر فعالتر می شوند . 5-    چون باریک اند و بنابراین به ازای هر واحد حجم ، سطح بیشتری نسبت به سلول های کروی شکل دارند. 6-    اندازه کوچکترین سلولهای جانوری و گیاهی 10 میکرومتر و بزرگترین آنها 100 میکرومتر است .   پاسخ سئوالات تشریحی انواع سلول 1-    پروکاریوت ها هسته سازمان یافته ندارند – اندامک غشادار ندارند. 2-    بخشی بجای هسته که در پروکاریوت ها وجود دارد شامل DNA و پروتئین است. 3-    باکتری ها و سیانو باکتری ها 4-    محافظت ، شکل دادن و حفظ شکل باکتری 5-    جنس آن از هیدرات کربن و وظیفه آن حفاظت در برابر گلبول های سفید و چسبیدن به سطوح مختلف مثل سنگها و بافت های بدن 6-    برآمدگی های مو مانند – چسبیدن به سطوح مختلف 7-    تاژک – برای حرکت باکتری در محیط مایع پیرامون   پاسخ سئوالات تشریحی فواید وجود اندامک های غشادار 1-    انجام فرآیند های مختلف با شرایط خاص به طور همزمان . افزایش سطح توسط غشاهای موجود برای پاسخگویی به نیازها . 2-    دیواره سلولی ، کلروپلاست و واکوئل مرکزی. 3-    تاژک ، لیزوزوم ، سانتریول . 4-    سلول های گیاهی ابتدایی مثل خزه و سرخس . 5-    نداشتنن هسته سازمان یافته – نداشتن اندامک های غشادار. 6-    سلول های گیاهان – جلبک ها – قارچ ها و باتری ها و بعضی آغازیان. 7-    دیواره سلولی باکتری یکپارچه و بدون منفذ است ولی در گیاهان دارای منافذی به نام پلاسمودسم است. 8-    از رشته های سلولزی که در سیمانی از جنس پلی ساکارید و پروتئین قرار گرفته اند. 9-    سه قسمت : تیغه میانی – دیواره نخستین – دیواره ثانویه. 10-  اتصال سلول های مجاور به همدیگر. 11-  ارتباطات سیتوپلاسمی یا منافذی که بین سلول های مجاور ارتباط برقرار می کند. 12-  مناطقی که در آن دیواره سلولی نازک تر است. 13-  دیواره سلولی لایه های کمتری دارد و پلاسمودسم در آن فراوان است. 14-  اندامک های غشادار: جسم گلژی ، واکوئل ، لیزوزوم ، غشا پلاسمایی ، میتوکندری ، پراکسی زوم ، کلروپلاست ، شبکه آندوپلاسمی ، هسته اندامک های فاقد غشا : تاژک ، سانتریول ، اسکلت سلولی ، ریبوزوم ها ، دیواره سلولی 15-  در سازمان دهی میکروتوبول ها ، تشکیل دوک تقسیم و تشکیل تاژک و مژک نقش دارد. 16-  واکوئل کیسه ای از جنس غشاست که آب و مواد شیمیایی را در خود ذخیره می کند و واکوئل آنزیم هایی دارد که گوارش سلولی را به انجام می رسانند. 17-  ریبوزوم های درون مایع سیتوپلاسمی ، شبکه آندوپلاسمی زبر، غشا خارجی هسته و در داخل میتوکندری و کلروپلاست قرار دارد.   پاسخ سئوالات تشریحی غشا پلاسمایی 1-    آب به مقدار کم – لیپیدها به راحتی عبور می کنند – یون ها از طریق کانال ها و ناقلین 2-    فسفولیپید – دو قطبی – دو بخش آب گریز و آب دوست دارد 3-    فسفولیپید ها طوری قرار می گیرند که بخش آب گریز آن ها در داخل و به طرف همدیگر و بخش آب دوست آنها به سمت خارج باشد 4-    سه دسته : پذیرنده – کانالی – ناقل 5-    در سطح غشا قرار گرفته اند و باعث چسبیدن به مولکول های دیگر و به برقراری اتصال فیزیکی میان سلول ها و مولکول ها کمک می کند 6-    به صورت سراسری قرار گرفته اند و کانال های تخصصی برای عبور مواد را می سازند 7-    این پروتئین ها از عرض غشا حرکت کرده و موادی مانند یون ها را منتقل می کنند 8-    دو نوع – همیشه باز و آنهایی که در موقع عبور مواد باز می شوند 9-    دیواره ثانویه – دیواره نخستین – تیغه میانی 10-  در محل لان پلاسمودسم فراوان است 11-  چون مولکول های آب کوچک هستند به مقدار کم از بین آنها عبور می کنند 12-   یعنی فقط به بعضی مواد اجازه ورود یا خروج می دهد 13-  هر ریبوزوم از دو بخش غیر مساوی تشکیل شده است . هر دو این بخش ها از پروتئین و RNA ریبوزومی ساخته شده است.   پاسخ سئوالات تشریحی هسته 1-    هسته را پوشش هسته ای احاطه می کند که از 2 غشاء منفذ دار تشیل شده است . 2-    تبادل مواد و پیام بین هسته و سیتوپلاسم از طریق این منافذ صورت می گیرد . 3-    درون هسته از مایعی به نام شیره هسته پر شده است، DNA و پروتئین های متصل به آن هستک یا هستک ها و پروتئین های تشکیل دهنده اسکلت هسته ای در آن قرار دارند. 4-    پروتئین های اسکلت هسته ای بصورت شبکه ای در هم رفته قرار گرفته اند. 5-    موجب پایداری شل هسته و پایداری پوشش هسته می گردد. 6-    درون هسته یک یا چند توده متراکم وجود دارد که از ریشه و دانه هایی تشکیل شده است که هستک نام دارد .هستک جای بخشی از DNA و پروتئین های متصل به آن است . 7-    هستک محل ساخت ریبوزوم است . 8-    هسته 9-    از طریق منافذ موجود در غشای هسته 10-     هستک   پاسخ سئوالات تشریحی دستگاه غشایی درونی از اندامک های غشادار تشکیل شده است 1-    به مجموعه غشاهای اندامکهای غشادار درون سیتوپلاسم دستگاه غشایی درونی گویند. 2-    اندامک های این دستگاه در ذخیره ، ساخت و ترشح مولکول های مهم زیستی با هم همکاری دارند. 3-    تقسیم کردن فضای درون سلول به قسمت های مختلف. 4-    شبکه آندوپلاسمی زبر را از آن جهت زبر خوانند که در ریز نگارهای میکروسکوپ الکترونی روی آن دانه هایی دیده می شود که همان ریبوزوم ها هستند. 5-    بعضی از پروتئین هایی که بوسیله ریبوزوم ساخته میشوند و نیز فسفو لیپید هایی که توسط آنزیم های شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می شوند درون غشا شبکه آندوپلاسمی جای می گیرند تا اینکه وسیع تر شده و بخشی از آن به دیگر اندامک ها فرستاده می شود.  6-    یکی از کارهای مهم این شبکه ساخت پروتئین هایی است که قرار است به خارج سلول ترشح شوند مانند پادتن ها که مولکول های دفاعی بدن هستند که توسط گلبول های سفید خون ساخته و ترشح می شوند . هر مولول پادتن از چند رسته پلی پپتید ساخته شده است ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبر پلی پپتید های مولکول پادتن را میسازند. این پلی پپتیدها درون شبکه آندوپلاسمی کنار هم قرار می گیرند و به این ترتیب پادتن کامل و فعال میشود . 7-    1)پلی پپتید توسط ریبوزوم ساخته و بدرون شبکه آندوپلاسمی وارد میشود .                            2)زنجیره های کوچکی از مولکول های قند به پلی پپتید اضافه میشود بدین ترتیب یک مولکول گلیکو پروتئین حاصل مولکول برای ارسال به خارج شبکه آندوپلاسمی آماده میشود.3) شبکه آندوپلاسمی گلیکو پروتئین را در کیسه های ریزی به نام وزیکول انتقالی بسته بندی می کند.4)این وزیکول از غشای شبکه آندوپلاسمی به بیرون جوانه میزند اکنون پروتئن ترشحی به دستگاه گلژی منتقل می شود تا بقیه کارهای لازم برای ترشح آن انجام شود . 8-    شبکه به هم پیوسته ای از لوله ها و کیسه های غشادار و بدون ریبوزوم است . که درون غشای آن آنزیم های متعددی جای گرفته است 9- ساخت موادی مانند اسید های چرب ، فسفولیپیدها و استروئیدها است . که هر یک از این فرآورده ها توسط مناطق خاص سلول ساخته می شود. 10- در سلول های جگر شبکه آندوپلاسمی صاف گسترده ای وجود دارد که در این شبکه آنزیم هایی است برای تنظیم مقدار قندی که از سلول های جگر به جریان خون آزاد می شود . همچنین آنزیم های دیگری وجود دارد که داروها و مواد شیمیایی مضر را تجزیه می کند که به آن کار سلول جگر سم زدایی گویند 11- کار شبکه آندوپلاسمی صاف در بافت ماهیچه ای ذخیره یون کلسیم برای انقباض ماهیچه هاست . وقتی پیام عصبی به سلول ماهیچه ای می رسد یون کلسیم از درون شبکه آندوپلاسمی صاف آزاد می شود و به درون سیتوپلاسم وارد شده و منجر به انقباض سلول می شود 12- ریبوزوم موجود در سیتوسل  2- ریبوزوم شبکه آندوپلاسمی 13- 1- غشا سازی  2- ساختن پروتئین های ترشحی 14- پادتن 15- 1- سم زدایی 2- تنظیم قند سلول های جگر که در جریان خون آزاد می شوند. 16- شبکه آندوپلاسمی صاف 17-شبکه آندوپلاسمی صاف پاسخ سئوالات تشریحی جسم گلژی 1-    جسم گلژی توسط کامیلو گلژی زیست شناس و پزشک ایتالیایی کشف شد گلژی با استفاده از میکروسکوپ های نوری و روش رنگ آمیزی سلول کشف شد 2-    کیسه های دستگاه گلژی بر خلاف کیسه های شبکه آندوپلاسمی به طور فیزیکی به هم پیوسته نیستند 3-    جسم گلژی با همکاری شبکه آندوپلاسمی کارهای متفاوتی انجام می دهد. مولکول هایی که توسط شبکه آندوپلاسمی ساخته می شوند به وسیله وزیکول انتقالی به دستگاه گلژی می رسند در دستگاه گلژی این مولکول ها دستخوش تغییرات شیمیایی می شوند در نتیجه مولکول ها نشانه گذاری شده و بر حسب نشانه ای که دارند به بخش های مختلف فرستاده می شوند. سرانجام به لیزوزوم یا واکوئل تبدیل شده و یا به خارج سلول ترشح می شوند 4-    شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی لیزوزوم ها را می سازند 5-    لیزوزوم کیسه ای غشادار است که حاوی آنزیم های گوارشی است 6-    غشای لیزوزوم پیرامون قسمتی را فرا گرفته که آنزیم های گوارشی در آن است بدین ترتیب قسمت های دیگر سیتوپلاسم از گزند آنزیم های گوارشی در امان می ماند 7-    1)گوارش مواد غذایی: بسیاری از سلول ها غذا را می بلعند یعنی آن را در کیسه های سیتوپلاسمی ریزی وارد می کنند. لیزوزوم ها با پیوستن به واکوئل غذایی آنزیم های گوارشی خود را به درون واکوئل تخلیه و محتوای درون واکوئل را تجزیه می کند . مولکول های کوچک حاصل از گوارش لیزوزوم را ترک کرده و به مصرف سلول می رسند.2)بلع و گوارش اندامک های پیر یا آییب دیده سلول: که از اجزای حاصل از گوارش این اندامک ها ، اندامک های جدیدی بازسازی می شوند.3)نقش حیاتی لیزوزوم در نمو جنینی:بافت هایی را که در دوران جنینی میان انگشتان قرار داشتند نابود و انگشتان را از هم جدا می کند. 8-    دستگاه گلژی 9-    روش رنگ آمیزی سلول 10-     فعالیت سلول در ترشح پروتئین ها و مواد ترشحی دیگر 11-     دوقسمت : 1- جایگاه پذیرنده  2- جایگاه صادر کننده 12-     لیزوزوم 13-     لیزوزوم   پاسخ سئوالات تشریحی واکوئل 1-    با جذب آب به بزرگ شدن سلول گیاهی کمک می کند – مواد شیمیایی حیاتی یا فرآورده های دفعی حاصل از متابولیسم سلول را ذخیره می کند – ممکن است رنگریزه هایی داشته باشند که سبب جذب حشرات هنگام گرده افشانی می شوند 2-    در برخی گیاهان واکوئل ها حاوی مواد سمی هستند و به این ترتیب در برابر جانداران گیاهخوتر و آفات گیاهی از خود دفاع می کند. 3-    واکوئل ضربانداردر تک سلولی پارامسی دیده می شود که آب اضافی را از سلول جمع میکند و آن را به بیرون می رانند. چنین فعالیتی برای آغازیان ساکن آب شیرین بسیار ضروری است 4-    چون آب دائما وارد آنها می شود و اگر راهی برای دفع آب اضافی وجود نداشته باشد سلول انقدرحجیم می شود تا می ترکد پس واکوئل های ضرباندار برای حفظ محیط درونی سلول حیاتی هستند 5-    پارامسی 6-    واکوئل های مرکزی    پاسخ سئوالات تشریحی کلروپلاست 1-    فرآیندی است که طی آن انرژی نورانی خورشیدی جذب و به انرژی نهفته در مولکول های قند تبدیل می شود 2-    کلروپلاست 3 فضا دارد : 1)قسمت باریکی بین غشای درونی و بیرونی کلروپلاست 2)قسمتی که توسط غشای درونی محصور شده است و توسط ماده سیالی به نام بستره پر شده است  3)در بستره شبکه ای از لوله ها و قرص های غشادار تو خالی وجود دارد فضای درون لوله ها و قرص های غشایی ، سومین فضای درون کلروپلاست است. 3-    درون فضای سوم کلروپلاست قرص هایی وجود دارد که به صورت دسته های چند تایی روی یکدیگر قرار گرفته به هر یک از این دسته ها یک گرانوم می گویند.گرانوم ها محل هایی هستند که انرژی نورانی خورشید در آنجا به دام می افتد. 4-    علاوه بر کلروپلاست در سلول های گیاهی ممکن است انواع دیگری از پلاست ها دیده شوند که در آنها مواد متفاوتی مثل : نشاسته ، ذرات رنگی ، پروتئین ها و لیپیدها و... ذخیره می شوند. 5-    جلبک 6-    بستره یا استروما 7-    دو غشا 8-    گرانوم 9-    فتوسنتز   پاسخ سئوالات تشریحی میتوکندری 1-    میتوکندری اندامکی است که انرژی شیمیایی را از شکلی به شکل دیگر تبدیل میکند کار میتوکندری تنفس سلولی است که طی این فرآیند انرژی شیمیایی موجود در غذاها به انرژی شیمیایی مولکول سوختنی سلول یعنی ATP تبدیل می شوند. 2-    فرآیندی است که طی آن انرژی شیمیایی موجود در غذاها مانند : قندها ، به انرژی شیمیایی مولکول سوختنی سلول یعنی ATP تبدیل می شود. 3-    2 فضا قسمت اول فضای بین غشای درونی و غشای بیرونی قسمت دوم قسمتی که توسط غشای درونی محصور شده و از مایع سیالی به نام ماتریکس پر شده است . 4-    غشای درونی میتوکندری چین خورده است. هر چین خوردگی یک تیغه به نام کریستا را بوجود می آورد که موجب افزایش سطح غشای درونی می شود. افزایش سطح غشای درونی به نوبه خود موجب بالا رفتن توانایی میتوکندری در تولید ATP      می شود. 5-    درون غشای درونی و نیز بر سطح آن جای گرفته اند. 6-    شباهت:هر دو انرژی را از شکلی به شکل دیگر تبدیل می کنند. تفاوت:               1) کلروپلاست از سه فضا تشکیل شده اما میتوکندری از دو فضا تشکیل شده 2) کلروپلاست انرژی نورانی خورشید را به انرژی شیمیایی نهفته در قند تبدیل می کند (فتوسنتز) اما میتوکندری انرژی شیمیایی موجود در غذاها را به انرژی شیمیایی مولکول سوختنی سلول ATPتبدیل می کند (تنفس سلولی) 3)کلروپلاست در سلول های گیاهی و برخی آغازیان مانند جلبک یافت می شود اما میتوکندری هم در سلول جانوری و هم در سلول گیاهی یافت می شود. 7-    میتوکندری 8-    دو غشا 9-    ماتریکس 10-  ماتریکس 11-  غشای درونی 12-  کریستا   پاسخ سئوالات تشریحی ورود و خروج مواد در سلول 1-    انتشار یعنی حرکت مواد از جایی با تراکم بیشتر به جایی با تراکم کمتر که در جهت شیب غلظت صورت می گیرد 2-    حرکت خالص مولکول ها در پدیده انتشار از تفریق مولکول هایی که از محیط رقیق به غلیظ  می روند از مولکول هایی که از محیط غلیظ به رقیق می روند به دست می آید. مثلا اگر50 مولکول به سمت محیط غلیظ برود اما 300 مولکول به سمت محیط رقیق بروند و نتیجه آن 250 مولکول از محیط غلیظ به محیط رقیق می رود 250= 50 - 300 3-    بعضی مواد به راحتی نمی توانند از غشای فسفولیپیدی عبور کنند این مواد به کمک کانال های پروتئینی از غشا می گذرند . در این پدیده نیز جهت حرکت مواد از جای پر تراکم به جای کم تراکم است (انتشار) و چون عبور مواد از عرض غشا با کمک کانال های پروتئینی صورت   می گیرد به این انتشار، انتشار تسهیل شده گویند . 4-    بعضی از مواد بر خلاف شیب غلظت از عرض غشای سلول عبور می کنند .وقتی غلظت یک مولکول داخل سلول بیشتر باشد ، انتقال این است که بر اساس پدیده انتشار مولکول از آن خارج شود ، اما با مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی این مولکول ها را در خلاف جهت شیب غلظت به درون سلول وارد می کند . به این نوع انتقال ، انتقال فعال می گویند که حرکت مواد از جای کم تراکم به جای پر تراکم است مثال : ریشه گیاهان بعضی مواد را به این طریق از خاک جذب می کند . 5-    بعضی سلول ها می توانند ذرات بزرگ را به وسیله فرآیندی به نام آندوسیتوز جذب کنند مثال : آمیب به این روش تغذیه می کند . 6-    اسمز پدیده انتشار آب از عرض غشایی است که نفوذ پذیری انتخابی دارد 7-    اسمز هایی روی می دهد که دو محلول با غلظت متفاوت آب بوسیله یک غشای دارای نفوذ پذیری انتخابی از هم دیگر جدا شوند. 8-    انتهای لوله مویین غشای نازکی دارای خاصیت نفوذ پذیری انتخابی متصل شده است . درون این کیسه از محلول آب و شکر پر شده است. کیسه در ظرف آب قرار دارد . بعد از مدت کوتاهی آب از ظرف به کیسه وارد می شود در نتیجه محلول شکر در لوله مویین بالا می رود فشاری که مایع درون لوله به مایع موجود در کیسه وارد می کند فشار اسمزی می گویند 9-    سلول های انسانی محتوی محلولی از نمک ها و مواد دیگرند و غشای سلول که نفوذ پذیری انتخابی دارد آن را محصور کرده است . اگر گلبول قرمز را در آب فرو بریم سلول متورم شده و سرانجام می ترکد 10-  زیرا غشای سطحی آن به قدری نازک و ظریف است ه نمی تواند در مقابل فشار داخل سلول مقاومت کند 11-  خون و سایر مایعات بدن ما غلظتی مشابه غلظت درون سلول دارند در نتیجه آب      نمی تواند  بیش از حد  از طریق اسمز وارد سلول می شود 12-  سلول های گیاهی غشای پلاسمایی دارند و در خارج از آن غشا دیواره سلولی از جنس سلولز است که نسبت به آب و مواد محلول در آن کاملا تراوا است . در این صورت آب از میان دیواره سلولی و غشای پلاسمایی به درون واکوئل جریان می یابد. سلول گیاهی منبسط می شود اما نمی ترکد علت آن مقاومت دیواره سلولی است که کشیده شده اما پاره نمی شود 13-  وقتی سلول آب جذب می کند متورم می شود که به ا ین پدیده تورژسانس یا آماس گویند 14-  علت این است که دیواره سلولی از منبسط شدن سلول به مقدار زیاد جلوگیری می کند و دیواره سلولی کشیده می شود اما پاره نمی شود 15-  مثلا وقتی سلول ها بر اثر پدیده آماس متورم شوند به یکدیگر فشار وارد کرده و برگ در حالتی منبسط و گستردد قرار می گیرد. همچنین گیاهان علفی که چوب زیادی ندارند . برای آنکه ساقه های خود را راست نگه دارند به تورژسانس متکی اند 16-  وقتی سلول آب خود را از دست می دهد چروکیده و پژمرده می شود که به این پدیده     پلاسمولیز می گویند 17-  نتیجه نهایی انتشار یک ماده یکسان شدن غلظت آن ماده در همه نقاط آن ماده می باشد   پاسخ سئوالات جای خالی :   پاسخ سوال جای خالی تریکودینا 1-    تک سلولی و آبزی.   پاسخ سئوالات جای خالی میکروسکوپ 1-    بزگنمایی. 2-    الکترون.   پاسخ سئوالات جای خالی اندازه سلول 1-    پنجاه 2-    اندازه و شکل   پاسخ سئوال جای خالی غشا پلاسمایی 1-    تراوایی نسبی      پاسخ سوالات جای خالی ورود و خروج مواد از سلول 1-    انتشار 2-    انتشار 3-    اختلاف غلظت 4-    بیشتر ، کمتر 5-    انتشار 6-    فیزیکی ، انرژی زیستی 7-    کانال های پروتئینی 8-    آندوسیتوز 9-    آندوسیتوز 10-  اسمز 11-  ATP ، ناقل های پروتئینی 12-  نفوذ پذیری انتخابی 13-  دیواره سلولی ، سلولز ، تراوا 14-  مقاومت دیواره سلولی 15-  تورژسانس 16-  تورژسانس   پاسخ سوالات جای خالی گزیده فصل 1-    هسته 2-    یوکاریوتی 3-    DNA 4-    جلبک 5-    میکروسکوپ الکترونی 6-    لیزوزوم     پاسخ سئوالات کوتاه جواب:   پاسخ سوال کوتاه جواب تریکودینا 2-    پلاسمودسم.   پاسخ سوالات کوتاه جواب میکروسکوپ 1-    قدرت تفکیک و بزگنمایی . 2-    میکروسکوپ الکترونی و نوری. 3-    ریزنگار. 4-    نمونه.   پاسخ سئوالات کوتاه جواب انواع سلول 1-    ریبوزوم. 2-    غشای سلول. 3-    کپسول. 4-    کپسول و تاژک. 5-    غشا پلاسمایی. 6-    دیواره سلولی باکتریایی.   پاسخ سئوالات کوتاه جواب فواید وجود اندامک های غشادار 1-    در پروکاریوت ها مثل باکتری 2-    ریبوزوم 3-    در سلول های مسن 4-    اندامک های غشادار 5-    سلول های جنسی نر بعضی گونه های گیاهی 6-    فتوسنتز 7-    دیواره نخستین 8-    آب ، مواد غذایی و پیام های شیمیایی   پاسخ سئوالات جای خالی فواید وجود اندامک های غشادار 1-    ریز لوله و ریز رشته 2-    ساختار و عمل 3-    غشا 4-    10-100   پاسخ سئوالات کوتاه جواب غشا پلاسمایی 1-    مشارکت در پروتئین سازی 2-    پذیرنده     پاسخ سوالات کوتاه جواب ورود و خروج مواد از سلول   1-    اختلاف غلظت بین دو نقطه 2-    در جهت شیب غلظت 3-    انتشار 4-    انتشار 5-    انتشار 6-    انتقال فعال 7-    انتقال فعال 8-    انتشار تسهیل شده 9-    انتشار ، انتقال فعال 10-  اسمز 11-  ترکیدن 12-  نازک و ظریف بودن غشای سطحی 13-  به علت مقاومت دیواره سلولی 14-  آماس (تورژسانس) 15-  تورژسانس 16-  پلاسمولیز 17-  تورژسانس               پاسخ سئوالات تستی: پاسخ سئوالات تستی میکروسکوپ 1-    گزینه ب 2-    گزینه الف 3-    گزینه ب     پاسخ سئوال تستی اندازه سلول 1-    گزینه ب   پاسخ تستی انواع سلول 1-    گزینه ج   پاسخ سئوالات تستی فواید وجود اندامک های غشادار 1-    گزینه ب 2-    گزینه د 3-    گزینه الف 4-    گزینه ب 5-    گزینه ج 6-    گزینه الف 7-    گزینه د 8-    گزینه د   پاسخ سئوالات تستی غشا پلاسمایی 1-    گزینه ب 2-    گزینه ب      پاسخ سوالات تستی ورود و خروج مواد از سلول  1-    گزینه ج 2-    گزینه الف 3-    گزینه ج 4-    گزینه ب 5-    گزینه ب 6-    گزینه ب 7-    گزینه الف 8-    گزینه ب 9-    گزینه ج 10-     گزینه الف 11-     گزینه الف 12-     گزینه ج 13-     گزینه ج 14-     گزینه ب 15-     گزینه ب 16-     گزینه ب 17-     گزینه ب 18-     گزینه الف 19-     گزینه ب 20-     گزینه ب                     پاسخ سوالات تستی گزیده فصل 1-    گزینه الف 2-    گزینه الف 3-    گزینه ج 4-    گزینه الف 5-    گزینه ج 6-    گزینه ب 7-    گزینه ب 8-    گزینه ج 9-    گزینه ج 10-  گزینه ج 11-  گزینه ج 12-  گزینه ب 13-  گزینه ج 14-  گزینه ب 15-  گزینه الف 16-  گزینه الف 17-  گزینه ب 18-  گزینه ج 19-  گزینه ب 20-  گزینه ب                                            
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:30  توسط خانم علیمرادی  | 

سفری به درون سلول


                             سفری به درون سلول     تریکودینا : تریودینا جانداری است تک سلولی - آبزی – مژکدار – با حرکت فرفره مانند روی بدن ماهی ها از باکتری ها تغذیه می کنند . اجزای بدن آن  شامل : مژک در بالا – خارهای اتصال دهنده در پایین – دهان سلولی – هسته هلالی شکل – غشا و سیتوپلاسم تریکودینا به دلیل داشتن مژک ، دهان سلولی ، خارهای اتصال دهنده بسیار تخصص یافته است . وظیفه مژک ها : راندن باکتری ها به سمت دهان سلولی و باعث حرکت جاندار می شود . تفاوت آن با سلول های بدن : سلول های بدن انسان مانند تریکودینا دهان سلولی ندارند اما بعضی از آنها مانند سلول های پوشاننده لوله های تنفسی همانند تریکودینا ده ها مژک دارند . شباهت آن با سلول های بدن : تریکودینا و سلول های سازنده بدن ما هر دو هسته محتوی DNA دارند . کار ژن های موجود در DNA تریکودینا : شکل و ویژگی های ریخت شناسی سلول را تعیین می کند و برخی ژن های دیگر با تنظیم تولید پروتئین های اختصاصی شکل و کار سلول را اختصاصی می کنند . همه سلول ها از جمله تریکودینا غشای پلاسمایی دارند . غشا پلاسمایی سیتوپلاسم که ماده ای سیال و روان است را احاطه کرده است . غشا پلاسمایی خاصیت نفوذ پذیری انتخابی دارد غشا به سلول کمک می کند تا مواد مورد نیاز خودش را از محیط اطراف بگیرد و مواد زائد را به محیط دفع کند .     سوالات تشریحی 1-    تریکودینا چگونه تغذیه می کند ؟  2-    استفاده مژک در تریکودینا را بنویسید ؟ 3-    تریکودینا چگونه به سطح بدن ماهی ها می چسبد ؟ 4-    سلول های بدن ما با تریکودینا چه تفاوتی دارند ؟ 5-    تشابه سلول های بدن انسان با تریکودینا را بنویسید ؟ 6-    ژن های موجود در DNA تریکودینا چه کارهایی انجام می دهند؟   سوال جای خالی 1-    تریکودینا جانداری........و........می باشد.      سوال کوتاه جواب 1-    غشای پلاسمایی در تریکودینا کدام اندامک را احاطه کرده است ؟ میکروسکوپ:  برای مشاهده اشیای ریز یا جزئیات یک شئ از ذره بین و برای دیدن اشیای بسیار ریز از میکروسکوپ استفاده می کنند که دو نوع دارد : 1- میکروسکوپ الکترونی 2- میکروسکوپ نوری نمونه : آنچه را که می خواهیم با میکروسکوپ مشاهده و مطالعه کنیم نمونه می نامیم . میکرون : واحد اندازه گیری سلول و اجزای آن برابر001/0 میلیمتر و آن را با * نشان می دهند . بزگنمایی : بزرگ کردن تصویر یک جسم را بزرگنمایی می گویند . ریز نگار: عکسی که به وسیله میکروسکوپ از نمونه گرفته می شود .  قدرت تفکیک : توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یکدیگر را قدرت تفکیک می گویند . قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری : 2/0 میکرومتراست . قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی : 2/0 نانومتر است . با میکروسکوپ نوری نمی توان ساختار درونی سلول را بررسی کرد فقط هسته ، میتوکندری ، کلروپلاست و خود باکتری را می توان دید . با میکروسکوپ الکترونی اندامک های سلول ، ویروس ، حتی ریبوزوم ها و مولکول های بزرگ را می توان دید مثل DNA و پروتئین ها . انواع میکروسکوپ الکترونی : 1- نگاره : تصویری سه بعدی و با آن سطح اجسام مشاهده می شوند . 1-    تصویری دو بعدی و با آن ساختار درونی سلول ها نیز مطالعه می شود . کشف میکروسکوپ الکترونی انقلابی عظیم در بررسی و شناخت سلول پدید آورد ولی جایگزین میکروسکوپ نوری نشد زیرا : 1- نمی توان سلول زنده را بررسی کرد . 2- کار با آن مشکل و تخصصی است . 3- بزرگ ، جاگیر و بسیار پر هزینه است . 4 - نمونه برای مشاهده باید مراحل مختلفی را طی کند .   سوالات تشریحی 1-    منظور از قدرت تفکیک چیست ؟ 2-    با میکروسکوپ نوری چه بخش هایی از سلول را می توان مشاهده کرد ؟ 3-    با استفاده از میکروسکوپ الکترونی چه بخش هایی از سلول را می توان بررسی کرد ؟ 4-    به چه دلیل میکروسکوپ نوری نتوانست جای میکروسکوپ های نوری را بگیرد ؟ 5-    میکروسکوپ الکترونی گذاره و نگاره را با هم مقایسه کنید ؟ 6-    ریبوزوم های روی شبکه آندوپلاسمی زبر را با چه نوع میکروسکوپی می توان دید ؟     سوال کوتاه جواب 1-    دو عاملی که در میکروسکوپ اهمیت دارد چیست ؟ 2-    دو نوع کلی میکروسکوپ ها را نام ببرید ؟ 3-    عکسی که به وسیله میکروسکوپ از نمونه می گیریم چه نام دارد ؟ 4-    آنچه را که با میکروسکوپ مطالعه می کنیم چه می نامیم؟   سوالات جای خالی 1-    بزرگ کردن تصویر یک جسم را........می نامیم . 2-    در میکروسکوپ الکترونی به جای نور از........استفاده می شود .   سوالات تستی 1-    واحد اندازه گیری سلول چیست ؟ الف) نانومتر       ب) میکرومتر       ج) میلی متر       د) پیکومتر 2-    قدرت تفکیک میکروسکوپ های نوری و الکترونی به ترتیب چقدر است ؟ الف)2/0 میکرومتر – 2/0 میکرومتر       ب) 2/0 میکرومتر- 2/0 نانومتر        ج) 2/0 نانومتر- 2/0 میکرومتر                       3-    برای مشاهده چگونگی حرکت سلول جنسی نر و برای مشهده جزئیات ساختاری کریستا در سلول جنسی نر ، به ترتیب استفاده ار کدام میکروسکوپ ها مناسب تر است ؟ الف) الکترونی نگاره – الکترونی گذاره ب) نوری - الکترونی گذاره ج) الکترونی گذاره - الکترونی نگاره د)نوری - الکترونی نگاره   اندازه سلول : کوچکترین سلول ها باکتری ها هستند اندازه آنها بین 1 تا 10 میکرومتر است . دراز ترین سلول ها سلول عصبی و ماهیچه ای ، بعضی از آنها به یک متر هم می رسند . کوچکترین سلول های گیاهی و جانوری حدود 10 میکرومتر و بزرگترین آنها سلول های تخم جانوران (100میکرومتر) اندازه و شکل هر سلول به کار سلول بستگی دارد . تخمک پرندگان بزرگ – برای ذخیره مواد غذایی . سلول ماهیچه ای (دراز) برای نزدیک کردن قسمت های مختلف بدن . سلول عصبی (دراز) برای انتقال پیام از جایی به جای دیگر . گلبول قرمز کوچک و گرد برای عبور از درون مویرگ . اندازه سلول از حد معینی بزرگ تر و از حد معینی کوچکتر نمی شود . کوچکترین اندازه سلول باید به قدری باشد که بتواند به مقدار کافی DNA پروتئین و اندامک های لازم برای زیستن و تولید مثل کردن را در خود جای دهد . عامل محدود کننده اندازه سلول نسبت سطح به حجم است . سلول های بزرگ تر سطح بزرگتری دارند اما نسبت سطح به حجم آنها در مقایسه با سلول های کوچکتر هم شکل خود کوچکتر است . سلول جذب و دفع مورد نیاز خود را از سطح انجام می دهد و اندامک ها مواد مورد نیاز خود را در حجم خود جای می دهد پس سطح آن باید جوابگوی حجم باشد نیست این ها باید در حد ثابتی باشد اگر یکی از این ها تغییر کند دیگری به همان نسبت تغییر نمی کند مثلا اگر ضلع یک سلول مکعبی 2 برابر شود سطح آن 4 برابر می شود در حالی که حجم آن 8 برابر می شود . روش چیره شدن بر محدودیت اندازه : دراز شدن در سلول های عصبی و ماهیچه ای پهن شدن در سلول های پوششی فرمول بدست آوردن نسبت سطح به حجم :   g=a3              s=6a2          s/g=مکعب   سئوالات تشریحی: 1-    درازترین سلول ها و بزرگترین سلول ها کدامند ؟ 2-    اندازه و شکل سلول ها به چه عواملی بستگی دارد ؟ با ذکر مثال 3-    چرا رابطه سطح به حجم در سلول ها باید در حد ثابتی باقی بماند ؟ 4-    چه رابطه ای بین حجم سلول و میزان فعالیت آن وجود دارد ؟ 5-    چرا سلول های ماهیچه ای و عصبی می تواند بسیار دراز باشند؟ 6-    اندازه کوچکترین و بزرگترین سلول های گیاهی و جانوری چقدرمی باشد ؟   سئوالات جای خالی 1-    تریکودینا........ میکرومتر قطر دارد. 2-    ........و....... هر سلول ، به کار آن سلول بستگی دارد.   سئوال تستی 1-    اندازه کوچکترین سلول که بین 1 میکرومتر تا 10 میکرومتر است چه نام دارد؟ الف ) سلول گیاهی      ب) باکتری      ج) سلول های جانوری           د) سلول عصبی           انواع سلول : به طور کلی سلول ها در دو دسته پروکاریوتی و یوکاریوت قرار       می گیرند . پروکاریوت ها شامل باکتری ها و جلبک های سبز آبی (سیانو باکتری ها) هستند و بقیه موجودات زنده سلول های یوکاریوت هستند ( گیاهان – جانوران – آغازیان – جلبک ها و قارچ ها ) مشخصات پروکاریوت ها : اندازه آنها 8-2 میکرومتر می باشد . هسته مشخص و سازمان یافته ندارند به جای آن ناحیه نوکلئوتیدی دارند که شامل DNA و پروتئین است . از اندامک ها فقط ریبوزوم دارند برای پروتئین سازی – غشای پلاسمایی بسیار فعال که کار اندامک ها را انجام می دهد . معروف ترین نمونه پروکاریوت ها باکتری ها هستند که دارای اجزای زیر هستند : غشا ، سیتوپلاسم ، ناحیه نوکلئوتیدی . دیواره سلولی باکتریایی : در بیشتر باکتری ها اطراف غشای پلاسمایی را دیواره ای تقریبا سخت فراگرفته که آن را دیواره سلولی باکتریایی می نامند این دیواره از سلول محافظت و سلول را در حفظ کردن شکل یاری می کند . کپسول : در بعضی باکتری ها پوشش چسبناکی وجود دارد که دیواره سلول را احاطه می کند ، به این پوشش کپسول می گویند . کپسول هم باعث محافظت سلول می شود هم به باکتری کمک می کند تا به سطوح مختلف بچسبد . پیلی : برآمدگی های کوتاه و مو مانند برای چسبیدن به سطوح مختلف  تاژک : برآمدگی های بلند برای حرکت باکتری در محیط مایع پیرامون خود در سلول های یوکاریوت آشکارترین تفاوت وجود اندامک های غشادار است که شامل : هسته ، شبکه آندوپلاسمی ، جسم گلژی ، میتوکندری ، لیزوزوم ، پراکسی زوم ، کلروپلاست و .....     سئوالات تشریحی 1-    مهمترین تفاوت پروکاریوت ها با یوکاریوت ها چیست؟ 2-    منظور از ناحیه نوکلئوتیدی چیست، شامل چه موادی است ؟ 3-    پروکاریوت ها شامل چه موجوداتی می باشند ؟ 4-    دو وظیفه دیوار سلولی را بنویسید ؟ 5-    وظایف کپسول در باکتری و جنس آن را بنویسید ؟ 6-    منظور از پیلی در باکتری چیست ، چه وظیفه ای دارد؟ 7-    برآمدگی های بلند روی باکتری ها چه نام دارد، چه وظیفه ای دارند؟   سئوالات کوتاه جواب 1-    از بین اندامک ها کدام یک در پروکاریوت ها وجود دارد؟ 2-    وظایف اندامک ها در پروکاریوت ها بر عهده کدام قسمت سلول است؟ 3-    وظایف پیلی با کدام قسمت در باکتری شباهت دارد؟ 4-    کدام یک از اجزای باکتری در همه باکتری ها وجود ندارد؟ 5-    اطراف سیتوپلاسم سلول باکتری را چه چیزی در بر می گیرد؟ 6-    در باکتری اطراف غشای پلاسمایی را کدام دیواره فرا می گیرد؟   سوال تستی 1-    اندازه سلول های پروکاریوتی چقدر می باشد؟ الف)10میکرومتر             ب) 2میکرومتر               ج) بین2و8میکرومتر      د)8میکرومتر   فواید وجود اندامک های غشادار : 1-انجام فرآیند های متفاوت با شرایط خاص به طور همزمان . مثال : ساختن استروئید در شبکه آندوپلاسمی ، تجزیه هیدروژن پراکسید ((H2O2 به H2O در پراکسی زوم . 2-افزایش سطح توسط غشاهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای متابولیسمی خود در اختیار نمی داشتند . مثال : آنزیم های تنفسی روی غشاهای میتوکندری . اندمک ها و اجزای مخصوص سلول های جانوری: سانتریول – لیزوزوم – تاژک – البته سلول های گیاهی ابتدایی مثل خزه ، سرخس سانتریول دارند به جز سلول جنسی نر بعضی گونه های گیاهی ، سلول های گیاهی تاژک ندارند . وظیفه سانتریول : این اندامک که از ساختارهای سلولی بدون غشا است . در سازمان دهی میکروتوبول ها – تشکیل دوک تقسیم و تشکیل تاژک و مژک ها دخالت دارد و جنس آن از لوله های پروتئینی به نام ریز لوله (میکروتوبول) است . اندامک و اجزای مخصوص سلول های گیاهی : دیواره سلولی – پلاست – واکوئل مرکزی دیواره سلولی : سلول های گیاهی همانند سلول های قارچ و بسیاری از آغازیان دیواره سلولی سخت و ضخیمی دارد . دیواره سلولی از سلول محافظت می کند و سلول را در حفظ شکل یاری می کند و از سلولز سلخته شده است . پلاست : پلاست ها انواع متفاوتی دارند – در کلروپلاست فتوسنتز رخ می دهد (کلروپلاست در بعضی از آغازیان وجود دارد) واکوئل مرکزی : واکوئل کیسه ای از جنس غشاست که در خود آب و مواد شیمیایی گوناگون را ذخیره می کند در بیشتر سلول های گیاهی بالغ واکوئل مرکزی آنزیم هایی دارد که گوارش سلولی را به انجام می رسانند . علاوه بر این واکوئل ها با جذب آب اضافی و منبسط شدن می توانند به بزرگ شدن سلول کمک کنند . واکوئل مرکزی جای لیزوزوم را بنا به کارهایی که می تواند انجام دهد در سلول های گیاهی گرفته است . اسکلت سلولی اندامکی است بدون غشا که از رشته های پروتئینی به نام ریز رشته ساخته شده است .   اجزای سلول : الف) پوشش های سلول دیواره سولی در سلول های گیاهی – جلبک ها – قارچ ها و باکتری ها در روی غشا وجود دارد . دیواره سلولی گیاهان دارای لان و پلاسمودسم برای برقراری ارتباط با سلول های مجاور است ولی دیواره سلولی باکتری و قارچ ها بدون منفذ و یکپارچه است چون تک سلولی هستند و نیاز به ارتباط ندارند . ویژگی دیواره سلولی گیاهان : 1- ضخامت آن 10 تا 100 برابر غشا پلاسمایی است 2- از رشته های نازک سلولزی ساخته شده است این رشته ها در سیمانی از جنس سایر پلی ساکاریدها و پروتئین قرار گرفته اند . 3- دارای 3 لایه = تیغه میانی : باعث چسبانیدن سلول های مجاور می شود .                       دیواره نخستین : مجاور تیغه میانی لایه ای به نام دیواره نخستین قرار گرفته است                     دیواره دومین : در سلول های مسن روی دیواره نخستین دیواره دیگری به نام دیواره دومین وجود دارد که رسوب می کند و ضخامت دیواره را افزایش می دهد پلاسمودسم : منافذ و یا ارتباطات سیتوپلاسمی که بین سلول های مجاور برقرار می کند . ماده زنده ای درون این منافذ را پر می کند لان ها : دیواره سلولی در بعضی نقاط نازک تر می شود این مناطق نازک تر لان نامیده می شود که درون آن پلاسمودسم فراوان دیده می شود .     سئوالات تشریحی 1-    فواید وجود اندامک های غشادار در یوکاریوت ها را بنویسید؟ 2-    کدام اندامک ها و اجزا بیش تر در سلول های گیاهی وجود دارند؟ 3-    کدام اندامک ها و اجزا بیش تر در سلول های جانوری وجود دارند؟ 4-    به جز سلول های جانوری چه سلول هایی سانتریول دارند؟ 5-    دو تفاوت مهم سلول های پروکاریوت با یوکاریوت را بنویسید؟ 6-    چه سلول هایی دارای دیواره سلولی هستند؟ 7-    تفاوت دیواره سلولی گیاهان با باکتری ها چیست؟ 8-    جنس دیواره سلولی گیاهی از چیست؟ 9-    دیواره سلولی گیاهان حداکثر چند قسمت دارد نامببرید؟ 10-  وظیفه تیغه میانی در دیواره سلولی گیاهی چیست؟ 11-  پلاسمودسم را تعریف کنید؟ 12-  منظور از لان چیست؟ 13-  در محل لان چه چیزی کم و چه چیزی فراوان است؟ 14-  اندامک های غشادار و فاقد غشا در سلول جانوری و گیاهی را نام ببرید؟ 15-  وظایف سانتریول چیست؟ 16-  واکوئل چه وظایفی را بر عهده دارد؟ 17-  ریبوزوم ها در چه اندامک هایی وجود دارد؟   سئوالات کوتاه جواب 1-    ناحیه نوکلئوتیدی در چه سلول هایی دیده می شود؟ 2-    کدام اندامک هم در سلول های یوکاریوت و هم در سلول های پروکاریوت دیده می شود؟ 3-    دیواره ثانویه در چه سلول هایی بوجود آمده است؟ 4-    قسمت هایی را که بوسیله غشا احاطه شده است چه می نامند؟ 5-    سلول های کدام گونه گیاهی دارای تاژک می باشد؟ 6-    چه فرآیندی در کلروپلاست انجام می شود؟ 7-    نام لایه ای که مجاور تیغه میانی قرار گرفته است چیست؟ 8-    در سلول های مجاور چه موادی از طریق لان ها منتقل می شود؟    سئوالات جای خالی 1-    اسکلت سلولی از........و........تشکیل شده است. 2-    تاژک سلول های یوکاریوتی از نظر........و........با تاژک باکتریایی تفاوت دارد. 3-    واکوئل کیسه ای از جنس........می باشد. 4-    ضخامت دیواره سلولی گیاهان........تا........برابر غشای پلاسمایی است.   سئوالات تستی 1-    سلول های یوکاریوتی نسبت به سلول های پروکاریوتی چگونه است؟ الف) ساده تر         ب) پیچیده تر         ج) بزرگتر              د) کوچکتر 2-    دیواره سلولی گیاهی از چه نظر با دیواره ی سلولی باکتریایی متفاوت است و از چه ماده ای ساخته شده است؟ الف) ساختار فیزیکی - سلولز         ب) ساختار شیمیایی - گلوکز       ج) ساختار فیزیکی - گلوکز          د) ساختار شیمیایی - سلولز 3-    کلروپلاست علاوه بر سلول های گیاهی در سلول های کدام جانوران زیر وجود دارد؟ الف) آغازیان         ب) سلول های جانوری         ج) باکتری ها             د) قارچ ها 4-    در کدام دو گروه جانداران ، هم سانتریول و هم کلروپلاست وجود دارد؟ الف) گیاهان پیشرفته و سیانوباکتری ها         ب) خزه ها و سرخس ها        ج) سلول های جانوری و آغازیان               د) گیاهان پیشرفته و سلول های جانوری 5-    در یک سلول گیاهی فاقد پلاسمودسم کدام دو لایه به گونه ای در مجاورت هم قرار دارند که با هم تماس مستقیم برقرار می کنند؟ الف) غشا پلاسمایی و تیغه میانی         ب) تیغه میانی و دیواره دومین         ج) غشا پلاسمایی و دیواره دومین              د) دیواره نخستین و غشا پلاسمایی 6-    کدام سه مورد هرگز هم زمان در یک سلول وجود ندارند؟ الف) پیلوس – پلاست- مژک          ب) تاژک – کلروپلاست – هستک  ج) لیزوزوم – دیواره سلولی - سانتریل              د) واکوئل – پراکسی زوم – گلژی 7-    در کدام مورد تاژک مشاهده می شود؟ الف) سلول جنسی ماده همه گیاهان         ب) سلول جنسی نر همه گیاهان  ج) سلول جنسی بعضی گیاهان              د) سلول جنسی نر بعضی گیاهان 8-    کدام مجاور ، غشا پلاسمایی یک سلول گیاهی مسن قرار دارد؟ الف) تیغه میانی         ب) پلاسمودسم         ج) دیواره نخستین              د) دیواره دومین   غشا پلاسمایی : سلول را از محیط اطراف جدا می کند و تراوایی نسبی (انتخابی) دارد . عبور مواد : مولکول های آب به علت کوچکی می توانند به مقدار اندک از آن عبور کنند . مولکول های لیپیدی به آسانی از غشا عبور می کنند و یون ها از طریق کانال ها و ناقلین عبور می کنند . در ساختار غشا دو لایه ای بیش ترین ماده فسفولیپید های دو قطبی هستند که بخش آب گریز و آب دوست دارند . پروتئین های غشا 3 نوع هستند : پذیرنده ، کانالی ، ناقل ها پذیرنده : در سطح باعث چسبیدن به مولکول های دیگر و برقراری اتصال فیزیکی میان سلول ها و مولکول ها می شوند . کانالی : کانال های تخصصی که برای عبور مواد هستند بعضی از آنها در موقع عبور باز می شوند .    ناقل : در عرض غشا حرکت موادی مانند یون ها را انتقال می دهند . ریبوزوم ها : ریبوزوم ها از اجزای بسیار ریز سلول هستند که از اجزای بدون غشا هستند . وظیفه ریبوزوم : مشارکت در پروتئین سازی است . هر ریبوزوم از دو بخش غیر مساوی تشکیل شده است هر دو این بخش ها از پروتئین و انواع ویژه ای RNA که به آنها rRNA می گویند ساخته شده است . ریبوزوم ها و پروکاریوت ها ساده تر و کوچ تر و شبیه ریبوزوم های درون کلروپلاست و میتوکندری است .ریبوزوم های یوکاریوتی پیچیده تر و بزرگ تر از ریبوزوم های پروکاریوتی هستند . سئوالات تشریحی 1-    عبور آب ، لیپید و یون از طریق غشا چگونه است؟ 2-    بیشترین ماده شرکت کننده در ساختار غشا چیست این ماده چه حالتی و چند بخش دارد؟ 3-    در دو لایه ی غشا ، فسفولیپیدها چگونه قرار می گیرند؟ 4-    پروتئین های غشا چند دسته اند نام ببرید؟ 5-    نقش پروتئین های پذیرنده در غشای سلول چیست؟ 6-    پروتئین های کانالی در غشا چگونه قرار گرفته اند وظیفه آنها چیست؟ 7-    پروتئین های ناقل در غشا چگونه عمل می کنند؟ 8-    کانال های موجود در غشا چند نوع هستند ، توضیح دهید؟ 9-    لایه های تشکیل دهنده دیواره سلولی را به ترتیب از خارج به داخل نام ببرید؟ 10-  چه رابطه ای بین لان و پلاسمودسم وجود دارد؟ توضیح دهید؟ 11-  با وجودی که فسفولیپیدهای غشا آب گریز هستند چگونه مولکول های آب از غشا عبور می کنند؟ 12-  غشای سلول نسبت به مواد تراوایی نسبی دارد یعنی چه؟ 13-  هر ریبوزوم از چند بخش غیر مساوی تشکیل شده و جنس این بخش از چیست؟   سئوالات کوتاه جواب 1-    وظیفه ریبوزوم ها چیست؟ 2-    کدام یک از انواع پروتئین غشا به برقراری اتصال فیزیکی بین سلول ها کمک می کنند؟   سوال جای خالی 1-    غشای سلول نسبت به مواد.......دارد.   سئوالات تستی 1-    بیشترین مولکول غشای سلولی چه می باشد؟ الف) کلسترول           ب) فسفولیپید              ج) کربوهیدرات                د) گلیکوپروتئین 2-    اجزای بسیار ریز سلول چه نام دارد؟ الف) ریزلوله              ب) ریبوزوم              ج) تاژک                   د) ریز رشته هسته: هسته اندامکی است که بیشترین ماده ژنتیک سلول های یوکاریوتی را داراست. سلول های یوکاریوتی اغلب یک هسته و بیضی دو یا چند هسته دارند.DNAموجود در هسته فعالیت های سلول را رهبری    می کند پوشش هسته که هسته را احاطه کرده دارای دو غشای منفذ دار می باشد که تبادل مواد بین هسته وسیتوپلاسم از این طریق صورت می گیرد. شیره هسته که درون هسته است DNA و پروتئین های متصل به آن،هستک و هستک ها و پروتئین های تشکیل دهنده اسکلت هسته ای در آن قرار دارد، موجب پایداری شَکل هسته و پوشش هسته ای می شوند. درون هسته یک یا چند توده متراکم است که رشته ها و دانه هایی تشکیل شده است و هستک نام دارد. هستک جای بخشی از DNAو پروتئین های متصل به آنRNA و پروتئین های است و محلی که ریبوزوم ها در آن ساخته می شوند.     سوالات تشریحی 1-    پوشش هسته چیست ؟ 2-    منافذ پوشش هسته چه کاربردی دارند ؟ 3-    شیره هسته چیست و حاوی چه موادی است ؟ 4-    پروتئین های ریشه هسته ای چگونه اند ؟ 5-    کار اسکلت هسته ای چیست ؟ 6-    هستک چیست و از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟ 7-    کار هستک چیست ؟ 8-    مرکز تنظیم ژنتیک سلول های یوکاریوتی کجاست ؟ 9-    تبادل مواد بین هسته و سیتوپلاسم از چه طریقی صورت می گیرد ؟ 10-  محل ساخت ریبوزوم کجاست ؟   دستگاه غشایی درونی از اندامک های غشادار تشکیل شده است گروهی از اندامک های یوکاریوتی از غشاهای به هم مرتبط که بعضی از آنها به طور فیزیکی اما بعضی از آنها از هم جدا هستند دستگاه غشایی درونی از مجموع غشاهایی که شبکه ای درون سیتوپلاسم را تشکیل می دهد بوجود می آید.که اندامک های آن در ساخت و ذخیره و ترشح مولکول های مهم زیستی با یکدیگر همکاری می کنند. شبکه آندوپلاسمی : قسمتی از دستگاه غشایی درونی است که از غشاهی به هم پیوسته تشکیل شده است واژه آندوپلاسم به معنی درون سلول است. شبکه آندوپلاسمی زبر و صاف هر دو از نظر ساختار و عمل متفاوتند اما غشای سازنده آنها به هم پیوسته است. شبکه آندوپلاسمی که دارای فضای درون شبکه آندوپلاسمیو فضای بیرون میباشد. تقسیم کردن فضای درون سلول به قسمت های مختلف کار اصلی دستگاه غشایی درونی است. شبکه آندوپلاسمی زبر : این شبکه در ریز نگارهای میکروسکوپ الکترونی دارای دانه هایی است که ریبوزوم ها می باشد به همین دلیل شبکه آندوپلاسمی زبرخوانده می شود. این شبکه از کیسه های پهنی که به یکدیگر متصل اند.غشا سازی یکی از کارهای این شبکه است. بعضی از پروتئین هایی که به وسیله ریبوزوم ها و فسفولیپیدهایی که توسط آنزیم های شبکه آندوپلاسمی ساخته می شوند درون غشای  شبکه آندوپلاسمی جای می گیرند تا وسیع شوند و به حدی برسند که قسمتی از آن جدا شده و به دیگر اندامک ها فرستاده شوند.دومین کار مهم ساخت پروتئین هایی است که قرار است به خارج از سلول ترشح شوند. از پروتئین های ترشحی می توان پادتن ها را مثال زد که توسط گلبول های سفید خون ساخته و ترشح میشوند و هر پادتن از چند رشته پلی پپتید ساخته می شوند. ریبوزوم ها پلی پپتید های پادتن ها را می سازند این پلی پپتید ها در کنار هم پادتن کامل و فعال را می سازند. 1) پلی پپتید ساخته و به درون شبکه آندوپلاسمی وارد می شود . 2) زنجیره های کوچکی از قندها به پلی پپتید اضافه و یک مولکول گلیکوپروتئین حاصل می شود شبکه آندوپلاسمی گلیکو پروتئین را در کیسه های ریزی به نام وزیکول انتقالی بسته بندی می کند این وزیکول از غشا شبکه آندوپلاسمی به بیرون جوانه می زند پروتئین ترشحی به دستگاه گلژی  می رود بعد از آماده شدن پروتئین برای ترشح وزیکول انتقالی به سوی غشا پلاسمایی می رود تا محتویات خود را به خارج از سلول ترشح کند. شبکه آندوپلاسمی صاف: شبکه ای به هم پیوسته از لوله ها و کیسه های غشا دار و بدون ریبوزوم است که دارای آنزیم های متعددی است که کار اصلی را انجام می دهند. ساخت موادی مانند:اسیدهای چرب،فسفولیپیدها و استروئیدها یکی از کار این شبکه است. شبکه آندوپلاسمی صاف گسترده ای در سلول های جگر وجود دارد که به تنظیم مقدار قندی از سلول های جگر به جریان خون وارد می شوند کمک می کند و آنزیم های دیگری داروها و مواد شیمیایی مضر را تجزیه می کنند که این کار را سم زدایی می نامند.یکی دیگر از کارهای این شبکه  ذخیره یون کلسیم است که در بافت ماهیچه ای یون کلسیم برای انقباض ماهیچه ها  لازم است. وقتی پیام عصبی به سلول ماهیچه ای می رسد ، یون کلسیم از شبکه آندوپلاسمی صاف نشت می کند به درون سیتوپلاسم وارد و موجب انقباض سلول می شود . سئوالات تشریحی 1-    دستگاه غشایی درونی را تعریف کنید ؟ 2-    کار اندامک های دستگاه غشایی درونی چیست ؟ 3-    کار اصلی دستگاه غشایی درونی چیست ؟ 4-    چرا شبکه آندوپلاسمی زبر را، اینگونه نامگذاری رده اند؟ 5-    غشاء سازی در شبکه آندوپلاسمی زبر را توضیح دهید ؟ 6-    ساخت پروتئین دفاعی و ترشحی پادتن را شبکه آندوپلاسمی زبر توضیح دهید؟ 7-    مراحل ساخته شدن و بسته بندی پروتئین ترشحی متشکل از یک پلی پپتید را توضیح دهید؟ 8-    شبکه آندوپلاسمی صاف را تعریف نید ؟ 9-    یکی از مهمترین کارهای شبکه آندوپلاسمی صاف را توضیح دهید؟(2 مورد ) 10-  در سلول های جگرکار شبکه آندوپلاسمی صاف چیست ؟ (2 مورد ) 11-  کار شبکه آندوپلاسمی صاف در بافت ماهیچه ای چیست ؟ 12-  دو ریبوزوم با ساختار پیچیده را نام ببرید ؟ 13-  دو کار مهم شبکه آندوپلاسمی زبر را نام ببرید ؟ 14-  نوعی پروتئین ترشحی که نقش دفاعی دارد را نام ببرید ؟ 15-  کار شبکه آندوپلاسمی صاف در سلول های جگر چیست ؟ (2مورد) 16-  ساخت هورمون های استروئیدی کار کدام اندامک است ؟ 17-  ذخیره یون کلسیم در سلول های عصبی کار کدام اندامک است ؟ جسم گلژی : به پاس پژوهشهای کامیلو گلژی زیست شناس وپزشک ایتالیایی به اسم گلژی نامگذاری شد. او با استفاده از میروسکوپ نوری و روش رنگ آمیزی این اندامک را کشف کرد. مشاهده این اندامک با میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که دارای کیسه های پهنی که روی قرار دارند می باشد. جنس این کیسه از غشاست .که کیسه ها بطور فیزیکی بهم پیوسته نیستند تعداد اجسام گلژی در هر سلول از چند عدد تا چند صد عدد است که به میزان فعالیت سلول در ترشح پروتئین ها و مواد ترشحی درگر بستگی دارد . جسم گلژی با شبکه آندوپلاسمی کارهای متعددی انجام می دهد . مولولهایی که توسط شبکه آندوپلاسمی تولید می شود بوسیله وزیول انتقالی به دستگاه گلژی می رسند ، که دستخوش تغییرات شیمیائی می شود و نشانه گذاری می شوند و بر حسب نشانهای که دارند به نقاط مختلف سلول فرستاده می شود. لیزوزوم شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی لیزوزوم ها را تولید می کنند لیزوزوم کیسه ای است غشایی که دارای آنزیم های تجزیه کننده است . غشای لیزوزوم در واقع پیرامون قسمتی را فراگرفته که آنزیم های گوارشی در آن ذخیره می شود. به این ترتیب قسمتهای سیتوپلاسمی از گزند آنزیمهای گوارشی در امان می مانند . بدون لیزوزوم هیچ سلولی نمی تواند آنزیمهای گوارشی را درون خود داشته باشد . لیزوزوم چند کار مهم انجام می دهد بسیاری از سلولها مواد غذایی را می بلعند و آن را از راه واکوئل غذایی به سیتوپلاسم وارد می کنند ، لیزوزوم با پیوستن به آنها آنزیمهای گوارشی را به درون واکوئل تخلیه و محتوای درون واکوئل تجزیه می کند . مولکول های کوچک حاصل ، مانند آمینو اسید لیزوزوم را ترک می کنند و به مصرف سلول می رسند .یکی دیگر از کارهای لیزوزوم بلع و گوارش اندامک های آسیب دیده یا پیر سلول است که از تجزیه این اندامک ها، اندامک های جدیدی بازسازی میشوند. لیزوزوم در جنینی نقش حیاتی دارند . آنزیمهای لیزوزومی بافت هایی در زمان جنینی بین انگشتان دست و پا قراردارد انگشتان را از یکدیگر جدا می کنند . سئوالات تشریحی 1-    جسم گلژی چگونه و توسط چه کسی کشف شد ؟ 2-    تفاوت شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی چیست؟ 3-    همکاری جسم گلژی و شبکه آندوپلاسمی چگونه است؟ 4-    لیزوزوم توسط کدام اندامک ها ساخته می شود؟ 5-    لیزوزوم چیست؟ 6-    چرا بدون لیزوزوم هیچ سلولی نمی تواند آنزیم های گوارشی را در خود داشته باشد؟ 7-    کار لیزوزوم را توضیح دهید؟(3 مورد) 8-    وزیکول پس از جوانه زدن از شبکه آندوپلاسمی به کجا می رود ؟ 9-    گلژی با چه روشی جسم گلژی را کشف کرد ؟ 10-  تعدادجسم گلژی در سلول به چه عاملی بستگی دارد ؟ 11-  جسم گلژی شامل چند قسمت است ؟ 12-  تجزیه اندامک های آسیب دیده کار کدام اندامک است ؟ 13-  کدام اندامک در نمو جنینی نقش حیاتی دارد ؟     واکوئل : انواع واکوئل ها : 1) واکوئل گوارشی غذایی   2) واکوئل مرکزی در گیاهان     3) واکوئل ضرباندار 1 - واکوئل گوارشی همانند لیزوزوم و با کمک آن مواد غذایی را هضم و در اختیار بخشهای مختلف قرار می دهد . 2- وظایف واکوئل مرکزی در گیاهان :  الف) گوارش مواد شبیه لیزوزوم    ب) با جذب آب و تورم باعث رشد سلول های گیاهی می شود. ج) ذخیره مواد شیمیایی حیاتی و دفعی   د) دارای انگیزه های در گلبرگ ها برا جذب حشرات ه) حاوی مواد سمی در بعضی گیاهان برای جلوگیری از خورده شدن توسط جانوران و آفات گیاهی 3- واکوئل ضرباندار در تک سلولی های آب شیرین مثل پارامسی به تعداد 2 عدد وجود دارد ، که وظیفه آن جمع آوری آب اضافی و دفع آن به خارج می باشد . وجود آن اهمیت حیاتی دارد در صورت عمل نکردن باعث ترکیدن سلول و مرگ آن می شود . نحوه ارتیاط اندامک های دستگاه غشایی درونی : پیوستگی های ساختاری مستقیمی بین پوشش هسته ، شبکه آندوپلاسمی زبر و شبکه آندوپلاسمی صاف برقرار است . وزیول انتقالی در شبکه آندوپلاسمی  ساخته و بعد به جسم گلژی وارد می شود و سرانجام به لیزوزوم یا واوئل یا غشای پلاسمایی تبدیل می شود . سئوالات تشریحی 1-    نقش واکوئل مرکزی در گیاهان چیست؟ 2-    واکوئل ها چه نقشی در دفاع گیاه از خود دارند؟ 3-    واکوئل ضرباندار در چه موجوداتی دیده می شود یک مورد نام ببرید و نقش آن را بنویسید؟ 4-    چرا داشتن واکوئل ضرباندار برای آغازیان ساکن آب شیرین الزامی است؟ 5-    نوعی تک سلولی که دارای واکوئل ضربانداراست ، نام ببرید ؟ 6-    کدام اندامک کار لیزوزوم را در سلول های گیاهی بالغ انجام می دهد ؟   کلروپلاست : کلروپلاست در گیاهان ، جلبکها و بعضی آغازیان وجود دارد که وظیفه آن فتوسنتز است که فتوسنتز انرژی خورشید را جذب و تبدیل به انرژی نهفته در مولکول های قند می کند.   اجزای کلروپلاست : 1-    غشای داخلی  و خارجی 2-    قرص های غشایی 3-    گرانوم 4-    بستره ( استروما) قرص های غشایی بصورت رسته هایی چند تایی روی هم قرار گرفته و گرانوم ها می سازند گرانوم ها مکانهایی هستند که در آنجا نور خورشید به دام می افتد. وجود غشا در کلروپلاست 3 نوع فضا ایجاد کرده است .1) فضای بین غشای داخلی و خارجی  2) فضای داخلی استروما 3) فضای درون قرص های غشایی. پلاست های دیگر در سلول های گیاهی نقش ذخیره کننده ( نشاسته ، پروتئین ، لیپید ، ذرات رنگی ) است. سوالات تشریحی 1-    فتوسنتز را تعریف کنید؟ 2-    فضاهای کلروپلاست را نام ببرید؟ 3-    گرانوم چیست؟ کار آن چیست؟ 4-    در پلاست های سلول گیاهی چه موادی ذخیره می شوند؟ 5-    نوعی آغازی که دارای کلروپلاست است ؟ 6-    ماده سیالی موجود در کلروپلاست چه نام دارد ؟ 7-    کلروپلاست چند غشا دارد ؟ 8-     به هر دسته از قرص و لوله های موجود در کلروپلاست چه می گویند ؟ 9-     کار کلروپلاست چیست ؟   میتوکندری : در اکثریت سلول ها نقش تنفس سلول را بر عهده دارد که طی آن تبدیل انرژی شیمیایی به شکل های مختلف است یعنی انرژی مواد غذایی به ATP (آدنوزین تری فسفات) تبدیل می گردد . اجزای میتوکندری غشا داخلی و خارجی -  فضا بین دو غشا -  فضای درونی میتوکندری چین خوردگی های غشای داخلی (کریستا) – مایع ماتریکس مهم ترین بخش میتوکندری کریستا است که روی آن آنزیم های ساخت ATP قرار دارد. اهمیت چین خورده بودن کریستا : افزایش سطح غشای درونی و بالا بردن توانایی میتوکندری در تولید ATP سوالات تشریحی 1-    میتوکندری چیست؟ کار آن را توضیح دهید؟ 2-    تنفس سلولی را تعریف کنید؟ 3-    میتوکندری دارای چند فضاست ؟ نام ببرید. 4-    کریستا چیست؟ کار آن چیست؟ 5-    آنزیم های سازنده ATPدر میتوکندری کجا قرار دارند؟ 6-    شباهت ها و تفاوت های میتو کندری و کلروپلاست را بنویسید؟ 7-    انجام تنفس سلولی کار کدام اندامک است ؟ 8-    میتوکندری چند غشا دارد ؟ 9-    واکنش های شیمیایی مربوط به تنفس سلولی در کدام بخش از میتوکندری رخ  می دهد ؟ 10-  ماده سیال موجود در میتوکندری کدام است ؟ 11-  کدام غشا در میتوکندری چین خورده است ؟ 12-  به هر چین خوردگی غشای درونی در میتوکندری چه می گویند ؟   ورود و خروج مواد در سلول: راههای مختلف آن انتشار ساده - تسهیل شده - انتقال فعال -  آندوسیتوز-  اگزوسیتوز-  اسمز انتشار حرکت مواد از جای پر تراکم به کم تراکم به علت وجود شیب غلظت مثل انتقال اکسیژن O2 ودی اکسید کربن CO2.پایان انتشار با مساوی شدن غلظت دو محیط می شود. انتشار تسهیل شونده : حرکت مواد ازجای پر تراکم به جای کم تراکم ولی از طریق کانالهای پروتئینی عرض غشاست افزایش گرما باعث افزایش سرعت انتشار می شود و چون با گرما حرکت مولکولها افزایش می یابد.انتشار ساده و تسهیل شونده کاملا فیزیکی و بدون صرف انرژی زیسیتی (ATP) انجام میشود . انتقال فعال : از محیط کم تراکم به پر تراکم بر خلاف شیب غلظت و با صرف انرژی (ATP) توسط ناقل های پروتئینی انجام میشود مثل جذب مواد توسط ریشه گیاهان . آندوسیتوز : ورود مواد به سلول با ایجاد حفره یا وزیکول ذرات بزرگ تر و هضم نشده منتقل می شود . اگزوسیتوز : خروج مواد از سلول بر عکس آندوسیتوز . هم آندوسیتوزو هم اگزوسیتوزATP مصرف می کنند . اسمز : نوع خاصی از انتشار، انتشار آب از یک غشا نیمه تراوا یا دارای نفوذ پذیری انتقالی . اسمز در سلول های انسانی : در محلول های رقیق ابتدا متورم سپس می ترکد چون در برابر فشار آب نمی تواند مقاومت کند به همین دلیل کنترل غلظت خون بسیار مهم است . اسمز در سلول های گیاهی متورم می شوند ولی بدلیل داشتن دیواره سلولزی نمی ترکند از انبساط زیاد سلول جلوگیری می کند کشیده می شود اما پاره نمی شود . حالت های سلول در محیط های مختلف : تورژسانس (آماس) در محیط رقیق تر، پلاسمولیز در محیط غلیظ تر . تورژسانس در گیاه اهمیت زیادی دارد برای استوار ماندن گیاهان بویژه ساقه های علفی و برگها ، ولی اگر سلول های گیاه پلاسمولیز شوند ابتدا پژمرده وخمیده و  سپس می میرند. سوالات تشریحی 1-    انتشار یعنی چه ؟ 2-    حرکت خالص مولکول ها در پدیده انتشار را توضیح دهید ؟ 3-    انتشار تسهیل شده را تعریف کنید ؟ 4-    انتقال فعال را تعریف کنید ؟ (با مثال) 5-    آندوسیتوز را تعریف کنید ؟ (با مثال) 6-    اسمز را تعریف کنید ؟ 7-    اسمز در چه شرایطی روی می دهد ؟ 8-    فشار اسمزی چیست ؟  با مثال توضیح دهید. 9-    اسمز در سلول انسانی (مثلا گلبول قرمز) چگونه است ؟ 10-     چرا اسمز در سلول های انسانی (گلبول قرمز) به ترکیدن منجر می شود ؟ 11-     درون بدن چه چیزی از خطر ترکیدگی سلول ها بر اثر اسمز جلوگیری می کند ؟ 12-     اسمز در سلول گیاهی چگونه است ؟ 13-     تورژسانس را تعریف کنید ؟ 14-     چرا در پدیده تورژسانس سلول گیاهی نمی ترکد ؟ 15-     با ذکر مثال توضیح دهید پدیده آماس چگونه به استوار ماندن گیاه کمک می کند ؟ 16-     پدیده پلاسمولیز را تعریف کنید ؟ 17-     نتیجه نهایی انتشار چیست ؟   سوالات کوتاه جواب 1-    چه عاملی باعث انتشار می شود ؟ 2-    انتشار در جهت شیب غلظت است یا در خلاف جهت آن ؟ 3-    جمله رو به رو نتیجه نهایی انتشار است یا انتقال فعال (یکسان شدن ماده در همه نقاطی که ماده در آن قرار دارد) ؟ 4-    اکسیژن و دی اکسید کربن از چه راهی وارد سلول شده یا از آن خارج می شوند ؟ 5-    فرآیندی کاملا فیزیکی که از انرژی زیستی استفاده نمی شود ؟ 6-    کدام پدیده خلاف شیب غلظت است ؟ 7-    کدام پدیده با مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی صورت می گیرد ؟ 8-    کدام پدیده بدون مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی صورت می گیرد ؟ 9-    ذرات بسیار کوچک ، یون ها و مولکول های کوچک از چه راههایی می توانند به سلول وارد یا از آن خارج شوند ؟ (2مورد) 10-  کدام پدیده انتشاری فقط تخصص آب است ؟ 11-  اسمز در سلول انسانی (گلبول قرمز) به چه منجر می شود ؟ 12-  علت ترکیدن سلول انسانی در پدیده اسمز چیست ؟ 13-  چرا اسمز در سلول گیاهی منجر به ترکیدن نمی شود ؟ 14-  به پدیده تورم سلول گیاهی به علت جذب آب چه می گویند ؟ 15-  کدام پدیده باعث گسترده و شادابی برگ گیاه میشود ؟ 16-  کدام پدیده منجر به پژمردگی سلول می شود ؟ 17-  کدام پدیده در گیاهان علفی که چوب زیادی ندارند باعث راست نگه داشتن ساقه می شود؟     سوالات جای خالی 1-    بسیاری از مواد از طریق ........به سلول وارد یا از آن خارج می شوند. 2-    ........یعنی حرکت ماده از از محلی با تراکمبیشتر به محلی با تراکم کمتر. 3-     ........بین دو نقطه باعث انتشار می شود. 4-    شیب انتشار از تراکم ........به تراکم........است. 5-    اکسیژن از طریق ........به سلول وارد . دی اکسید کربن از همین راه از سلول خارج می شود. 6-    انتشار یک فرآیند کاملا........است و از ........استفاده نمی کند. 7-    انتشار تسهیل شده با کمک ........صورت می گیرد. 8-    آمیب به روش ........تغذیه می کند. 9-    بعضی سلول ها می توانند ذرات بزرگ را به وسیله فرآیندی به نام ........جذب کنند. 10-  آب از طریق نوعی خاص از انتشار به نام ........به سلول وارد یا از آن خارج می شود. 11-  انتقال فعال با مصرف ........وتوسط........صورت می گیرد. 12-  سلول های انسانی غشایی دارای ........دارند. 13-  در سلول های گیاهی خارج از غشای پلاسمایی ........وجود دارد که از جنس ........است و نسبت به آب و مواد محلول در آب کاملا ........است 14-  علت مقاومت سلول گیاهی در برابر پدیده تورژسانس ........است. 15-  گیاهان علفی که چوب زیادی ندارند برای راست نگه داشتن ساقه های خود به ........متکی اند. 16-  پدیده ........سلول ها به گیاه کمک می کند تا بایستد و استواربماند.        سوالات تستی 1-    کدام یک از عوامل انتشار نیست ؟     الف) شیب انتشار        ب) شیب غلظت          ج) مصرف ATP   2-    حرکت خاص مولکول ها در انتشار چگونه به دست می آید ؟ الف)تفریق مولکول های رونده به غلظت بیشتر از مولکول های رونده به غلظت کمتر    ب) تفریق مولکول های رونده به غلظت کمتر از مولکول های رونده به غلظت بیشتر ج)مجموع مولکولهای موجود در محیط با غلظت کمتر 3-    انتشار یعنی حرکت ماده از جایی با تراکم .......به جایی با تراکم ........  الف) بیشتر- بیشتر        ب) کمتر – بیشتر              ج) بیشتر - کمتر             4-    اگر60 مولکول از جای رقیق به غلیظ بروند و 310 مولکول از جای غلیظ به رقیق بروند . حرکت خالص مولکول ها را به دست آورید ؟  الف) 370               ب) 250                        ج) 310   5-    اکسیژن از طریق....... به سلول وارد و دی اکسید کربن از طریق ........از سلول خارج می شوند؟   الف) انتشار- انتقال فعال       ب) انتشار- انتشار        ج) انتقال - انتشار  6-    کدام پدیده بدون مصرف ATP و توسط کانال های پروتئینی صورت می گیرد ؟   الف) انتشار ساده        ب) انتشار تسهیل شده          ج) انتقال فعال             7-    کدام پدیده با مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی صورت        می گیرد؟   الف) انتقال فعال         ب) اسمز          ج) انتشار تسهیل شده   8-    در کدام پدیده مواد از جای کم تراکم به جای پر تراکم می روند ؟   الف) انتشار تسهیل شده        ب) انتقال فعال          ج) اسمز           9-    کدام یک از موارد زیر فقط بوسیله انتشار و انتقال فعال وارد سلول     می شوند ؟  الف) یون ها          ب) ذرات و مولکول های کوچک        ج) هر دو   10-     روش تغذیه آمیب کدام است ؟  الف) آندوسیتوز          ب) انتقال فعال            ج) اگزوسیتوز           11-     کدام یک از پدیده های زیر انرژی خواه است ؟ الف) انتقال فعال          ب) انتشار ساده           ج) انتشار تسهیل شده           12-     وقتی به انتهای لوله مویین ، مثانه گوسفند حاوی محلول آب و شکر متصل می کنیم و آن را در ظرفی پر از آب بگذاریم . چه رخ می دهد و بیانگر چه پدیده ای است ؟  الف) آب از ظرف به داخل مثانه رفته – انتقال فعال                 ب) آب از غشای نفوذ پذیرمثانه عبور کرده – انتشار تسهیل شده     ج) انتشار آب از عرض غشا نفوذ پذیر انتخابی و بالا آمدن آب از لوله مویین– اسمز 13-     اسمز ، انتشار.........از غشای........است.    الف) مواد – کاملا تراوا       ب) آب – کاملا تراوا          ج) آب – تراوایی نسبی 14-     چرا گلبول قرمز پدیده اسمز را تحمل نکرده و می ترکد ؟   الف) وجود آب و نمک در گلبول قرمز               ب) نازک و ظریف بودن غشای سطحی    ج) نیمه تراوا بودن غشای آن          15-     چرا سلول گیاهی هنگام پدیده اسمز نمی ترکد ؟    الف) وجود واکوئل ضرباندار         ب) مقاومت دیواره سلولی   ج) وجود غشای پلاسمایی مقاوم           16-     علت شادابی برگ گیاه و پژمردگی آن به ترتیب کدام یک از موارد زیر است ؟   الف) پلاسمولیز – تورژسانس         ب) آماس - پلاسمولیز       ج) آماس - آماس         17-     پدیده........در گیاهان خشک موجب استوار ماندن آن می شود ؟    الف) پلاسمولیز           ب) آماس              ج) انتقال فعال           18-     علت شادابی برگ کاهو پژمرده هنگام قرار دادن در آب چیست ؟    الف) پدیده آماس       ب) پدیده پلاسمولیز      ج) مقاومت دیواره سلولی            19-     ذرات بزرگ بوسیله کدام فرآیند جذب سلول می شوند ؟    الف) اگزوسیتوز        ب) آندوسیتوز           ج) هر دو 20-     اگر ید موجود در غده تیروئید بیشتر از ید موجود در محیط خارجی آن باشد با این حال غده تیروئید برای ساختن تیروکسین به مقدار بیشتری ید نیاز داشته باشد طی کدام پدیده می تواند ید جذب کند ؟  الف) انتشار تسهیل شده         ب) انتقال فعال             ج) اگزوسیتوز                                     گزیده سوالات جای خالی و تستی فصل 1-    بیشترین ماده ژنتیک سلول در اندامک........جای دارد. 2-    هسته مرکز تنظیم ژنتیک سلول های........است. 3-    ........موجود در هسته فعالیت های سلول را رهبری می کند. 4-    کلروپلاست ، در بعضی آغازیان مانند........یافت می شود. 5-    مشاهده ساختار درونی کلروپلاست با میکروسوپ........ممکن است. 6-    بدون اندامک........هیچ سلولی نمی تواند در خود آنزیم های گوارشی داشته باشند.   سوالات تستی 1-    کدام یک از ریبوزوم های موجود در سلول ، ساختار ساده تری دارند؟ الف) میتوکندری           ب) شبکه آندوپلاسمی         ج) سیتوسل 2-    «آندوپلاسم» یعنی چه ؟ الف) درون سلول           ب) بیرون سلول               ج) سلول 3-    ریبوزوم در کجا ساخته می شود ؟ الف) شبکه آند.پلاسمی       ب) دستگاه گلژی            ج) هستک 4-    کار اصلی شبکه آندوپلاسمی صاف توسطکدام اندامک انجام     می گیرد ؟ الف) آنزیم ها                 ب) کلسیم                     ج) اسید چرب 5-    کدام یک از موارد زیر وظیفه شبکه آندوپلاسمی زبر نیست ؟ الف) غشا سازی         ب) ساخت فسفولیپید        ج) ساخت ریبوزوم 6-    گلیکو پروتئین در کجا ساخته می شود ؟ الف) ریبوزوم               ب) شبکه آندوپلاسمی زبر                   ج) شبکه آندوپلاسمی صاف 7-    وزیکول انتقالی حاوی گلیکو پروتئین در کجا ساخته می شود ؟ الف) شبکه آندوپلاسمی صاف               ب) دستگاه گلژی                      ج) خارج از غشا 8-    کدام یک هم پروتئین دفاعی است و هم پروتئین ترشحی ؟ الف) هموگلوبین             ب) آلبومین                 ج) پادتن 9-    کدام یک از اندامک های زیر کیسه هایی از جنس غشا نیستند ؟ الف) لیزوزوم               ب) دستگاه گلژی           ج) سانتریول 10-           کدام اندامک در سلول گیاهی کار لیززوزوم در سلول های جانوری را انجام می دهد ؟ الف) ریبوزوم دستگاه گلژی              ب) کلروپلاست            ج) واکوئل مرکزی 11-           کدام مورد از وظایف واکوئل مرکزی موجب تولید مثل و حفظ گیاه می شود ؟ الف) وجود سموم دفع آفات در آن         ب) جذب آب و تورم    ج) وجود رنگریزه برای جذب حشرات 12-           کدام یک از واکوئل های زیر برای عدم ترکیدن آغازیان ساکن آب شیرین الزامی است ؟ الف) واکوئل مرکزی            ب) واکوئل ضرباندار             ج) واکوئل مرکزی و ضرباندار 13-           پیوستگی ساختاری مستقیم میان کدام یک از اندامک های زیر برقرار است ؟ الف) هسته - غشا پلاسمایی - سیتوپلاسم ب) دستگاه گلژی - شبکه آندوپلاسمی – غشا پلاسمایی ج) پوشش هسته – شبکه آندوپلاسمی زبر- شبکه آندوپلاسمایی صاف 14-           گزینه غلط را مشخص کنید ؟ الف) به هر تیغه و قرص های موجود در کلروپلاست که روی هم قرار گرفته اند گرانوم می گویند ب) وزیکول صادر شده از دستگاه گلژی ممکن است از راه آندوسیتوز به خارج از سلول راه یابد .         ج) لیزوزوم ها کیسه هایی از جنس غشا هستند که به دستگاه غشایی درونی تعلق دارند. 15-           واکنش های شیمیایی مربوط به تنفس سلولی در........رخ می دهد؟ الف) ماتریکس         ب) کلروپلاست            ج) واکوئل مرکزی 16-           کدام یک از موارد زیر از شباهت های میتوکندری با کلروپلاست است ؟ الف) دو غشا دارند          ب) فضای درونی دو قسمتی دارند           ج) الف و ب   17-           ماتریکس به میتوکندری مانند........به........است ؟ الف) لیزوزوم به سیتوپلاسم          ب) بستره به کلروپلاست         ج) دستگاه گلژی به کریستا 18-           جنس هستک از کدام یک نیست ؟ الف) DNA             ب)  RNA                  ج) لیزوزوم 19-           از قند + پلی پپتید کدام مولکول حاصل می شود ؟ الف) سلولز              ب) گلیکو پروتئین          ج) گلیکوژن 20-           سازنده فسفو لیپید ، در شبکه آندوپلاسمی زبر کدام است ؟ الف) ریبوزوم          ب) آنزیم ها                  ج) دستگاه گلژی           پاسخ سئوالات  تشریحی:     پاسخ سئوالات تشریحی تریکودینا 1-    تریکودینا همانند فرفره روی بدن لغزنده ماهی حرکت و از باکتری ها تغذیه می کند . 2-    برای حرکت و راندن باکتری به سمت دهان سلولی. 3-    با استفاده از خارهای اتصال دهنده. 4-    سلول های بدن ما دهان سلولی ندارند. 5-    داشتن غشا – هسته – سیتوپلاسم – مژک نیز در بعضی از سلول های بدن ما وجود دارد. 6-    تشکیل ویژگی های ریخت شناسی سلول را تعیین می کند هم چنین با تنظیم تولید پروتئین ها شکل و کار سلول را اختصاصی می کند .   پاسخ سئوالات تشریحی میکروسکوپ 1-    توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یکدیگر را قدرت تفکیک می گویند . 2-    هسته ، میتوکندری ، کلروپلاست و خود باکتری. 3-    تمامی اندامک های سلول حتی ریبوزوم ها و ویروس ها و مولکول های بزرگ مثل پروتئین DNA 4-    نمی توان با آن سلول زنده را مشاهده کرد – کار با آن مشکل است و نیاز به تخصص دارد – بسیار جاگیر و پر هزینه است – نمونه برای مشاهده باید مراحل مختلفی را طی کند . 5-    گذاره وظعیت درونی نمونه را نشان می دهد و تصویر آن دو بعدی است ولی نگاره فقط سطح نمونه را نشان می دهد و تصویر آن سه بعدی است البته قدرت تفکیک گذاره از نگاره خیلی بیشتر است . 6-    میروسکوپ الکترونی.   پاسخ سئوالات تشریحی اندازه سلول 1-    درازترین : عصبی و ماهیچه ای      بزرگترین : سلول تخم جانوران 2-    به کار سلول مثلاٌ سلول های خونی  گرد و کوچ هستند که برای عبور از مویرگ ها و سلول های ماهیه ای درازند و می توانند قسمت های مختلف بدن را به یکدیگر نزدیک کنند. 3-    چون سلول ها جذب و دفع را از طریق سطح و نگهداری اندامک ها و مواد را در حجم خود حفظ می کنند و سطح باید جوابگوی حجم باشد. 4-    هرچه حجم سلول ها بیشتر باشد فعالیت آن کمتر می شود سلول ها کوچکتر فعالتر می شوند . 5-    چون باریک اند و بنابراین به ازای هر واحد حجم ، سطح بیشتری نسبت به سلول های کروی شکل دارند. 6-    اندازه کوچکترین سلولهای جانوری و گیاهی 10 میکرومتر و بزرگترین آنها 100 میکرومتر است .   پاسخ سئوالات تشریحی انواع سلول 1-    پروکاریوت ها هسته سازمان یافته ندارند – اندامک غشادار ندارند. 2-    بخشی بجای هسته که در پروکاریوت ها وجود دارد شامل DNA و پروتئین است. 3-    باکتری ها و سیانو باکتری ها 4-    محافظت ، شکل دادن و حفظ شکل باکتری 5-    جنس آن از هیدرات کربن و وظیفه آن حفاظت در برابر گلبول های سفید و چسبیدن به سطوح مختلف مثل سنگها و بافت های بدن 6-    برآمدگی های مو مانند – چسبیدن به سطوح مختلف 7-    تاژک – برای حرکت باکتری در محیط مایع پیرامون   پاسخ سئوالات تشریحی فواید وجود اندامک های غشادار 1-    انجام فرآیند های مختلف با شرایط خاص به طور همزمان . افزایش سطح توسط غشاهای موجود برای پاسخگویی به نیازها . 2-    دیواره سلولی ، کلروپلاست و واکوئل مرکزی. 3-    تاژک ، لیزوزوم ، سانتریول . 4-    سلول های گیاهی ابتدایی مثل خزه و سرخس . 5-    نداشتنن هسته سازمان یافته – نداشتن اندامک های غشادار. 6-    سلول های گیاهان – جلبک ها – قارچ ها و باتری ها و بعضی آغازیان. 7-    دیواره سلولی باکتری یکپارچه و بدون منفذ است ولی در گیاهان دارای منافذی به نام پلاسمودسم است. 8-    از رشته های سلولزی که در سیمانی از جنس پلی ساکارید و پروتئین قرار گرفته اند. 9-    سه قسمت : تیغه میانی – دیواره نخستین – دیواره ثانویه. 10-  اتصال سلول های مجاور به همدیگر. 11-  ارتباطات سیتوپلاسمی یا منافذی که بین سلول های مجاور ارتباط برقرار می کند. 12-  مناطقی که در آن دیواره سلولی نازک تر است. 13-  دیواره سلولی لایه های کمتری دارد و پلاسمودسم در آن فراوان است. 14-  اندامک های غشادار: جسم گلژی ، واکوئل ، لیزوزوم ، غشا پلاسمایی ، میتوکندری ، پراکسی زوم ، کلروپلاست ، شبکه آندوپلاسمی ، هسته اندامک های فاقد غشا : تاژک ، سانتریول ، اسکلت سلولی ، ریبوزوم ها ، دیواره سلولی 15-  در سازمان دهی میکروتوبول ها ، تشکیل دوک تقسیم و تشکیل تاژک و مژک نقش دارد. 16-  واکوئل کیسه ای از جنس غشاست که آب و مواد شیمیایی را در خود ذخیره می کند و واکوئل آنزیم هایی دارد که گوارش سلولی را به انجام می رسانند. 17-  ریبوزوم های درون مایع سیتوپلاسمی ، شبکه آندوپلاسمی زبر، غشا خارجی هسته و در داخل میتوکندری و کلروپلاست قرار دارد.   پاسخ سئوالات تشریحی غشا پلاسمایی 1-    آب به مقدار کم – لیپیدها به راحتی عبور می کنند – یون ها از طریق کانال ها و ناقلین 2-    فسفولیپید – دو قطبی – دو بخش آب گریز و آب دوست دارد 3-    فسفولیپید ها طوری قرار می گیرند که بخش آب گریز آن ها در داخل و به طرف همدیگر و بخش آب دوست آنها به سمت خارج باشد 4-    سه دسته : پذیرنده – کانالی – ناقل 5-    در سطح غشا قرار گرفته اند و باعث چسبیدن به مولکول های دیگر و به برقراری اتصال فیزیکی میان سلول ها و مولکول ها کمک می کند 6-    به صورت سراسری قرار گرفته اند و کانال های تخصصی برای عبور مواد را می سازند 7-    این پروتئین ها از عرض غشا حرکت کرده و موادی مانند یون ها را منتقل می کنند 8-    دو نوع – همیشه باز و آنهایی که در موقع عبور مواد باز می شوند 9-    دیواره ثانویه – دیواره نخستین – تیغه میانی 10-  در محل لان پلاسمودسم فراوان است 11-  چون مولکول های آب کوچک هستند به مقدار کم از بین آنها عبور می کنند 12-   یعنی فقط به بعضی مواد اجازه ورود یا خروج می دهد 13-  هر ریبوزوم از دو بخش غیر مساوی تشکیل شده است . هر دو این بخش ها از پروتئین و RNA ریبوزومی ساخته شده است.   پاسخ سئوالات تشریحی هسته 1-    هسته را پوشش هسته ای احاطه می کند که از 2 غشاء منفذ دار تشیل شده است . 2-    تبادل مواد و پیام بین هسته و سیتوپلاسم از طریق این منافذ صورت می گیرد . 3-    درون هسته از مایعی به نام شیره هسته پر شده است، DNA و پروتئین های متصل به آن هستک یا هستک ها و پروتئین های تشکیل دهنده اسکلت هسته ای در آن قرار دارند. 4-    پروتئین های اسکلت هسته ای بصورت شبکه ای در هم رفته قرار گرفته اند. 5-    موجب پایداری شل هسته و پایداری پوشش هسته می گردد. 6-    درون هسته یک یا چند توده متراکم وجود دارد که از ریشه و دانه هایی تشکیل شده است که هستک نام دارد .هستک جای بخشی از DNA و پروتئین های متصل به آن است . 7-    هستک محل ساخت ریبوزوم است . 8-    هسته 9-    از طریق منافذ موجود در غشای هسته 10-     هستک   پاسخ سئوالات تشریحی دستگاه غشایی درونی از اندامک های غشادار تشکیل شده است 1-    به مجموعه غشاهای اندامکهای غشادار درون سیتوپلاسم دستگاه غشایی درونی گویند. 2-    اندامک های این دستگاه در ذخیره ، ساخت و ترشح مولکول های مهم زیستی با هم همکاری دارند. 3-    تقسیم کردن فضای درون سلول به قسمت های مختلف. 4-    شبکه آندوپلاسمی زبر را از آن جهت زبر خوانند که در ریز نگارهای میکروسکوپ الکترونی روی آن دانه هایی دیده می شود که همان ریبوزوم ها هستند. 5-    بعضی از پروتئین هایی که بوسیله ریبوزوم ساخته میشوند و نیز فسفو لیپید هایی که توسط آنزیم های شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می شوند درون غشا شبکه آندوپلاسمی جای می گیرند تا اینکه وسیع تر شده و بخشی از آن به دیگر اندامک ها فرستاده می شود.  6-    یکی از کارهای مهم این شبکه ساخت پروتئین هایی است که قرار است به خارج سلول ترشح شوند مانند پادتن ها که مولکول های دفاعی بدن هستند که توسط گلبول های سفید خون ساخته و ترشح می شوند . هر مولول پادتن از چند رسته پلی پپتید ساخته شده است ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبر پلی پپتید های مولکول پادتن را میسازند. این پلی پپتیدها درون شبکه آندوپلاسمی کنار هم قرار می گیرند و به این ترتیب پادتن کامل و فعال میشود . 7-    1)پلی پپتید توسط ریبوزوم ساخته و بدرون شبکه آندوپلاسمی وارد میشود .                            2)زنجیره های کوچکی از مولکول های قند به پلی پپتید اضافه میشود بدین ترتیب یک مولکول گلیکو پروتئین حاصل مولکول برای ارسال به خارج شبکه آندوپلاسمی آماده میشود.3) شبکه آندوپلاسمی گلیکو پروتئین را در کیسه های ریزی به نام وزیکول انتقالی بسته بندی می کند.4)این وزیکول از غشای شبکه آندوپلاسمی به بیرون جوانه میزند اکنون پروتئن ترشحی به دستگاه گلژی منتقل می شود تا بقیه کارهای لازم برای ترشح آن انجام شود . 8-    شبکه به هم پیوسته ای از لوله ها و کیسه های غشادار و بدون ریبوزوم است . که درون غشای آن آنزیم های متعددی جای گرفته است 9- ساخت موادی مانند اسید های چرب ، فسفولیپیدها و استروئیدها است . که هر یک از این فرآورده ها توسط مناطق خاص سلول ساخته می شود. 10- در سلول های جگر شبکه آندوپلاسمی صاف گسترده ای وجود دارد که در این شبکه آنزیم هایی است برای تنظیم مقدار قندی که از سلول های جگر به جریان خون آزاد می شود . همچنین آنزیم های دیگری وجود دارد که داروها و مواد شیمیایی مضر را تجزیه می کند که به آن کار سلول جگر سم زدایی گویند 11- کار شبکه آندوپلاسمی صاف در بافت ماهیچه ای ذخیره یون کلسیم برای انقباض ماهیچه هاست . وقتی پیام عصبی به سلول ماهیچه ای می رسد یون کلسیم از درون شبکه آندوپلاسمی صاف آزاد می شود و به درون سیتوپلاسم وارد شده و منجر به انقباض سلول می شود 12- ریبوزوم موجود در سیتوسل  2- ریبوزوم شبکه آندوپلاسمی 13- 1- غشا سازی  2- ساختن پروتئین های ترشحی 14- پادتن 15- 1- سم زدایی 2- تنظیم قند سلول های جگر که در جریان خون آزاد می شوند. 16- شبکه آندوپلاسمی صاف 17-شبکه آندوپلاسمی صاف پاسخ سئوالات تشریحی جسم گلژی 1-    جسم گلژی توسط کامیلو گلژی زیست شناس و پزشک ایتالیایی کشف شد گلژی با استفاده از میکروسکوپ های نوری و روش رنگ آمیزی سلول کشف شد 2-    کیسه های دستگاه گلژی بر خلاف کیسه های شبکه آندوپلاسمی به طور فیزیکی به هم پیوسته نیستند 3-    جسم گلژی با همکاری شبکه آندوپلاسمی کارهای متفاوتی انجام می دهد. مولکول هایی که توسط شبکه آندوپلاسمی ساخته می شوند به وسیله وزیکول انتقالی به دستگاه گلژی می رسند در دستگاه گلژی این مولکول ها دستخوش تغییرات شیمیایی می شوند در نتیجه مولکول ها نشانه گذاری شده و بر حسب نشانه ای که دارند به بخش های مختلف فرستاده می شوند. سرانجام به لیزوزوم یا واکوئل تبدیل شده و یا به خارج سلول ترشح می شوند 4-    شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی لیزوزوم ها را می سازند 5-    لیزوزوم کیسه ای غشادار است که حاوی آنزیم های گوارشی است 6-    غشای لیزوزوم پیرامون قسمتی را فرا گرفته که آنزیم های گوارشی در آن است بدین ترتیب قسمت های دیگر سیتوپلاسم از گزند آنزیم های گوارشی در امان می ماند 7-    1)گوارش مواد غذایی: بسیاری از سلول ها غذا را می بلعند یعنی آن را در کیسه های سیتوپلاسمی ریزی وارد می کنند. لیزوزوم ها با پیوستن به واکوئل غذایی آنزیم های گوارشی خود را به درون واکوئل تخلیه و محتوای درون واکوئل را تجزیه می کند . مولکول های کوچک حاصل از گوارش لیزوزوم را ترک کرده و به مصرف سلول می رسند.2)بلع و گوارش اندامک های پیر یا آییب دیده سلول: که از اجزای حاصل از گوارش این اندامک ها ، اندامک های جدیدی بازسازی می شوند.3)نقش حیاتی لیزوزوم در نمو جنینی:بافت هایی را که در دوران جنینی میان انگشتان قرار داشتند نابود و انگشتان را از هم جدا می کند. 8-    دستگاه گلژی 9-    روش رنگ آمیزی سلول 10-     فعالیت سلول در ترشح پروتئین ها و مواد ترشحی دیگر 11-     دوقسمت : 1- جایگاه پذیرنده  2- جایگاه صادر کننده 12-     لیزوزوم 13-     لیزوزوم   پاسخ سئوالات تشریحی واکوئل 1-    با جذب آب به بزرگ شدن سلول گیاهی کمک می کند – مواد شیمیایی حیاتی یا فرآورده های دفعی حاصل از متابولیسم سلول را ذخیره می کند – ممکن است رنگریزه هایی داشته باشند که سبب جذب حشرات هنگام گرده افشانی می شوند 2-    در برخی گیاهان واکوئل ها حاوی مواد سمی هستند و به این ترتیب در برابر جانداران گیاهخوتر و آفات گیاهی از خود دفاع می کند. 3-    واکوئل ضربانداردر تک سلولی پارامسی دیده می شود که آب اضافی را از سلول جمع میکند و آن را به بیرون می رانند. چنین فعالیتی برای آغازیان ساکن آب شیرین بسیار ضروری است 4-    چون آب دائما وارد آنها می شود و اگر راهی برای دفع آب اضافی وجود نداشته باشد سلول انقدرحجیم می شود تا می ترکد پس واکوئل های ضرباندار برای حفظ محیط درونی سلول حیاتی هستند 5-    پارامسی 6-    واکوئل های مرکزی    پاسخ سئوالات تشریحی کلروپلاست 1-    فرآیندی است که طی آن انرژی نورانی خورشیدی جذب و به انرژی نهفته در مولکول های قند تبدیل می شود 2-    کلروپلاست 3 فضا دارد : 1)قسمت باریکی بین غشای درونی و بیرونی کلروپلاست 2)قسمتی که توسط غشای درونی محصور شده است و توسط ماده سیالی به نام بستره پر شده است  3)در بستره شبکه ای از لوله ها و قرص های غشادار تو خالی وجود دارد فضای درون لوله ها و قرص های غشایی ، سومین فضای درون کلروپلاست است. 3-    درون فضای سوم کلروپلاست قرص هایی وجود دارد که به صورت دسته های چند تایی روی یکدیگر قرار گرفته به هر یک از این دسته ها یک گرانوم می گویند.گرانوم ها محل هایی هستند که انرژی نورانی خورشید در آنجا به دام می افتد. 4-    علاوه بر کلروپلاست در سلول های گیاهی ممکن است انواع دیگری از پلاست ها دیده شوند که در آنها مواد متفاوتی مثل : نشاسته ، ذرات رنگی ، پروتئین ها و لیپیدها و... ذخیره می شوند. 5-    جلبک 6-    بستره یا استروما 7-    دو غشا 8-    گرانوم 9-    فتوسنتز   پاسخ سئوالات تشریحی میتوکندری 1-    میتوکندری اندامکی است که انرژی شیمیایی را از شکلی به شکل دیگر تبدیل میکند کار میتوکندری تنفس سلولی است که طی این فرآیند انرژی شیمیایی موجود در غذاها به انرژی شیمیایی مولکول سوختنی سلول یعنی ATP تبدیل می شوند. 2-    فرآیندی است که طی آن انرژی شیمیایی موجود در غذاها مانند : قندها ، به انرژی شیمیایی مولکول سوختنی سلول یعنی ATP تبدیل می شود. 3-    2 فضا قسمت اول فضای بین غشای درونی و غشای بیرونی قسمت دوم قسمتی که توسط غشای درونی محصور شده و از مایع سیالی به نام ماتریکس پر شده است . 4-    غشای درونی میتوکندری چین خورده است. هر چین خوردگی یک تیغه به نام کریستا را بوجود می آورد که موجب افزایش سطح غشای درونی می شود. افزایش سطح غشای درونی به نوبه خود موجب بالا رفتن توانایی میتوکندری در تولید ATP      می شود. 5-    درون غشای درونی و نیز بر سطح آن جای گرفته اند. 6-    شباهت:هر دو انرژی را از شکلی به شکل دیگر تبدیل می کنند. تفاوت:               1) کلروپلاست از سه فضا تشکیل شده اما میتوکندری از دو فضا تشکیل شده 2) کلروپلاست انرژی نورانی خورشید را به انرژی شیمیایی نهفته در قند تبدیل می کند (فتوسنتز) اما میتوکندری انرژی شیمیایی موجود در غذاها را به انرژی شیمیایی مولکول سوختنی سلول ATPتبدیل می کند (تنفس سلولی) 3)کلروپلاست در سلول های گیاهی و برخی آغازیان مانند جلبک یافت می شود اما میتوکندری هم در سلول جانوری و هم در سلول گیاهی یافت می شود. 7-    میتوکندری 8-    دو غشا 9-    ماتریکس 10-  ماتریکس 11-  غشای درونی 12-  کریستا   پاسخ سئوالات تشریحی ورود و خروج مواد در سلول 1-    انتشار یعنی حرکت مواد از جایی با تراکم بیشتر به جایی با تراکم کمتر که در جهت شیب غلظت صورت می گیرد 2-    حرکت خالص مولکول ها در پدیده انتشار از تفریق مولکول هایی که از محیط رقیق به غلیظ  می روند از مولکول هایی که از محیط غلیظ به رقیق می روند به دست می آید. مثلا اگر50 مولکول به سمت محیط غلیظ برود اما 300 مولکول به سمت محیط رقیق بروند و نتیجه آن 250 مولکول از محیط غلیظ به محیط رقیق می رود 250= 50 - 300 3-    بعضی مواد به راحتی نمی توانند از غشای فسفولیپیدی عبور کنند این مواد به کمک کانال های پروتئینی از غشا می گذرند . در این پدیده نیز جهت حرکت مواد از جای پر تراکم به جای کم تراکم است (انتشار) و چون عبور مواد از عرض غشا با کمک کانال های پروتئینی صورت   می گیرد به این انتشار، انتشار تسهیل شده گویند . 4-    بعضی از مواد بر خلاف شیب غلظت از عرض غشای سلول عبور می کنند .وقتی غلظت یک مولکول داخل سلول بیشتر باشد ، انتقال این است که بر اساس پدیده انتشار مولکول از آن خارج شود ، اما با مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی این مولکول ها را در خلاف جهت شیب غلظت به درون سلول وارد می کند . به این نوع انتقال ، انتقال فعال می گویند که حرکت مواد از جای کم تراکم به جای پر تراکم است مثال : ریشه گیاهان بعضی مواد را به این طریق از خاک جذب می کند . 5-    بعضی سلول ها می توانند ذرات بزرگ را به وسیله فرآیندی به نام آندوسیتوز جذب کنند مثال : آمیب به این روش تغذیه می کند . 6-    اسمز پدیده انتشار آب از عرض غشایی است که نفوذ پذیری انتخابی دارد 7-    اسمز هایی روی می دهد که دو محلول با غلظت متفاوت آب بوسیله یک غشای دارای نفوذ پذیری انتخابی از هم دیگر جدا شوند. 8-    انتهای لوله مویین غشای نازکی دارای خاصیت نفوذ پذیری انتخابی متصل شده است . درون این کیسه از محلول آب و شکر پر شده است. کیسه در ظرف آب قرار دارد . بعد از مدت کوتاهی آب از ظرف به کیسه وارد می شود در نتیجه محلول شکر در لوله مویین بالا می رود فشاری که مایع درون لوله به مایع موجود در کیسه وارد می کند فشار اسمزی می گویند 9-    سلول های انسانی محتوی محلولی از نمک ها و مواد دیگرند و غشای سلول که نفوذ پذیری انتخابی دارد آن را محصور کرده است . اگر گلبول قرمز را در آب فرو بریم سلول متورم شده و سرانجام می ترکد 10-  زیرا غشای سطحی آن به قدری نازک و ظریف است ه نمی تواند در مقابل فشار داخل سلول مقاومت کند 11-  خون و سایر مایعات بدن ما غلظتی مشابه غلظت درون سلول دارند در نتیجه آب      نمی تواند  بیش از حد  از طریق اسمز وارد سلول می شود 12-  سلول های گیاهی غشای پلاسمایی دارند و در خارج از آن غشا دیواره سلولی از جنس سلولز است که نسبت به آب و مواد محلول در آن کاملا تراوا است . در این صورت آب از میان دیواره سلولی و غشای پلاسمایی به درون واکوئل جریان می یابد. سلول گیاهی منبسط می شود اما نمی ترکد علت آن مقاومت دیواره سلولی است که کشیده شده اما پاره نمی شود 13-  وقتی سلول آب جذب می کند متورم می شود که به ا ین پدیده تورژسانس یا آماس گویند 14-  علت این است که دیواره سلولی از منبسط شدن سلول به مقدار زیاد جلوگیری می کند و دیواره سلولی کشیده می شود اما پاره نمی شود 15-  مثلا وقتی سلول ها بر اثر پدیده آماس متورم شوند به یکدیگر فشار وارد کرده و برگ در حالتی منبسط و گستردد قرار می گیرد. همچنین گیاهان علفی که چوب زیادی ندارند . برای آنکه ساقه های خود را راست نگه دارند به تورژسانس متکی اند 16-  وقتی سلول آب خود را از دست می دهد چروکیده و پژمرده می شود که به این پدیده     پلاسمولیز می گویند 17-  نتیجه نهایی انتشار یک ماده یکسان شدن غلظت آن ماده در همه نقاط آن ماده می باشد   پاسخ سئوالات جای خالی :   پاسخ سوال جای خالی تریکودینا 1-    تک سلولی و آبزی.   پاسخ سئوالات جای خالی میکروسکوپ 1-    بزگنمایی. 2-    الکترون.   پاسخ سئوالات جای خالی اندازه سلول 1-    پنجاه 2-    اندازه و شکل   پاسخ سئوال جای خالی غشا پلاسمایی 1-    تراوایی نسبی      پاسخ سوالات جای خالی ورود و خروج مواد از سلول 1-    انتشار 2-    انتشار 3-    اختلاف غلظت 4-    بیشتر ، کمتر 5-    انتشار 6-    فیزیکی ، انرژی زیستی 7-    کانال های پروتئینی 8-    آندوسیتوز 9-    آندوسیتوز 10-  اسمز 11-  ATP ، ناقل های پروتئینی 12-  نفوذ پذیری انتخابی 13-  دیواره سلولی ، سلولز ، تراوا 14-  مقاومت دیواره سلولی 15-  تورژسانس 16-  تورژسانس   پاسخ سوالات جای خالی گزیده فصل 1-    هسته 2-    یوکاریوتی 3-    DNA 4-    جلبک 5-    میکروسکوپ الکترونی 6-    لیزوزوم     پاسخ سئوالات کوتاه جواب:   پاسخ سوال کوتاه جواب تریکودینا 2-    پلاسمودسم.   پاسخ سوالات کوتاه جواب میکروسکوپ 1-    قدرت تفکیک و بزگنمایی . 2-    میکروسکوپ الکترونی و نوری. 3-    ریزنگار. 4-    نمونه.   پاسخ سئوالات کوتاه جواب انواع سلول 1-    ریبوزوم. 2-    غشای سلول. 3-    کپسول. 4-    کپسول و تاژک. 5-    غشا پلاسمایی. 6-    دیواره سلولی باکتریایی.   پاسخ سئوالات کوتاه جواب فواید وجود اندامک های غشادار 1-    در پروکاریوت ها مثل باکتری 2-    ریبوزوم 3-    در سلول های مسن 4-    اندامک های غشادار 5-    سلول های جنسی نر بعضی گونه های گیاهی 6-    فتوسنتز 7-    دیواره نخستین 8-    آب ، مواد غذایی و پیام های شیمیایی   پاسخ سئوالات جای خالی فواید وجود اندامک های غشادار 1-    ریز لوله و ریز رشته 2-    ساختار و عمل 3-    غشا 4-    10-100   پاسخ سئوالات کوتاه جواب غشا پلاسمایی 1-    مشارکت در پروتئین سازی 2-    پذیرنده     پاسخ سوالات کوتاه جواب ورود و خروج مواد از سلول   1-    اختلاف غلظت بین دو نقطه 2-    در جهت شیب غلظت 3-    انتشار 4-    انتشار 5-    انتشار 6-    انتقال فعال 7-    انتقال فعال 8-    انتشار تسهیل شده 9-    انتشار ، انتقال فعال 10-  اسمز 11-  ترکیدن 12-  نازک و ظریف بودن غشای سطحی 13-  به علت مقاومت دیواره سلولی 14-  آماس (تورژسانس) 15-  تورژسانس 16-  پلاسمولیز 17-  تورژسانس               پاسخ سئوالات تستی: پاسخ سئوالات تستی میکروسکوپ 1-    گزینه ب 2-    گزینه الف 3-    گزینه ب     پاسخ سئوال تستی اندازه سلول 1-    گزینه ب   پاسخ تستی انواع سلول 1-    گزینه ج   پاسخ سئوالات تستی فواید وجود اندامک های غشادار 1-    گزینه ب 2-    گزینه د 3-    گزینه الف 4-    گزینه ب 5-    گزینه ج 6-    گزینه الف 7-    گزینه د 8-    گزینه د   پاسخ سئوالات تستی غشا پلاسمایی 1-    گزینه ب 2-    گزینه ب      پاسخ سوالات تستی ورود و خروج مواد از سلول  1-    گزینه ج 2-    گزینه الف 3-    گزینه ج 4-    گزینه ب 5-    گزینه ب 6-    گزینه ب 7-    گزینه الف 8-    گزینه ب 9-    گزینه ج 10-     گزینه الف 11-     گزینه الف 12-     گزینه ج 13-     گزینه ج 14-     گزینه ب 15-     گزینه ب 16-     گزینه ب 17-     گزینه ب 18-     گزینه الف 19-     گزینه ب 20-     گزینه ب                     پاسخ سوالات تستی گزیده فصل 1-    گزینه الف 2-    گزینه الف 3-    گزینه ج 4-    گزینه الف 5-    گزینه ج 6-    گزینه ب 7-    گزینه ب 8-    گزینه ج 9-    گزینه ج 10-  گزینه ج 11-  گزینه ج 12-  گزینه ب 13-  گزینه ج 14-  گزینه ب 15-  گزینه الف 16-  گزینه الف 17-  گزینه ب 18-  گزینه ج 19-  گزینه ب 20-  گزینه ب                                        
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:26  توسط خانم علیمرادی  | 

نگاهی به فصل پنجم زیست

نکات مهم فصل پنجم

تبادل گازها

 

1- مقدمه-در مورد پرندگان

 

●پرندگان مانند غازهای وحشی درارتفاع 9 کیلو متری زمین پرواز میکنند در آنجا به علت

سرمای شدید و کمبئد اکسیژن ما نمی توانیم زندگی کنیم .

 

●عوامل ﻤﺆدر ایجاد این سازگاری در پردندگان:

1- کارایی بالای ششها در جذب مقدار اندک .o2

2- همو گلوبین آنها قدرت پیوستگی زیادی با o2 دارد.

3-تعداد مویرگ ها برای خون رسانی به ماهیچه های پروازی زیاد است .

4- وجود میو گلوبین در ماهیچه ها برای ذخیره ی مقداری اکسیژن .

 

●با توجه به اینها دستگاه تنفس پرنده حداکپر کارایی و سازگاری را برای تنفس پیدا کرده است

 

● در مورد شش پرندگان نیز دو مشخصه مهم وجود دارد:

1- در مورد شش ها 9 کیسه ی هوا وجود دارد .

2- جریان هوا در شش ها یک طرفه و از عقب به جلو است .

 

 

1- پرندگان در ارتفاعاع بالا چه شرایطی را می توانند تحمل نمایند ؟

2- شش پرندگان سه مشخصه ی خاص دارد که توانایی آن را به بقیه مهره دارن بیشترکرده

است آن ها را ذکر کنید.

3- در ماهیچه های پرندگان چه ویزگی خاصی وجود دارد ؟

4- ماهیچه های پروازی پرندگان  با بقیه ماهیچه های آن ها چه تفاوتی دارند؟

5-تعداد کیسه های هوایی در پرندگان چند عدد است مهم ترین ان ها کدام دسته هستند ؟

6-چگو نگی معکوس بودن جریان هوا در شش های پرندگان را تو ضیح دهید ؟

7- هوای تهویه شده یا co2 دار در کدام دسته از کیسه های هوایی وارد میشوند . سرنوشت

این هوا چیست ؟

8-جریان هوا در شش های پرندگان چگو نه است ؟

9-مسیر عبور هوا در هنگام دم و باز دم در شش ها و کیسه های هوا یی پرندگان را مشخص

 کنید ؟

10- میو گلو بین چیست در پرندگان چه نقشی را بر عهده دارد ؟

----------

1- یکی از عوامل ایجاد کننده ی این سازگاری در غاز های وحشی کارایی بالای ............. آنها ست .

2- هموگلو بین آنها نیز قدرت پیوستگی زیادی با ................   دارد .

3- درماهیچه های پروازی آنها ماده ای شبیه به هموگلوبین به نام ................ وجود دارد .

4- جریان هوای درون شش ها ی پرندگان ................ و از ............... است .

 

 

2- انواع دستگاه گوارش

 

 

 

●در تک سلولی ها تنفس از طریق انتشار صورت می گیرد .

                          

از همه سطح بدن برای تنفس استفاده می شود .

در کرم خاکی دستگاه اصلی و در دوزیستان به عنوان دستگاه کمکی

٭ شرایط ویژه:

 

تنفس پوستی:        

 

 

1- مرطوب بودن همیشگی پوست  

2- جثه کوچک و یا داشتن بدن دراز و پهن

3- داشتن مویرگهای فراوان در زیر پوست

 

٭شرایط ویژه:

            

 

● آبشش        
_ در ماهی ها –دو طرف سر ماهی ردیف هایی 4ردیف رشته های آبششی قرار دارند 

_ آب در روی آبششی ها قرار گرفته تبادل o2 و co2 را با مویرگ ها انجام می دهند .

_ چون در بیرون از بدن قرار دارند برای جانوران خشکی مناسب نیست .

_ در نبود آب رشته ها به هم چسبیده و قادر به جذ ب اکسیژن نیستند .

 

● سیستم نایی

_ در حشرات وجود دارد .

_ از تعدادی لوله به نام نای که درسراسر بدن منشعب و به سلول ها ی بدن می رسند .

_ تبادل در اینها به طور مستقیم و بدون نیاز به همکاری دستگاه گردش خون انجام می شود

 

● شش

_ در بیشتر مهره داران ساکن خشکی – شامل کبسه هایی که جدار آن از یک لایه نازک سلول های پوششی ساخته شده اند .

_ جهت افزایش سطح سطوح داخلی شش ها به دفعات چین خورده اند .

_ تبادل گازها بین شش ها و سلول ها ی بدن با واسطه ی سیستم گردش خون انجام می شود

 

11- انواع دستگاه تنفسدرر سلولی ها را نام ببرید ؟

12- روش تنفس در تک سلولی ها به چه صورت است ؟

13- تنفس پوستی در چه موجوداتی مشاهده می شود ؟

14- شرایط ویژه برای انجام تنفس پوستی چیست ؟

15- مرطوب بودن پوست در کرم خاکی چه ضرورتی دارد ؟

16- به چه علت جانورانی که تنفس پوستی داردند باید بدنی دراز یا پهن داشته باشند ؟

17- آبشش در ماهی ها در کجا و به چه صورت قرار گرفته است ؟

18- چگونگی انجام تبادل گازها در آبشش ها را تو ضیح دهید ؟

19- چرا آبشش ها برای خشک زی مناسب نیستند ؟

20- سیستم نایی در چه موجو داتی دیده می شود ؟

21- ساختار سیستم نایی را توضیح دهید .

22- تبادل گازها ی تنفسی در سیستم نا یی چگو نه است ؟

23- سیستم نایی با بقیه ی سیستم ها تنفسی چه تفاتی دارد ؟

24- در بیش تر مهره داران ساکن خشکی سیستم تنفسی چیست ؟

25- ساختارشش ها به طور کلی با آبشش ها چه تفاوتی دارند ؟

26- تبادل گازها در شش سیستم نایی را با هم مقایسه کنید .

27- سیستم تنفسی ملخ از چه بخش ها یی تشکیل شده است ؟

28- نوع تنفس درکرم خاکی –ماهی و حشرات را مشخص کنید .

29- در کدام گروه از جانوران تبادل گازها ی تنفسی به طور مستقیم با سلول های بدن انجام

 می شود ؟

30- شش ها درکدام گروه از مهره دارن دیده می شوند و چه ویژگی ها یی دارند ؟

31- به نظر شما چرا خون حشرات بی رنگ است ؟

-------------

5- موجودات تک سلولی آبزی اکسیژن  مورد نیاز خود را ازطریق ................ می گیرند و ................ را نیز از همین طریق دفع می کنند .

6- بعضی جانوران برای انجام تنفس از همه ی سطح بدن خود استفاده می کنند . به این نوع تنفس ................ می گویند .

7- ماهی ها با ................. تنفس می کنند .

8- در جانوران ..................  آبشش برای تنفس مناسب نیست .

9- بیش تر مهره داران ساکن خشکی ................ دارند .

10- شش ها کیسه ایی هستند که جدار آنها از یک لایه ی نازک سلول های .............. درست شده است .

11- انتقال گازها بین شش ها و سلول ها ی بدن با کمک ................... انجام می گیرد .

 

 

 

3- دستگاه تنفس انسان الف ) اجزا ٕ

 

● شامل ٬  مجاری هوا ٬ شش ها و قفسه ی سینه می باشد .

 

● مجاری : دهان ٬  بینی ٬ حلق ٬ حنجره ٬ نای ٬ نایژه ها و نایژک ها

 

● شش ها : شامل دو عدد چپ و راست که شش چپ کو چکتر است چون بخشی از آن را قلب اشغال کرده است درون هر شش نایژک ها و کیسه ها ی هوایی خوشه مانند قرار دارند .

 

● قفسه ی سینه : شامل مهره های پشت – دنده ها – جناغ سینه و پرده دیافراگم می باشد .

 

● پرده ی جنب : پرده ای است دو جداره – لایه ی داخلی آن روی شش ها و لایه ی

 

خارجی  به سطح داخلی قفسه ی سینه چسبیده ٬ بین دو لایه ما یع لغزنده ی جنب قرار دارد که حرکت شش ها را آسان و به حرکات تنفسی کمک می کند .

 

 

 

32- دستگاه تنفس انسان شامل چه بخش هایی می باشد ؟

33- مجاری عبور هوا را به ترتیب بیان نما یید .

34- درون شش ها چه بخش هایی وجود دارد ؟

35-شش جپ و راست چه تفاوتی با هم دارند. چرا ؟

36- قفسه سینه شامل چه بخش هایی است ؟

37- در ساختمان قفسه سینه چند استخوان به کار رفته است ؟ ( خارج از کتاب )            

38- پرده جنب چه خصوصیا تی دارد .کجا قرار گرفته است ؟

39- وظایف پرده جنب چیست ؟

40- با توجه به مسیر تنفس  نقطه چین ها را پر کنید :

                                               

             کیسه ها ی هوایی ← ..... ← ..... ← نای ← حلق ←بینی  

 

41- شکل مقابل مدلی ار دستگاه تنفس را نشان می دهد. شماره ها معادل کدام بخش ها در

دستگاه تنفس می باشند ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

------------

12- ................ است که شش ها را در خود جای داده است .

13- پرده ی دو جداره ی ............ شش ها را به دیواره ی قفسه ی سینه مربوط می کند .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- دستگاه تنفس انسان  ب) حرکات تنفسی

 

● شامل دم و باز دم – هر دو نتیجه ی تبعیت شش ها از قفسه ی سینه می باشد .

 

● در ایجاد حرکات تنفسی مهم ترین عامل پرده دیا فراگم است که در انسان و سایر جانداران جدا کننده ٬ قفسه ی سینه از حفره ی شکم و یک ماهیچه پهن مخطط شده است .

 

● دیافراگم در حالت انقباض صاف و در حالت استراحت به صورت برآمده است که نتیجه ی آن تغییر حجم قفسه ی سینه می باشد .

 

                        

  استراحت- گنبدی شکل- کاهش حجم                             انقباض- صاف- افزایش حجم

 

● در تنفس آرام نقش اصلی به عهده ی دیافراگم و ماهیچه ها ی بین دنده ای به آن کمک می کند .

 

● در تنفس شدید انقباض عضلات شکم نیرو های قبلی را تقویت می کند .

♦خارجی (دم) – قفسه ی سینه را بالا می کشد ← افزایش حجم

♦داخلی (بازدمی) قفسه ی سینه را به پایین می کشد← کاهش حجم

 

● تنفس ماهیچه های بین دنده ای   

 

 

 

 

 

● مایع جنب دارای فشا منفی است که باعث باز ماندن شش ها می شود به همین دلیل اگر در جدار قفسه ی سینه شکافی ایجاد شود شش ها روی هم خوابیده و هوا به درون مکیده می شود .

 

● افزایش حجم قفسه ی سینه باعث فاصله گرفتن دو جداره ی پرده ی جنب شده و فشار منفی آن بیشتر شده در نتیجه هوا به درون شش ها مکیده و دم انجام می شود .

 

● کاهش حجم قفسه ی سینه باعث ایجاد فشار روی شش ها وخروج هوا و بازدم می شود

 

 

42 – انواع حرکات تنفسی را ذکر کنید .

43 – انجام دم و باز دم نتیجه تبعیت  شش ها از ............ می باشد ؟

44 –در ایجاد حرکات تنفسی مهم ترین عامل چیست ؟

45 – پرده دیا فرا گم در چه مو جو داتی و کجا قرار گرفته است ؟

46 – پرده دیا فرا گم در حالت انقباض و استراحت چه تغییری می کند ؟

47 – در تنفس آرام به جز دیا فرا گم چه عاملی در انجام آن کمک می کند ؟

48 – در تنفس شدید چه عاملی در حر کا ت تنفسی دخالت دارند ؟

49 – انواع عضلا ت بین دنده ای را ذکر وظیفه هر کدام را بنو یسید؟

50 – مایع جنب چگو نه به باز ماندن شش ها کمک می کند ؟

51 – ایجاد سوراخ یا شکاف در قفسه سینه با عث روی هم خوا بیدن شش ها می شود علت چیسست ؟

52 – چگو نگی انجام دم را تو ضیح دهید ؟

53 – چگو نگی انجام بازدم را توضیح دهید ؟

54 – در تنفس آ رام و طبیعی .............. مهم ترین نقش را در حر کات شش ها بعهد ه دارد؟

55 – دو نقش پرده دیا فرا گم را بنویسید؟

56 – مهم ترین ما هیچه های تنفسی کدامند و از چه نوعی هستند؟

57 – هنگام دم استخوان.......به جلو حرکت کرده و .....مسطح می شود تا حجم قفسه سینه افزایش یابد .

-------------

14- دم و بازدم نتیجه ی تبعیت شش ها از ................... است .

15- در تنفس ................ انقباض عضلات شکم نیروها ی قبلی را تقویت می کند .

16- ماهیچه ها یی که قفسه ی سینه را بالا می برند وحجم آن را افزایش می دهند ............... و ماهیچه ها یی که قفسه ی سینه را پایین می برند ..................... به حساب می آیند .

 

 

3 – دستگاه تنفس انسان – ج) سور فاکتانت

 

● ترشح آن توسط سلولهای دیواره کیسه های هوایی که از نوع سنگفرشی ساده هستند .

 

● وظیفه ی سور فاکتانت :  کاهش کشش سطحی مایع درون کیسه ها ی هوایی و تسهیل باز شدن آن ها می شود .

 

● زمان ترشح : اواخر دوره ی جنینی -  به همین دلیل در نوزادان زود رسی که به مقدار

کافی ترشح نشده باشد تنفس با زحمت انجام می شود .

 

 

 

58 –سور فا کتا نت را چه سلو لهایی ترشح می کنند ؟

59 – چه زمانی سور فا کتا نت ترشح می شود ؟

60 – نقش سور فا کتا نت در کیسه های هوا یی چیست ؟

61 – چرا بعضی از نو زادان زود رس به سختی تنفس می کنند ؟

62 – سورفاکتا نت چیست ؟

-----------

17- ماده ای به نام ............ از برخی سلوا های کیسه ها ی دیواره ی هوایی ترشح می شود .

 

 

 

3 – دستگاه تنفس انسان – د) گنجایش شش ها

 

 

● هوای جاری : هر فرد معمولا در هر دم و باز دم حدود cc500 هوا را جا به جا می کند .

 

●  ⅔ هوای جاری دمی به شش ها می رسد و مبادله می شود  cc)350 )  و بقیه ی آن در مجاری تنفسی باقی می ماند ومبادله ی  O2  وCo2 را با خون انجام نمی دهد (cc150)         به آن هوای مرده می گویند .

 

● ذخیره ی دمی یا هوای مکمل : پس از هر دم معمولی می توان با یک دم عمیق حجم بیشتری از هوا را به درون شش ها فرستاد . ( cc3000_ 2500 )

 

● ذخیره ی بازدمی : پس از هر بازدم معمولی با یک باز دم عمیق می توان هوای بیشتری را از شش ها خارج کرد . ( cc 1500 )

 

● ظرفیت حیاتی : به مجموعه هوایی که هر فرد پس از یک دم عمیق طی یک باز دم عمیق بیرون می دهد .

                                  ( lit 5 = cc 5000 = 1500 + 3000 + 500 )

 

● هوای با قی مانده :  پس از حداکثربازدم هنوز مقداری هوا در شش ها با قی می ماند .  (cc 1200 )

 

● ظرفیت شش ها ی فرد معمولی ٬ ظرفیت حیاتی + هوای با قی مانده

 

● حجم تنفسی : اگر حجم هوای جاری را در تعداد حرکات تنفس در یک دقیقه ضرب کنیم حجم تنفسی به دست می آید .

 

63– هوای جاری را تعریف کرده مقدار آن را بنو یسید ؟

64 – منظور از هوای مرده چیست حجم تقریبی آن چقدر است ؟

65 – ذخیره دمی را تعریف کنید؟ نام دیگر آن چیست ؟

66 – منظور از ذخیره بازدمی چیست ؟

67 – ظرفیت حیاتی را تعریف کنید ؟

68 – هوای باقی مانده چیست و تقریبا چه قدر است ؟

69 – ظرفیت یا گنجایش کلی شش ها چگونه محاسبه می شود ؟

70 – منظور از حجم تنفسی چیست ؟ چگونه محاسبه می شود ؟

71 – اگر تعداد حرکات تنفسی در یک فرد 16 بار در دقیقه و حجم هوای جاری آن  c c480

باشد حجم تنفس فرد در دقیقه چقدر است ؟

72 – تفاوت هوای مرده و باقی مانده را بنو یسید ؟

-------------

18- هوایی را که پس از هر بازده معمولی و با یک دم عمیق می توان از شش ها خارج کرد ................. می نامند .

19- به مجموعه هوایی که هر فرد پس از یک دم عمیق طی یک باز دم عمیق بیرون می دهد ..................... می گویند .

20- پس از حداکثر باز دم هنوز مقداری هوا درون شش ها باقی می ماند که به آن .............. می گویند .

 

 

 

4 – انتقال گازها در خون

 

 

_  به وسیله هموگلوبین 97 %

_  به صورت محلول در پلاسما 3 %

 

● انتقال اکسیژن به دو صورت :

 

 

● عامل چسبیدن O2 به هموگلوبین فشار اکسیژن است مثلا در کیسه های هوایی که فشار O2 140 میلی لیتر جیوه است 97 % تولن همو گلوبین با O2 پر می شود .

 

● در خون سیاهرگی نیز که از بافت ها بر می گردد و فشار اکسیژن کم است هنوز 78 % همو گلو بین با اکسیژن اشباع شده است .

 

● میل ترکیبی گاز منو اکسید کربن ( co) با همو گلبین خیلی بیشتر از اکسیژن است. ( حدود 200 برار ) در صورت بوجود آمدن در محیط مانع ترکیب اکسیژن با همو گلو بین شده و مسمومیت ایجاد می کند ( گاز زغال ) که ممکن است باعث مرگ شود

- به صورت بیکربنات 70 %

- ترکیب با همو گلو بین 23 %

- محلول در پلاسما 3 %

 

● اتنقال Co2 در خون :

 

 

● تشکیل یون بیکربنات با اثر آنزیم آنیدراز کربنیک انجام می شود . این آنزیم در غشای گلبولهای قرمز وجود دارد و واکنش زیر را سرعت می بخشد .

                                      H2Co3 → H + HCoˉ3 → Co2+ H2o

 

●یون بیکربنات در کنار بافت ها تشکیل می شود در کنا کیسه ها ی هوایی بر عکس واکنش انجان وCo2  آزاد و وارد کیسه های هوایی می شود .

 

73 – روش های انتقال اکسیژن در خون را بیان و درصد هر کدام را بنو یسید .

74 – بیش ترین مقدار اکسیزن و 2 co هر کدام به جه طر یقی منتقل می شوند ؟

75 – عا مل اتصال o2 به همو گلوبین چیست و در کیسه های هوایی مقدار آن چقدر است ؟

76 – در کیسه های هوایی و سیا هرگ ها هر کدام جند درصد توان همو گلو بین با اکسیژن پر شده است ؟

77 – میل ترکیبی همو گلو بین با جه گازی بیش تر از همه گاز ها است ؟

78 – مسمو میت با منو اکسید کربن چگو نه به وجود می آید ؟

79 – چرا مسمو میت با منو اکسید کربن خطر ناک است ؟

80 – روشهای انتقال گاز co2 در خون را بنویسید ؟

81 – چند درصد گاز c02 در خون با کمک گلبو ل های قرمز منتقل می شوند ؟

82 – چند درصد گاز های تنفسی به صورت محلو ل در پلا سما منتقل می شوند ؟

83 – تشکیل یون بیکر بنات به کمک چه آنزیمی انجام و این آنزیم در کجا وجود دارد ؟

84 – واکنش تشکیل یون بیکر بنات را بنویسید ؟

85 – واکنش تشکیل یون بیکر بنات از گاز c02 در کجا انجام می شود واکنش بر عکس آن یعنی آزاد شدن c02 در کجا انجام می شود ؟

86 – آنزیم تشکیل دهنده یون بیکر بنات چه نام دارد و این آنزیم ابتدا چه ماده ای را تشکیل می دهد ؟

87 – در هنگام سو خت نا قص زغا ل در یک اتاق علت مسمو میت و مرگ افراد چیست ؟

88 – هر مو لکو ل همو گلو بین توا نایی حمل چند مو لکو ل اکسیژن را دارد ؟

------------

21- تقریبا 70 درصد دی اکسید کربن در خون به صورت ............... در می آیند و به ............. منتقل می شوند .

 

 

5 – تنفس سلولی یا تنفس واقعی

 

 

 

 با رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی با فت ها صورت می گیرد .

- علت آن اختلاف فشار بین خون مویرگی مایع بین سلولی و نتیجه آن

- انتشار سریع اکسیژن به مایع بین سلولی و کنار سلول هاست.

 

 

● تنفس واقعی :

 

 

 

● هر چه مصرف اکسیژن در سلول ها بیشتر باشد فشار اکسیژن در مایع بین سلولی کمتر و ورود اکسیژن به آن شدید تر می شود .

 

● انتشا رCo2 جهت عکس آن را دارد بوسیله سلول ها وارد مایع بین سلولی واز آنجا به داخل مویرگ منتشر میشود .

 

● انتشار Co2  از اکسیژن سریع تر است به همین دلیل اختلاف فشار کم این ماده نیز برای انتشار آن کافی است .

 

89 – منظور از تنفس واقعی چیست ؟

90 – علت انتشار گاز ها از مو یرگ به مایع بین سلو لی را افزایش دهد ؟

91 –  چه  عاملی می تواند سرعت انتشار اکسیزن از مو یرگ به ما یع بین سلو لی را افزایش دهد ؟

92 – مسیر انتشار c02 در کنار بافت ها را مشخص کنید .

93 – سرعت انتشار c02 و اکسیزن در کنار بافت ها را با هم مقا یسه کنید .

94 – چرا انتشار c02 در کنار با فت ها به اختلا ف فشار زیادی نیازی ندارند ؟

95 – اختلا ف فشار c02 و 02 بین مو یرگ ها و مایع بین سلو لی را مقا یسه کنید .

96 – هر چه مصرف اکسیژن در سلو لها............باشد فشار اکسیژن در مایع بین سلو لی ...............و انتشار اکسیژن شدید تر صورت می گیرد .

--------------

22- تنفس واقعی سلول های بدن با رسیدن اکسیژن به .................. صورت می گیرد .

23- هر چه مصرف اکسیژن سلول ها بیش تر باشد فشار اکسیژن در مایع بین سلولی ....... و ورود اکسیژن به آن ..........  می شود .

24- بعد از نای و نایژه ها مجاری تنفس بیش از بیست بار به انشعابات باریک تر به نام ............... تقسیم می شوند .

25- در بیمای آسم .................... تنگ می شوند و تنفس را مشکل می کنند .

 

 

 

6 – سرفه – عطسه – تکلم

 

 

● مجاری مهم تنفسی نای ٬ نایژه (2 عدد ) و نایژک ها که با بیش از 20 بار انشعاب به کیسه ها ی هوایی می رسند . 

 

● نای و نایژه ها به دلیل داشتن حلقه ها ی غضروفی در دیواره همیشه باز است .

 

● بیماری آسم : تنگی وانقباض نایژک ها و اشکال در تنفس 

_دارای ترشحات مخاطی که باعث مرطوب کردن هوای تنفس و گرفتن ذرات خارجی می شود .

_ مژه دار - با حرکت ضربانی خود باعث رانده شدن ترشحات و ذرات همراه به سمت حلق می شود .

 

 

● با فت پوشش دیواره ی مجاری

 

 

 

● حساسیت زیادی نای٬ نایژه ها و مجاری بینی باعث می شود ورود گازها ومواد خارجی ایجاد واکنش سرفه و عطسه نماید .

از راه بینی – عطسه

از راه دهان – سرفه

 

● هر دو خروج هوا با فشار زیاد :

 

● سرفه با تحریک نای و نایژه ها – عطسه با تحریک مجاری بینی رخ می دهد .

 

● چگونگی انجام : حنجره بسته  ←  هوا در شش ها محبوس  ←  باز شدن ناگهانی حنجره   ←  خروج هوا با فشار

 

 

● تکلم : با شرکت دستگاه تنفس و مراکز عصبی تکلم انجام می شود که دو بخش دارد :

 

1 ) تولید صدا : ارتعاش تار ها ی صوتی حنجره

2 ) واژه سازی : به وسیله ی لب ها – دهان – زبان و دندان ها صورت می گیرد .

 

97 – مهم ترین مجاری تنفسی را ذکر و تعداد آن ها را مشخص کنید .

98 – انشعاب نا یژک ها در شش ها حد ودا چند بار صورت گر فته است ؟

99 – علت باز بودن همیشگی نای و نا یژه ها چیست ؟

100 – در بیماری آسم چه مشکلی برای مجاری تنفسی بوجود می آید ؟

101 – بافت پوششی دیواره مجاری تنفسی از چه نوعی است و چه خصو صیا تی دارد ؟

102 – وجود ترشحات مخاطی در مجاری تنفسی چه مزیت هایی دارد ؟

103 – علت ایجاد عطسه و سر فه  حساسیت چه بخش هایی از دستگاه تنفس است ؟

104 – چگو نگی انجام عطسه و سرفه را تو ضیح دهید .

105 – در هنگام عطسه و سرفه خروج هوا چگو نه و در کدام از چه مجاری صورت می گیرد ؟

106 – بروز سرفه با تحریک چه قسمت هایی با اجسام خارجی صورت می گیرد ؟

107 – تحریک چه بخشی از مجاری تنفسی با بروز عطسه همراه است ؟

108 – تکلم با شرکت چه بخش هایی در بدن انجام می شود ؟

109 – تکلم شامل دو بخش است آن ها را ذکر کنید .

110 – هر یک از مراحل تکلم توسط چه بخش هایی از بدن انجام می شود ؟

-------------

26- در شروع سرفه یا عطسه حنجره ............. می شود و هوا را در داخل ............... محبوس می کند .

27- در عطسه زبان کوچک .............. کشیده می شود و هوا  از طریق .............

خارج می گردد .

28- تکلم با شرکت ................. و ................ صورت می یرد .

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ سوالات  تشریحی

 

 

1- سرمای شدید – اکسیژن کم

2-  1) کارایی بالای شش ها در جذب مقدار اندک اکسیژن  2) وجود کیسه ها ی هوا دار

 متصل به شش 3)وجود جریان یک طر فه و ار عقب به جلو

3- داشتن مویرگ های فراون برای خون رسانی به آن ها –داشتن میو گلو بین برای ذخیره

 اکسیژن.

4- مویرگ های موجود در ما هیچه های پروازی خیلی بیش تر بوده و میو گلو بین دارند .

5-  9عدد- در کنار هر شش 4 عدد وجود دارد و یک عدد نیز به صورت مشترک بین آنها

قرار می گیرد .

6- هوای دم از طریق ادامه ی نای وارد کیسه ها ی هوایی عقبی می شود و در هنگام باز دم

از کیسه ها ی عقبی وارد شش و سپس خارج می شود .

7- کیسه ها ی هوایی جلویی _ در هنگام باز دم خارج می شود .

8- یک طرفه و از عقب به جلو

9- مطابق شکل ص 89 کتاب درسی – در هنگام دم بخش عمده هوا به کیسه های هوایی عقبی

می رود در همین هنگام هوای تهویه شده قبلی از شش ها وارد کیسه ها ی هوایی جلویی

 میشود. و در هنگام باز دم کیسه های هوایی منقبض شده و هوای کیسه ها ی عقبی به شش ها

و هوای کیسه ها ی جلویی از نای خارج می شود .

10-ماده ای آهن دار در ماهیچه ها که به پرندگان کمک می کنند بتوانند مقداری اکسیژن را ذخیره کنند.

11- پوستی –آبششی – نایی – ششی

12- انتشار

13- در کرم خاکی به عنوان دستگاه تنفس اصلی و در دوزیستان به عنوان کمکی عمل می کند

14- 1) داشتن پوست مرطوب 2) داشتن بدن پهن یا دراز 3) داشتن مویرگ ها ی فراوان زیر

پوست .

15- اکسیژن هوا د رطوبت پوست حل می شود و سپس ازطریق انتشاراز پوست عبورمی کند

16- چون تنفس از سطح پوست انجام می شود این حا لت های بدن باعث افزا یش سطح می

گردند .

17- در دو طرف سر ما هی به صورت ردیف هایی قرار گرفته اند که از بیرون مشا هده می

شوند  .

18- آب از روی رشته های آبششی عبور کرده و تبادل O2 و C02  بین آب و مو یرگهای

 خونی مو جود در رشته های  آبششی انجام می شود .

19- زیرا در نبود آب رشته های آبششی به هم چسبیده و قادر به جذب اکسیژن  هوا نیستند.

20- حشرات

21- لوله هلیی به نام نای انشعابات زیادی پیدا کرده و در سزاسر بدن پخش و خود را به سلول

ها ی بدن می رساند دهانه ی این لوله ها در طرفین بدن قرار گرفته اند . (اسپیراکل )

22- به طور مستقیم بین انشعابات انتها یی و سلول های بئن انجام می شود .

23- نیازی به دخالت سیستم گردش خون ندارد .

24 شش

25- شش ها چین خوردگی بافت پوششی به درون بدن ولی آبشش ها چین خوردگی بافت

پوششی به بیرون بدن است . 

26- در شش با واسطه دستگاه گردش خون ولی در سسیستم نای به طور مستقیم است .

27- از نوع نایی است و شامل منافذ دو طرف بدن و تعدادی لوله های نایی با انشعا بات زیاد .

28- به ترتیب: پوستی – آبششی - نایی

29-حشرات

30- مهره داران خشکی – در داخل بدن قرار گرفته اند – شامل کیسه هایی با جدار نازک که

 جهت افزایش سطح چندین بار چین خورده اند و تبا دل گاز ها در آن ها با واسطه سسیستم

 گردش خون انجام می شود

31- خون حشرات وظیفه انتقال گاز های تنفسی را بر عهده ندارند بنا براین نیازی به هموگلو-

 بین یا همو سیا نین که مواد رنگی و نا قل خون هستند ندارند .

32 - مجاری تنفسی – شش ها – قفسه ی سینه

33 - بینی – حلق -  نای – نایژه ها – نایژک ها

34 - نایژک ها و کیسه های هوایی 

35 - شش چپ کوچک تر است چون بخشی از آن توسط قلب جا گیری شده است .

36 - دنده ها- ستون مهره ها جناغ سینه.

37 - مهره های کمر 12 – دنده ها 24 –  جناغ 1 عدد = 37 استخوان.

38 -پردهای است دو جداره که بین آن را مایع جنب پر می کند .لایه خارجی آن به قفسه سینه و لایه داخلی آن به شش ها متصل است .

39 - آسان کردن حرکت شش ها – به حرکات تنفسی کمک می کند .

40 - نایژک ها – نایژه ها .

41 - 1- شش چپ 2- دیا فرا گم 3 –  نای –  شش راست

42 - دم و باز دم

43 - قفسه سینه

44 - پرده دیا فرا گم

45 - در انسان و سایر پستا نداران در بین حفره شکمی و قفسه سینه

46 - در حالت استراحت گنبدی شکل و در حالت انقباض صاف می شود .

47 - ما هیچه های بین دنده ای داخلی و خارجی (دمی وباز دمی )

48 - دیا فرا گم – ما هیچه ها ی بین دنده ای و ما هیچه های شکم

49 - داخلی (باز دمی )- قفسه ی سینه را پایین می آورد ←کا هش حجم قفسه ی سینه ← انجام باز دم خارجی (دمی )- قفسه سینه را با لا می برد ←افزایش حجم قفسه سینه ←انجام دم

50 - مایع جنب در حالت عادی دارای فشار منفی است و نمی گذارد شش ها روی هم بخوابند

51 - از بین رفتن فشار منفی ما یع جنب

52 - پرده دیا فرا گم منقبض و حالت صاف پیدا می کند . ما هیچه های دمی منقبض و قفسه سینه را با لا می کشند این دو عامل باعث افزایش حجم قفسه سینه و به تبعیت از آن افزایش حجم شش ها شده  و هوا به درون شش ها وارد می شود که به آن دم گویند .

53 - پرده دیا فرا گم و ما هیچه های بین دنده ای خارجی (دمی ) به حا لت استرا حت می روند و ما هیچه های بین دند ه ای داخلی (باز دمی ) منقبض شده . قفسه سینه را پایین می کشند همه این عوامل با عث کا هش حجم قفسه سینه شده و قفسه سینه روی شش ها فشار وارد کرده و باعث خروج هوا از آن ها می گردد یعنی باز دم صورت می گیرد .

54 - دیا فرا گم

55  - جدا کردن قفسه سینه از حفره شکمی – کا هش و افزایش حجم قفسه سینه با انقباض و استرا حت

56 - دیا فرا گم و بین دنده ای خارجی و داخلی  که همه از نوع مخطط هستند .

57- جناغ – دیا فرا گم

58 - سلو ل های بافت پوششی سازنده کیسه های هوایی که از نوع سنگفر شی ساده هستند .

59 - در اواخر دوره جنینی ترسح می شود .

60 - کاهش کشش سطحی مایع درون کیسه های هوایی که نتیجه آن تسهیل باز شدن آن ها می شود .

61 - چون هنوز سورفاکتانت در بدن آن ها ساخته نشده است .

62 - ماده ای که در کیسه های هوای برای کاهش کشش ما یعات ترشح می شود و باعث تسهیل باز شدن آن ها ست .

63 - مقدار هوایی که در یک دم و باز دم معمو لی وارد و خارج می شود مقدار آن cc 500 است .

64 - ⅓ هوای جاری در مجاری تنفسی باقیمانده و مبادله نمی شود که به آن هوای مرده گویند ( cc 150 )

65 - پس از یک دم معمو لی با دم عمیق می توان مقدار بیش تری هوا را وارد شش ها کرد که به آن ذخیره دمی یا هوای مکمل گو یند .

66 - پس از یک باز دم معمو لی باز هم می توان هوا را از شش ها خارج کرد که به آن ذخیره دمی یا هوای مکمل گوند .

67 - به مجموع هوایی که هر فرد پس از یک دم عمیق  طی یک باز دم عمیق بیرون می دهد

68 - پس از حداکثرباز دم  هنوز مقداری هوا در شش ها باقی می ماند که به آن هوای باقیمانده گویند و تقریبا  cc 1200  است .

69 - می توان ظرفیت حیاتی هر شخص را محاسبه و با هوای باقیمانده در شش ها جمع کرد .تقریبا cc 6200 = 500 + 1200 

70 - مقدار هوایی که شخص در یک دقیقه به شش ها وارد یا خارج می کند و برای محاسبه آن هوای جاری را در تعداد ضر بان تنفس در دقیقه ضرب می کنیم . 

71 -   cc 7680= 480×16   

72 - هوای مرده هوایی است که در مجاری باقی می ماند و وارد کیسه های هوایی نمی شود ولی هوای باقی مانده هوای درون کیسه های هوایی است که حتی در طی باز دم عمیق هم خارج نمی شود .

73 - ترکیب با همو گلو بین  97%  –  محلول در پلا سما 3%

74 - اکسیژن با همو گاو بین – دی اکسید کربن به صورت یون بیکر بنات

75 - فشار اکسیژن – 104 میلی متر جیوه

76 - در کیسه های هوایی 97 % و در سیا هرگ ها 78 %

77 - مو نو اکسید کربن (گاززغال –    ( C0

78 - چون میل ترکیبی Co با همو گلوبین بیش تر از O2 با همو گلوبین است در صورت آزاد شدن در محیط و تنفس آن توسط  فرد قسمت اعظم توان همو گلوبین با Co پر می شود و اجازه یه O2 برای اتصا ل داده نمی شود و فرد در اثر کمبود اکسیژن مسموم و ممکن است بمیرد .

79 - چون ممکن است سبب مرگ سود .

80 -- به صورت یون بیکر بنات ( 70 % ) 2- ترکیب با همو گلوبین ( 23 % ) 3 – به صورت محلو ل در پلا سما ( 7 % )

81 - 93 % = 23 + 70

82 - 3 % اکسیژن و 7 % گاز  Co2

83 - آنیدراز کربنیک – در غشای گلبو ل های قرمز

84 -  Co2 + H2o → H2Co3 → H + Hcoˉ3      

85 - در نزدیکی بافت ها – در نزدیکی کیسه ها ی هوایی

86 - آندرازکربنیک – اسید کربنیک ( H2CO3 )

87 - به پاسخ سوال 78 مراجعه نمایی .

88 - چهار مولکول

89 - رسیدن اکسیژن به مایع بین سلولی و انتشار آن به درون سلول ها

90 - اختلاف فشار بین خون و مایع بین سلولی – فشار اکسیژن در خون بیش تر از مایع بین سلولی است و فشار  CO2  در مایع بین سلولی بیش تر از خون است .

91 - مصرف اکسیژن بیشتر در سلول ها و کاهش فشار آن در مایع بین سلولی

92 - از سلول وارد مایع بین سلولی و از آنجا به داخل خون منتشر می شود .

93 - انتشار Co2 سریع تر از O2  صورت می گیرد .

94 - چون حلالیت آن در مایع بین سلولی و خون بیش تر است و با سرعت بیشتری منتشر می شود .

95 - اختلاف فشار Co2 خیلی کم تر است ( حدود چند میلی متر ) ولی اختلاف فشار O2 در بین آب مایع بافتی و مویرگ خیلی زیاد تر است .

96 - بیش تر _ کم تر

97 - نای ( یک عدد ) – نایژه ( 2 عدد ) – نایژک ها که حدود 20 بار انشعاب پیدا کرده اند .

98 -20 بار

99 - و جود حلقه ها ی غضروفی در دیواره ی نای و نایژه ها .

100 - انقباض نایژک ها و تنگی آنها باعث می شود با مشکل مواجه شود .

101 - بافت پوششی مژه دار استوانه ای که تر شحات مخاطی نیز دارد.

102 - مرطوب کردن هوای تنفسی – جذب ذرات خارجی موجود در هوا

103 - حساسیت نای٬ نایژه ها و مجاری بینی

104- حنجره بسته شده و هوا در شش ها محبوس می گردد بدنبال آن حنجره ناگهانی باز شده و هوا با فشار از آن خارج می شود .

105 - خروج هوا با فشار زیاد انجام می شود ٬درعطسه از بینی و در سرفه از راه دهان خارج می شود .

106 -  سرفه با تحریک نا و نایژه ها

107 -  عطسه با تحریک مجاری بینی

108- با شرکت دستگاه تنفس و مراکز عصبی تکلم

109- تولید صدا – واژه سازی

110 - تولید صدا با ارتعاش تار ها ی صو تی در حنجره و واژه سازی به وسیله ی لب ها٬ دهان ٬زبان و دندان ها صورت می گیرد .

 

 

پاسخ سوالات جای خالی

 

 

1- شش ها                                              2- اکسیژن                                          3- میو گلوبین                                          4- یک طرفه- عقب به سوی جلو

5- انتشار – دی اکسید کربن                      6- تنفس پوستی

7- آبشش                                                 8- خشکی زی

9- شش                                                  10- پوششی

11- سیستم گردش مواد                              12- قفسه ی بسته ی سینه

13- جنب                                               14- حرکات قفسه ی سینه 

15- شدید                                               16- ماهیچه های دم –  ماهیچه های بازدم

17- سور فاکتانت                                    18- هوای ذخیره ی باز دمی

19- ظرفیت حیاتی                                 20- هوای باقی مانده

21- بیکربنات – شش ها                          22- مایع بین سلولی

23- کمتر – شدیدتر                                24- نایژک

25- نایژک ها                                       26- بسته – شش ها

27- به پایین – بینی                                28- دستگاه تنفس – مراکز عصبی تکلم

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:24  توسط خانم علیمرادی  |