علمی-تحقیقی

علمی-تحقیقی


                                                                سفری به درون سلول     تریکودینا : تریودینا جانداری است تک سلولی - آبزی – مژکدار – با حرکت فرفره مانند روی بدن ماهی ها از باکتری ها تغذیه می کنند . اجزای بدن آن  شامل : مژک در بالا – خارهای اتصال دهنده در پایین – دهان سلولی – هسته هلالی شکل – غشا و سیتوپلاسم تریکودینا به دلیل داشتن مژک ، دهان سلولی ، خارهای اتصال دهنده بسیار تخصص یافته است . وظیفه مژک ها : راندن باکتری ها به سمت دهان سلولی و باعث حرکت جاندار می شود . تفاوت آن با سلول های بدن : سلول های بدن انسان مانند تریکودینا دهان سلولی ندارند اما بعضی از آنها مانند سلول های پوشاننده لوله های تنفسی همانند تریکودینا ده ها مژک دارند . شباهت آن با سلول های بدن : تریکودینا و سلول های سازنده بدن ما هر دو هسته محتوی DNA دارند . کار ژن های موجود در DNA تریکودینا : شکل و ویژگی های ریخت شناسی سلول را تعیین می کند و برخی ژن های دیگر با تنظیم تولید پروتئین های اختصاصی شکل و کار سلول را اختصاصی می کنند . همه سلول ها از جمله تریکودینا غشای پلاسمایی دارند . غشا پلاسمایی سیتوپلاسم که ماده ای سیال و روان است را احاطه کرده است . غشا پلاسمایی خاصیت نفوذ پذیری انتخابی دارد غشا به سلول کمک می کند تا مواد مورد نیاز خودش را از محیط اطراف بگیرد و مواد زائد را به محیط دفع کند .     سوالات تشریحی 1-    تریکودینا چگونه تغذیه می کند ؟  2-    استفاده مژک در تریکودینا را بنویسید ؟ 3-    تریکودینا چگونه به سطح بدن ماهی ها می چسبد ؟ 4-    سلول های بدن ما با تریکودینا چه تفاوتی دارند ؟ 5-    تشابه سلول های بدن انسان با تریکودینا را بنویسید ؟ 6-    ژن های موجود در DNA تریکودینا چه کارهایی انجام می دهند؟   سوال جای خالی 1-    تریکودینا جانداری........و........می باشد.      سوال کوتاه جواب 1-    غشای پلاسمایی در تریکودینا کدام اندامک را احاطه کرده است ؟ میکروسکوپ:  برای مشاهده اشیای ریز یا جزئیات یک شئ از ذره بین و برای دیدن اشیای بسیار ریز از میکروسکوپ استفاده می کنند که دو نوع دارد : 1- میکروسکوپ الکترونی 2- میکروسکوپ نوری نمونه : آنچه را که می خواهیم با میکروسکوپ مشاهده و مطالعه کنیم نمونه می نامیم . میکرون : واحد اندازه گیری سلول و اجزای آن برابر001/0 میلیمتر و آن را با * نشان می دهند . بزگنمایی : بزرگ کردن تصویر یک جسم را بزرگنمایی می گویند . ریز نگار: عکسی که به وسیله میکروسکوپ از نمونه گرفته می شود .  قدرت تفکیک : توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یکدیگر را قدرت تفکیک می گویند . قدرت تفکیک میکروسکوپ نوری : 2/0 میکرومتراست . قدرت تفکیک میکروسکوپ الکترونی : 2/0 نانومتر است . با میکروسکوپ نوری نمی توان ساختار درونی سلول را بررسی کرد فقط هسته ، میتوکندری ، کلروپلاست و خود باکتری را می توان دید . با میکروسکوپ الکترونی اندامک های سلول ، ویروس ، حتی ریبوزوم ها و مولکول های بزرگ را می توان دید مثل DNA و پروتئین ها . انواع میکروسکوپ الکترونی : 1- نگاره : تصویری سه بعدی و با آن سطح اجسام مشاهده می شوند . 1-    تصویری دو بعدی و با آن ساختار درونی سلول ها نیز مطالعه می شود . کشف میکروسکوپ الکترونی انقلابی عظیم در بررسی و شناخت سلول پدید آورد ولی جایگزین میکروسکوپ نوری نشد زیرا : 1- نمی توان سلول زنده را بررسی کرد . 2- کار با آن مشکل و تخصصی است . 3- بزرگ ، جاگیر و بسیار پر هزینه است . 4 - نمونه برای مشاهده باید مراحل مختلفی را طی کند .   سوالات تشریحی 1-    منظور از قدرت تفکیک چیست ؟ 2-    با میکروسکوپ نوری چه بخش هایی از سلول را می توان مشاهده کرد ؟ 3-    با استفاده از میکروسکوپ الکترونی چه بخش هایی از سلول را می توان بررسی کرد ؟ 4-    به چه دلیل میکروسکوپ نوری نتوانست جای میکروسکوپ های نوری را بگیرد ؟ 5-    میکروسکوپ الکترونی گذاره و نگاره را با هم مقایسه کنید ؟ 6-    ریبوزوم های روی شبکه آندوپلاسمی زبر را با چه نوع میکروسکوپی می توان دید ؟     سوال کوتاه جواب 1-    دو عاملی که در میکروسکوپ اهمیت دارد چیست ؟ 2-    دو نوع کلی میکروسکوپ ها را نام ببرید ؟ 3-    عکسی که به وسیله میکروسکوپ از نمونه می گیریم چه نام دارد ؟ 4-    آنچه را که با میکروسکوپ مطالعه می کنیم چه می نامیم؟   سوالات جای خالی 1-    بزرگ کردن تصویر یک جسم را........می نامیم . 2-    در میکروسکوپ الکترونی به جای نور از........استفاده می شود .   سوالات تستی 1-    واحد اندازه گیری سلول چیست ؟ الف) نانومتر       ب) میکرومتر       ج) میلی متر       د) پیکومتر 2-    قدرت تفکیک میکروسکوپ های نوری و الکترونی به ترتیب چقدر است ؟ الف)2/0 میکرومتر – 2/0 میکرومتر       ب) 2/0 میکرومتر- 2/0 نانومتر        ج) 2/0 نانومتر- 2/0 میکرومتر                       3-    برای مشاهده چگونگی حرکت سلول جنسی نر و برای مشهده جزئیات ساختاری کریستا در سلول جنسی نر ، به ترتیب استفاده ار کدام میکروسکوپ ها مناسب تر است ؟ الف) الکترونی نگاره – الکترونی گذاره ب) نوری - الکترونی گذاره ج) الکترونی گذاره - الکترونی نگاره د)نوری - الکترونی نگاره   اندازه سلول : کوچکترین سلول ها باکتری ها هستند اندازه آنها بین 1 تا 10 میکرومتر است . دراز ترین سلول ها سلول عصبی و ماهیچه ای ، بعضی از آنها به یک متر هم می رسند . کوچکترین سلول های گیاهی و جانوری حدود 10 میکرومتر و بزرگترین آنها سلول های تخم جانوران (100میکرومتر) اندازه و شکل هر سلول به کار سلول بستگی دارد . تخمک پرندگان بزرگ – برای ذخیره مواد غذایی . سلول ماهیچه ای (دراز) برای نزدیک کردن قسمت های مختلف بدن . سلول عصبی (دراز) برای انتقال پیام از جایی به جای دیگر . گلبول قرمز کوچک و گرد برای عبور از درون مویرگ . اندازه سلول از حد معینی بزرگ تر و از حد معینی کوچکتر نمی شود . کوچکترین اندازه سلول باید به قدری باشد که بتواند به مقدار کافی DNA پروتئین و اندامک های لازم برای زیستن و تولید مثل کردن را در خود جای دهد . عامل محدود کننده اندازه سلول نسبت سطح به حجم است . سلول های بزرگ تر سطح بزرگتری دارند اما نسبت سطح به حجم آنها در مقایسه با سلول های کوچکتر هم شکل خود کوچکتر است . سلول جذب و دفع مورد نیاز خود را از سطح انجام می دهد و اندامک ها مواد مورد نیاز خود را در حجم خود جای می دهد پس سطح آن باید جوابگوی حجم باشد نیست این ها باید در حد ثابتی باشد اگر یکی از این ها تغییر کند دیگری به همان نسبت تغییر نمی کند مثلا اگر ضلع یک سلول مکعبی 2 برابر شود سطح آن 4 برابر می شود در حالی که حجم آن 8 برابر می شود . روش چیره شدن بر محدودیت اندازه : دراز شدن در سلول های عصبی و ماهیچه ای پهن شدن در سلول های پوششی فرمول بدست آوردن نسبت سطح به حجم :   g=a3              s=6a2          s/g=مکعب   سئوالات تشریحی: 1-    درازترین سلول ها و بزرگترین سلول ها کدامند ؟ 2-    اندازه و شکل سلول ها به چه عواملی بستگی دارد ؟ با ذکر مثال 3-    چرا رابطه سطح به حجم در سلول ها باید در حد ثابتی باقی بماند ؟ 4-    چه رابطه ای بین حجم سلول و میزان فعالیت آن وجود دارد ؟ 5-    چرا سلول های ماهیچه ای و عصبی می تواند بسیار دراز باشند؟ 6-    اندازه کوچکترین و بزرگترین سلول های گیاهی و جانوری چقدرمی باشد ؟   سئوالات جای خالی 1-    تریکودینا........ میکرومتر قطر دارد. 2-    ........و....... هر سلول ، به کار آن سلول بستگی دارد.   سئوال تستی 1-    اندازه کوچکترین سلول که بین 1 میکرومتر تا 10 میکرومتر است چه نام دارد؟ الف ) سلول گیاهی      ب) باکتری      ج) سلول های جانوری           د) سلول عصبی           انواع سلول : به طور کلی سلول ها در دو دسته پروکاریوتی و یوکاریوت قرار       می گیرند . پروکاریوت ها شامل باکتری ها و جلبک های سبز آبی (سیانو باکتری ها) هستند و بقیه موجودات زنده سلول های یوکاریوت هستند ( گیاهان – جانوران – آغازیان – جلبک ها و قارچ ها ) مشخصات پروکاریوت ها : اندازه آنها 8-2 میکرومتر می باشد . هسته مشخص و سازمان یافته ندارند به جای آن ناحیه نوکلئوتیدی دارند که شامل DNA و پروتئین است . از اندامک ها فقط ریبوزوم دارند برای پروتئین سازی – غشای پلاسمایی بسیار فعال که کار اندامک ها را انجام می دهد . معروف ترین نمونه پروکاریوت ها باکتری ها هستند که دارای اجزای زیر هستند : غشا ، سیتوپلاسم ، ناحیه نوکلئوتیدی . دیواره سلولی باکتریایی : در بیشتر باکتری ها اطراف غشای پلاسمایی را دیواره ای تقریبا سخت فراگرفته که آن را دیواره سلولی باکتریایی می نامند این دیواره از سلول محافظت و سلول را در حفظ کردن شکل یاری می کند . کپسول : در بعضی باکتری ها پوشش چسبناکی وجود دارد که دیواره سلول را احاطه می کند ، به این پوشش کپسول می گویند . کپسول هم باعث محافظت سلول می شود هم به باکتری کمک می کند تا به سطوح مختلف بچسبد . پیلی : برآمدگی های کوتاه و مو مانند برای چسبیدن به سطوح مختلف  تاژک : برآمدگی های بلند برای حرکت باکتری در محیط مایع پیرامون خود در سلول های یوکاریوت آشکارترین تفاوت وجود اندامک های غشادار است که شامل : هسته ، شبکه آندوپلاسمی ، جسم گلژی ، میتوکندری ، لیزوزوم ، پراکسی زوم ، کلروپلاست و .....     سئوالات تشریحی 1-    مهمترین تفاوت پروکاریوت ها با یوکاریوت ها چیست؟ 2-    منظور از ناحیه نوکلئوتیدی چیست، شامل چه موادی است ؟ 3-    پروکاریوت ها شامل چه موجوداتی می باشند ؟ 4-    دو وظیفه دیوار سلولی را بنویسید ؟ 5-    وظایف کپسول در باکتری و جنس آن را بنویسید ؟ 6-    منظور از پیلی در باکتری چیست ، چه وظیفه ای دارد؟ 7-    برآمدگی های بلند روی باکتری ها چه نام دارد، چه وظیفه ای دارند؟   سئوالات کوتاه جواب 1-    از بین اندامک ها کدام یک در پروکاریوت ها وجود دارد؟ 2-    وظایف اندامک ها در پروکاریوت ها بر عهده کدام قسمت سلول است؟ 3-    وظایف پیلی با کدام قسمت در باکتری شباهت دارد؟ 4-    کدام یک از اجزای باکتری در همه باکتری ها وجود ندارد؟ 5-    اطراف سیتوپلاسم سلول باکتری را چه چیزی در بر می گیرد؟ 6-    در باکتری اطراف غشای پلاسمایی را کدام دیواره فرا می گیرد؟   سوال تستی 1-    اندازه سلول های پروکاریوتی چقدر می باشد؟ الف)10میکرومتر             ب) 2میکرومتر               ج) بین2و8میکرومتر      د)8میکرومتر   فواید وجود اندامک های غشادار : 1-انجام فرآیند های متفاوت با شرایط خاص به طور همزمان . مثال : ساختن استروئید در شبکه آندوپلاسمی ، تجزیه هیدروژن پراکسید ((H2O2 به H2O در پراکسی زوم . 2-افزایش سطح توسط غشاهای موجود برای پاسخگویی به نیازهای متابولیسمی خود در اختیار نمی داشتند . مثال : آنزیم های تنفسی روی غشاهای میتوکندری . اندمک ها و اجزای مخصوص سلول های جانوری: سانتریول – لیزوزوم – تاژک – البته سلول های گیاهی ابتدایی مثل خزه ، سرخس سانتریول دارند به جز سلول جنسی نر بعضی گونه های گیاهی ، سلول های گیاهی تاژک ندارند . وظیفه سانتریول : این اندامک که از ساختارهای سلولی بدون غشا است . در سازمان دهی میکروتوبول ها – تشکیل دوک تقسیم و تشکیل تاژک و مژک ها دخالت دارد و جنس آن از لوله های پروتئینی به نام ریز لوله (میکروتوبول) است . اندامک و اجزای مخصوص سلول های گیاهی : دیواره سلولی – پلاست – واکوئل مرکزی دیواره سلولی : سلول های گیاهی همانند سلول های قارچ و بسیاری از آغازیان دیواره سلولی سخت و ضخیمی دارد . دیواره سلولی از سلول محافظت می کند و سلول را در حفظ شکل یاری می کند و از سلولز سلخته شده است . پلاست : پلاست ها انواع متفاوتی دارند – در کلروپلاست فتوسنتز رخ می دهد (کلروپلاست در بعضی از آغازیان وجود دارد) واکوئل مرکزی : واکوئل کیسه ای از جنس غشاست که در خود آب و مواد شیمیایی گوناگون را ذخیره می کند در بیشتر سلول های گیاهی بالغ واکوئل مرکزی آنزیم هایی دارد که گوارش سلولی را به انجام می رسانند . علاوه بر این واکوئل ها با جذب آب اضافی و منبسط شدن می توانند به بزرگ شدن سلول کمک کنند . واکوئل مرکزی جای لیزوزوم را بنا به کارهایی که می تواند انجام دهد در سلول های گیاهی گرفته است . اسکلت سلولی اندامکی است بدون غشا که از رشته های پروتئینی به نام ریز رشته ساخته شده است .   اجزای سلول : الف) پوشش های سلول دیواره سولی در سلول های گیاهی – جلبک ها – قارچ ها و باکتری ها در روی غشا وجود دارد . دیواره سلولی گیاهان دارای لان و پلاسمودسم برای برقراری ارتباط با سلول های مجاور است ولی دیواره سلولی باکتری و قارچ ها بدون منفذ و یکپارچه است چون تک سلولی هستند و نیاز به ارتباط ندارند . ویژگی دیواره سلولی گیاهان : 1- ضخامت آن 10 تا 100 برابر غشا پلاسمایی است 2- از رشته های نازک سلولزی ساخته شده است این رشته ها در سیمانی از جنس سایر پلی ساکاریدها و پروتئین قرار گرفته اند . 3- دارای 3 لایه = تیغه میانی : باعث چسبانیدن سلول های مجاور می شود .                       دیواره نخستین : مجاور تیغه میانی لایه ای به نام دیواره نخستین قرار گرفته است                     دیواره دومین : در سلول های مسن روی دیواره نخستین دیواره دیگری به نام دیواره دومین وجود دارد که رسوب می کند و ضخامت دیواره را افزایش می دهد پلاسمودسم : منافذ و یا ارتباطات سیتوپلاسمی که بین سلول های مجاور برقرار می کند . ماده زنده ای درون این منافذ را پر می کند لان ها : دیواره سلولی در بعضی نقاط نازک تر می شود این مناطق نازک تر لان نامیده می شود که درون آن پلاسمودسم فراوان دیده می شود .     سئوالات تشریحی 1-    فواید وجود اندامک های غشادار در یوکاریوت ها را بنویسید؟ 2-    کدام اندامک ها و اجزا بیش تر در سلول های گیاهی وجود دارند؟ 3-    کدام اندامک ها و اجزا بیش تر در سلول های جانوری وجود دارند؟ 4-    به جز سلول های جانوری چه سلول هایی سانتریول دارند؟ 5-    دو تفاوت مهم سلول های پروکاریوت با یوکاریوت را بنویسید؟ 6-    چه سلول هایی دارای دیواره سلولی هستند؟ 7-    تفاوت دیواره سلولی گیاهان با باکتری ها چیست؟ 8-    جنس دیواره سلولی گیاهی از چیست؟ 9-    دیواره سلولی گیاهان حداکثر چند قسمت دارد نامببرید؟ 10-  وظیفه تیغه میانی در دیواره سلولی گیاهی چیست؟ 11-  پلاسمودسم را تعریف کنید؟ 12-  منظور از لان چیست؟ 13-  در محل لان چه چیزی کم و چه چیزی فراوان است؟ 14-  اندامک های غشادار و فاقد غشا در سلول جانوری و گیاهی را نام ببرید؟ 15-  وظایف سانتریول چیست؟ 16-  واکوئل چه وظایفی را بر عهده دارد؟ 17-  ریبوزوم ها در چه اندامک هایی وجود دارد؟   سئوالات کوتاه جواب 1-    ناحیه نوکلئوتیدی در چه سلول هایی دیده می شود؟ 2-    کدام اندامک هم در سلول های یوکاریوت و هم در سلول های پروکاریوت دیده می شود؟ 3-    دیواره ثانویه در چه سلول هایی بوجود آمده است؟ 4-    قسمت هایی را که بوسیله غشا احاطه شده است چه می نامند؟ 5-    سلول های کدام گونه گیاهی دارای تاژک می باشد؟ 6-    چه فرآیندی در کلروپلاست انجام می شود؟ 7-    نام لایه ای که مجاور تیغه میانی قرار گرفته است چیست؟ 8-    در سلول های مجاور چه موادی از طریق لان ها منتقل می شود؟    سئوالات جای خالی 1-    اسکلت سلولی از........و........تشکیل شده است. 2-    تاژک سلول های یوکاریوتی از نظر........و........با تاژک باکتریایی تفاوت دارد. 3-    واکوئل کیسه ای از جنس........می باشد. 4-    ضخامت دیواره سلولی گیاهان........تا........برابر غشای پلاسمایی است.   سئوالات تستی 1-    سلول های یوکاریوتی نسبت به سلول های پروکاریوتی چگونه است؟ الف) ساده تر         ب) پیچیده تر         ج) بزرگتر              د) کوچکتر 2-    دیواره سلولی گیاهی از چه نظر با دیواره ی سلولی باکتریایی متفاوت است و از چه ماده ای ساخته شده است؟ الف) ساختار فیزیکی - سلولز         ب) ساختار شیمیایی - گلوکز       ج) ساختار فیزیکی - گلوکز          د) ساختار شیمیایی - سلولز 3-    کلروپلاست علاوه بر سلول های گیاهی در سلول های کدام جانوران زیر وجود دارد؟ الف) آغازیان         ب) سلول های جانوری         ج) باکتری ها             د) قارچ ها 4-    در کدام دو گروه جانداران ، هم سانتریول و هم کلروپلاست وجود دارد؟ الف) گیاهان پیشرفته و سیانوباکتری ها         ب) خزه ها و سرخس ها        ج) سلول های جانوری و آغازیان               د) گیاهان پیشرفته و سلول های جانوری 5-    در یک سلول گیاهی فاقد پلاسمودسم کدام دو لایه به گونه ای در مجاورت هم قرار دارند که با هم تماس مستقیم برقرار می کنند؟ الف) غشا پلاسمایی و تیغه میانی         ب) تیغه میانی و دیواره دومین         ج) غشا پلاسمایی و دیواره دومین              د) دیواره نخستین و غشا پلاسمایی 6-    کدام سه مورد هرگز هم زمان در یک سلول وجود ندارند؟ الف) پیلوس – پلاست- مژک          ب) تاژک – کلروپلاست – هستک  ج) لیزوزوم – دیواره سلولی - سانتریل              د) واکوئل – پراکسی زوم – گلژی 7-    در کدام مورد تاژک مشاهده می شود؟ الف) سلول جنسی ماده همه گیاهان         ب) سلول جنسی نر همه گیاهان  ج) سلول جنسی بعضی گیاهان              د) سلول جنسی نر بعضی گیاهان 8-    کدام مجاور ، غشا پلاسمایی یک سلول گیاهی مسن قرار دارد؟ الف) تیغه میانی         ب) پلاسمودسم         ج) دیواره نخستین              د) دیواره دومین   غشا پلاسمایی : سلول را از محیط اطراف جدا می کند و تراوایی نسبی (انتخابی) دارد . عبور مواد : مولکول های آب به علت کوچکی می توانند به مقدار اندک از آن عبور کنند . مولکول های لیپیدی به آسانی از غشا عبور می کنند و یون ها از طریق کانال ها و ناقلین عبور می کنند . در ساختار غشا دو لایه ای بیش ترین ماده فسفولیپید های دو قطبی هستند که بخش آب گریز و آب دوست دارند . پروتئین های غشا 3 نوع هستند : پذیرنده ، کانالی ، ناقل ها پذیرنده : در سطح باعث چسبیدن به مولکول های دیگر و برقراری اتصال فیزیکی میان سلول ها و مولکول ها می شوند . کانالی : کانال های تخصصی که برای عبور مواد هستند بعضی از آنها در موقع عبور باز می شوند .    ناقل : در عرض غشا حرکت موادی مانند یون ها را انتقال می دهند . ریبوزوم ها : ریبوزوم ها از اجزای بسیار ریز سلول هستند که از اجزای بدون غشا هستند . وظیفه ریبوزوم : مشارکت در پروتئین سازی است . هر ریبوزوم از دو بخش غیر مساوی تشکیل شده است هر دو این بخش ها از پروتئین و انواع ویژه ای RNA که به آنها rRNA می گویند ساخته شده است . ریبوزوم ها و پروکاریوت ها ساده تر و کوچ تر و شبیه ریبوزوم های درون کلروپلاست و میتوکندری است .ریبوزوم های یوکاریوتی پیچیده تر و بزرگ تر از ریبوزوم های پروکاریوتی هستند . سئوالات تشریحی 1-    عبور آب ، لیپید و یون از طریق غشا چگونه است؟ 2-    بیشترین ماده شرکت کننده در ساختار غشا چیست این ماده چه حالتی و چند بخش دارد؟ 3-    در دو لایه ی غشا ، فسفولیپیدها چگونه قرار می گیرند؟ 4-    پروتئین های غشا چند دسته اند نام ببرید؟ 5-    نقش پروتئین های پذیرنده در غشای سلول چیست؟ 6-    پروتئین های کانالی در غشا چگونه قرار گرفته اند وظیفه آنها چیست؟ 7-    پروتئین های ناقل در غشا چگونه عمل می کنند؟ 8-    کانال های موجود در غشا چند نوع هستند ، توضیح دهید؟ 9-    لایه های تشکیل دهنده دیواره سلولی را به ترتیب از خارج به داخل نام ببرید؟ 10-  چه رابطه ای بین لان و پلاسمودسم وجود دارد؟ توضیح دهید؟ 11-  با وجودی که فسفولیپیدهای غشا آب گریز هستند چگونه مولکول های آب از غشا عبور می کنند؟ 12-  غشای سلول نسبت به مواد تراوایی نسبی دارد یعنی چه؟ 13-  هر ریبوزوم از چند بخش غیر مساوی تشکیل شده و جنس این بخش از چیست؟   سئوالات کوتاه جواب 1-    وظیفه ریبوزوم ها چیست؟ 2-    کدام یک از انواع پروتئین غشا به برقراری اتصال فیزیکی بین سلول ها کمک می کنند؟   سوال جای خالی 1-    غشای سلول نسبت به مواد.......دارد.   سئوالات تستی 1-    بیشترین مولکول غشای سلولی چه می باشد؟ الف) کلسترول           ب) فسفولیپید              ج) کربوهیدرات                د) گلیکوپروتئین 2-    اجزای بسیار ریز سلول چه نام دارد؟ الف) ریزلوله              ب) ریبوزوم              ج) تاژک                   د) ریز رشته هسته: هسته اندامکی است که بیشترین ماده ژنتیک سلول های یوکاریوتی را داراست. سلول های یوکاریوتی اغلب یک هسته و بیضی دو یا چند هسته دارند.DNAموجود در هسته فعالیت های سلول را رهبری    می کند پوشش هسته که هسته را احاطه کرده دارای دو غشای منفذ دار می باشد که تبادل مواد بین هسته وسیتوپلاسم از این طریق صورت می گیرد. شیره هسته که درون هسته است DNA و پروتئین های متصل به آن،هستک و هستک ها و پروتئین های تشکیل دهنده اسکلت هسته ای در آن قرار دارد، موجب پایداری شَکل هسته و پوشش هسته ای می شوند. درون هسته یک یا چند توده متراکم است که رشته ها و دانه هایی تشکیل شده است و هستک نام دارد. هستک جای بخشی از DNAو پروتئین های متصل به آنRNA و پروتئین های است و محلی که ریبوزوم ها در آن ساخته می شوند.     سوالات تشریحی 1-    پوشش هسته چیست ؟ 2-    منافذ پوشش هسته چه کاربردی دارند ؟ 3-    شیره هسته چیست و حاوی چه موادی است ؟ 4-    پروتئین های ریشه هسته ای چگونه اند ؟ 5-    کار اسکلت هسته ای چیست ؟ 6-    هستک چیست و از چه بخش هایی تشکیل شده است ؟ 7-    کار هستک چیست ؟ 8-    مرکز تنظیم ژنتیک سلول های یوکاریوتی کجاست ؟ 9-    تبادل مواد بین هسته و سیتوپلاسم از چه طریقی صورت می گیرد ؟ 10-  محل ساخت ریبوزوم کجاست ؟   دستگاه غشایی درونی از اندامک های غشادار تشکیل شده است گروهی از اندامک های یوکاریوتی از غشاهای به هم مرتبط که بعضی از آنها به طور فیزیکی اما بعضی از آنها از هم جدا هستند دستگاه غشایی درونی از مجموع غشاهایی که شبکه ای درون سیتوپلاسم را تشکیل می دهد بوجود می آید.که اندامک های آن در ساخت و ذخیره و ترشح مولکول های مهم زیستی با یکدیگر همکاری می کنند. شبکه آندوپلاسمی : قسمتی از دستگاه غشایی درونی است که از غشاهی به هم پیوسته تشکیل شده است واژه آندوپلاسم به معنی درون سلول است. شبکه آندوپلاسمی زبر و صاف هر دو از نظر ساختار و عمل متفاوتند اما غشای سازنده آنها به هم پیوسته است. شبکه آندوپلاسمی که دارای فضای درون شبکه آندوپلاسمیو فضای بیرون میباشد. تقسیم کردن فضای درون سلول به قسمت های مختلف کار اصلی دستگاه غشایی درونی است. شبکه آندوپلاسمی زبر : این شبکه در ریز نگارهای میکروسکوپ الکترونی دارای دانه هایی است که ریبوزوم ها می باشد به همین دلیل شبکه آندوپلاسمی زبرخوانده می شود. این شبکه از کیسه های پهنی که به یکدیگر متصل اند.غشا سازی یکی از کارهای این شبکه است. بعضی از پروتئین هایی که به وسیله ریبوزوم ها و فسفولیپیدهایی که توسط آنزیم های شبکه آندوپلاسمی ساخته می شوند درون غشای  شبکه آندوپلاسمی جای می گیرند تا وسیع شوند و به حدی برسند که قسمتی از آن جدا شده و به دیگر اندامک ها فرستاده شوند.دومین کار مهم ساخت پروتئین هایی است که قرار است به خارج از سلول ترشح شوند. از پروتئین های ترشحی می توان پادتن ها را مثال زد که توسط گلبول های سفید خون ساخته و ترشح میشوند و هر پادتن از چند رشته پلی پپتید ساخته می شوند. ریبوزوم ها پلی پپتید های پادتن ها را می سازند این پلی پپتید ها در کنار هم پادتن کامل و فعال را می سازند. 1) پلی پپتید ساخته و به درون شبکه آندوپلاسمی وارد می شود . 2) زنجیره های کوچکی از قندها به پلی پپتید اضافه و یک مولکول گلیکوپروتئین حاصل می شود شبکه آندوپلاسمی گلیکو پروتئین را در کیسه های ریزی به نام وزیکول انتقالی بسته بندی می کند این وزیکول از غشا شبکه آندوپلاسمی به بیرون جوانه می زند پروتئین ترشحی به دستگاه گلژی  می رود بعد از آماده شدن پروتئین برای ترشح وزیکول انتقالی به سوی غشا پلاسمایی می رود تا محتویات خود را به خارج از سلول ترشح کند. شبکه آندوپلاسمی صاف: شبکه ای به هم پیوسته از لوله ها و کیسه های غشا دار و بدون ریبوزوم است که دارای آنزیم های متعددی است که کار اصلی را انجام می دهند. ساخت موادی مانند:اسیدهای چرب،فسفولیپیدها و استروئیدها یکی از کار این شبکه است. شبکه آندوپلاسمی صاف گسترده ای در سلول های جگر وجود دارد که به تنظیم مقدار قندی از سلول های جگر به جریان خون وارد می شوند کمک می کند و آنزیم های دیگری داروها و مواد شیمیایی مضر را تجزیه می کنند که این کار را سم زدایی می نامند.یکی دیگر از کارهای این شبکه  ذخیره یون کلسیم است که در بافت ماهیچه ای یون کلسیم برای انقباض ماهیچه ها  لازم است. وقتی پیام عصبی به سلول ماهیچه ای می رسد ، یون کلسیم از شبکه آندوپلاسمی صاف نشت می کند به درون سیتوپلاسم وارد و موجب انقباض سلول می شود . سئوالات تشریحی 1-    دستگاه غشایی درونی را تعریف کنید ؟ 2-    کار اندامک های دستگاه غشایی درونی چیست ؟ 3-    کار اصلی دستگاه غشایی درونی چیست ؟ 4-    چرا شبکه آندوپلاسمی زبر را، اینگونه نامگذاری رده اند؟ 5-    غشاء سازی در شبکه آندوپلاسمی زبر را توضیح دهید ؟ 6-    ساخت پروتئین دفاعی و ترشحی پادتن را شبکه آندوپلاسمی زبر توضیح دهید؟ 7-    مراحل ساخته شدن و بسته بندی پروتئین ترشحی متشکل از یک پلی پپتید را توضیح دهید؟ 8-    شبکه آندوپلاسمی صاف را تعریف نید ؟ 9-    یکی از مهمترین کارهای شبکه آندوپلاسمی صاف را توضیح دهید؟(2 مورد ) 10-  در سلول های جگرکار شبکه آندوپلاسمی صاف چیست ؟ (2 مورد ) 11-  کار شبکه آندوپلاسمی صاف در بافت ماهیچه ای چیست ؟ 12-  دو ریبوزوم با ساختار پیچیده را نام ببرید ؟ 13-  دو کار مهم شبکه آندوپلاسمی زبر را نام ببرید ؟ 14-  نوعی پروتئین ترشحی که نقش دفاعی دارد را نام ببرید ؟ 15-  کار شبکه آندوپلاسمی صاف در سلول های جگر چیست ؟ (2مورد) 16-  ساخت هورمون های استروئیدی کار کدام اندامک است ؟ 17-  ذخیره یون کلسیم در سلول های عصبی کار کدام اندامک است ؟ جسم گلژی : به پاس پژوهشهای کامیلو گلژی زیست شناس وپزشک ایتالیایی به اسم گلژی نامگذاری شد. او با استفاده از میروسکوپ نوری و روش رنگ آمیزی این اندامک را کشف کرد. مشاهده این اندامک با میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که دارای کیسه های پهنی که روی قرار دارند می باشد. جنس این کیسه از غشاست .که کیسه ها بطور فیزیکی بهم پیوسته نیستند تعداد اجسام گلژی در هر سلول از چند عدد تا چند صد عدد است که به میزان فعالیت سلول در ترشح پروتئین ها و مواد ترشحی درگر بستگی دارد . جسم گلژی با شبکه آندوپلاسمی کارهای متعددی انجام می دهد . مولولهایی که توسط شبکه آندوپلاسمی تولید می شود بوسیله وزیول انتقالی به دستگاه گلژی می رسند ، که دستخوش تغییرات شیمیائی می شود و نشانه گذاری می شوند و بر حسب نشانهای که دارند به نقاط مختلف سلول فرستاده می شود. لیزوزوم شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی لیزوزوم ها را تولید می کنند لیزوزوم کیسه ای است غشایی که دارای آنزیم های تجزیه کننده است . غشای لیزوزوم در واقع پیرامون قسمتی را فراگرفته که آنزیم های گوارشی در آن ذخیره می شود. به این ترتیب قسمتهای سیتوپلاسمی از گزند آنزیمهای گوارشی در امان می مانند . بدون لیزوزوم هیچ سلولی نمی تواند آنزیمهای گوارشی را درون خود داشته باشد . لیزوزوم چند کار مهم انجام می دهد بسیاری از سلولها مواد غذایی را می بلعند و آن را از راه واکوئل غذایی به سیتوپلاسم وارد می کنند ، لیزوزوم با پیوستن به آنها آنزیمهای گوارشی را به درون واکوئل تخلیه و محتوای درون واکوئل تجزیه می کند . مولکول های کوچک حاصل ، مانند آمینو اسید لیزوزوم را ترک می کنند و به مصرف سلول می رسند .یکی دیگر از کارهای لیزوزوم بلع و گوارش اندامک های آسیب دیده یا پیر سلول است که از تجزیه این اندامک ها، اندامک های جدیدی بازسازی میشوند. لیزوزوم در جنینی نقش حیاتی دارند . آنزیمهای لیزوزومی بافت هایی در زمان جنینی بین انگشتان دست و پا قراردارد انگشتان را از یکدیگر جدا می کنند . سئوالات تشریحی 1-    جسم گلژی چگونه و توسط چه کسی کشف شد ؟ 2-    تفاوت شبکه آندوپلاسمی و دستگاه گلژی چیست؟ 3-    همکاری جسم گلژی و شبکه آندوپلاسمی چگونه است؟ 4-    لیزوزوم توسط کدام اندامک ها ساخته می شود؟ 5-    لیزوزوم چیست؟ 6-    چرا بدون لیزوزوم هیچ سلولی نمی تواند آنزیم های گوارشی را در خود داشته باشد؟ 7-    کار لیزوزوم را توضیح دهید؟(3 مورد) 8-    وزیکول پس از جوانه زدن از شبکه آندوپلاسمی به کجا می رود ؟ 9-    گلژی با چه روشی جسم گلژی را کشف کرد ؟ 10-  تعدادجسم گلژی در سلول به چه عاملی بستگی دارد ؟ 11-  جسم گلژی شامل چند قسمت است ؟ 12-  تجزیه اندامک های آسیب دیده کار کدام اندامک است ؟ 13-  کدام اندامک در نمو جنینی نقش حیاتی دارد ؟     واکوئل : انواع واکوئل ها : 1) واکوئل گوارشی غذایی   2) واکوئل مرکزی در گیاهان     3) واکوئل ضرباندار 1 - واکوئل گوارشی همانند لیزوزوم و با کمک آن مواد غذایی را هضم و در اختیار بخشهای مختلف قرار می دهد . 2- وظایف واکوئل مرکزی در گیاهان :  الف) گوارش مواد شبیه لیزوزوم    ب) با جذب آب و تورم باعث رشد سلول های گیاهی می شود. ج) ذخیره مواد شیمیایی حیاتی و دفعی   د) دارای انگیزه های در گلبرگ ها برا جذب حشرات ه) حاوی مواد سمی در بعضی گیاهان برای جلوگیری از خورده شدن توسط جانوران و آفات گیاهی 3- واکوئل ضرباندار در تک سلولی های آب شیرین مثل پارامسی به تعداد 2 عدد وجود دارد ، که وظیفه آن جمع آوری آب اضافی و دفع آن به خارج می باشد . وجود آن اهمیت حیاتی دارد در صورت عمل نکردن باعث ترکیدن سلول و مرگ آن می شود . نحوه ارتیاط اندامک های دستگاه غشایی درونی : پیوستگی های ساختاری مستقیمی بین پوشش هسته ، شبکه آندوپلاسمی زبر و شبکه آندوپلاسمی صاف برقرار است . وزیول انتقالی در شبکه آندوپلاسمی  ساخته و بعد به جسم گلژی وارد می شود و سرانجام به لیزوزوم یا واوئل یا غشای پلاسمایی تبدیل می شود . سئوالات تشریحی 1-    نقش واکوئل مرکزی در گیاهان چیست؟ 2-    واکوئل ها چه نقشی در دفاع گیاه از خود دارند؟ 3-    واکوئل ضرباندار در چه موجوداتی دیده می شود یک مورد نام ببرید و نقش آن را بنویسید؟ 4-    چرا داشتن واکوئل ضرباندار برای آغازیان ساکن آب شیرین الزامی است؟ 5-    نوعی تک سلولی که دارای واکوئل ضربانداراست ، نام ببرید ؟ 6-    کدام اندامک کار لیزوزوم را در سلول های گیاهی بالغ انجام می دهد ؟   کلروپلاست : کلروپلاست در گیاهان ، جلبکها و بعضی آغازیان وجود دارد که وظیفه آن فتوسنتز است که فتوسنتز انرژی خورشید را جذب و تبدیل به انرژی نهفته در مولکول های قند می کند.   اجزای کلروپلاست : 1-    غشای داخلی  و خارجی 2-    قرص های غشایی 3-    گرانوم 4-    بستره ( استروما) قرص های غشایی بصورت رسته هایی چند تایی روی هم قرار گرفته و گرانوم ها می سازند گرانوم ها مکانهایی هستند که در آنجا نور خورشید به دام می افتد. وجود غشا در کلروپلاست 3 نوع فضا ایجاد کرده است .1) فضای بین غشای داخلی و خارجی  2) فضای داخلی استروما 3) فضای درون قرص های غشایی. پلاست های دیگر در سلول های گیاهی نقش ذخیره کننده ( نشاسته ، پروتئین ، لیپید ، ذرات رنگی ) است. سوالات تشریحی 1-    فتوسنتز را تعریف کنید؟ 2-    فضاهای کلروپلاست را نام ببرید؟ 3-    گرانوم چیست؟ کار آن چیست؟ 4-    در پلاست های سلول گیاهی چه موادی ذخیره می شوند؟ 5-    نوعی آغازی که دارای کلروپلاست است ؟ 6-    ماده سیالی موجود در کلروپلاست چه نام دارد ؟ 7-    کلروپلاست چند غشا دارد ؟ 8-     به هر دسته از قرص و لوله های موجود در کلروپلاست چه می گویند ؟ 9-     کار کلروپلاست چیست ؟   میتوکندری : در اکثریت سلول ها نقش تنفس سلول را بر عهده دارد که طی آن تبدیل انرژی شیمیایی به شکل های مختلف است یعنی انرژی مواد غذایی به ATP (آدنوزین تری فسفات) تبدیل می گردد . اجزای میتوکندری غشا داخلی و خارجی -  فضا بین دو غشا -  فضای درونی میتوکندری چین خوردگی های غشای داخلی (کریستا) – مایع ماتریکس مهم ترین بخش میتوکندری کریستا است که روی آن آنزیم های ساخت ATP قرار دارد. اهمیت چین خورده بودن کریستا : افزایش سطح غشای درونی و بالا بردن توانایی میتوکندری در تولید ATP سوالات تشریحی 1-    میتوکندری چیست؟ کار آن را توضیح دهید؟ 2-    تنفس سلولی را تعریف کنید؟ 3-    میتوکندری دارای چند فضاست ؟ نام ببرید. 4-    کریستا چیست؟ کار آن چیست؟ 5-    آنزیم های سازنده ATPدر میتوکندری کجا قرار دارند؟ 6-    شباهت ها و تفاوت های میتو کندری و کلروپلاست را بنویسید؟ 7-    انجام تنفس سلولی کار کدام اندامک است ؟ 8-    میتوکندری چند غشا دارد ؟ 9-    واکنش های شیمیایی مربوط به تنفس سلولی در کدام بخش از میتوکندری رخ  می دهد ؟ 10-  ماده سیال موجود در میتوکندری کدام است ؟ 11-  کدام غشا در میتوکندری چین خورده است ؟ 12-  به هر چین خوردگی غشای درونی در میتوکندری چه می گویند ؟   ورود و خروج مواد در سلول: راههای مختلف آن انتشار ساده - تسهیل شده - انتقال فعال -  آندوسیتوز-  اگزوسیتوز-  اسمز انتشار حرکت مواد از جای پر تراکم به کم تراکم به علت وجود شیب غلظت مثل انتقال اکسیژن O2 ودی اکسید کربن CO2.پایان انتشار با مساوی شدن غلظت دو محیط می شود. انتشار تسهیل شونده : حرکت مواد ازجای پر تراکم به جای کم تراکم ولی از طریق کانالهای پروتئینی عرض غشاست افزایش گرما باعث افزایش سرعت انتشار می شود و چون با گرما حرکت مولکولها افزایش می یابد.انتشار ساده و تسهیل شونده کاملا فیزیکی و بدون صرف انرژی زیسیتی (ATP) انجام میشود . انتقال فعال : از محیط کم تراکم به پر تراکم بر خلاف شیب غلظت و با صرف انرژی (ATP) توسط ناقل های پروتئینی انجام میشود مثل جذب مواد توسط ریشه گیاهان . آندوسیتوز : ورود مواد به سلول با ایجاد حفره یا وزیکول ذرات بزرگ تر و هضم نشده منتقل می شود . اگزوسیتوز : خروج مواد از سلول بر عکس آندوسیتوز . هم آندوسیتوزو هم اگزوسیتوزATP مصرف می کنند . اسمز : نوع خاصی از انتشار، انتشار آب از یک غشا نیمه تراوا یا دارای نفوذ پذیری انتقالی . اسمز در سلول های انسانی : در محلول های رقیق ابتدا متورم سپس می ترکد چون در برابر فشار آب نمی تواند مقاومت کند به همین دلیل کنترل غلظت خون بسیار مهم است . اسمز در سلول های گیاهی متورم می شوند ولی بدلیل داشتن دیواره سلولزی نمی ترکند از انبساط زیاد سلول جلوگیری می کند کشیده می شود اما پاره نمی شود . حالت های سلول در محیط های مختلف : تورژسانس (آماس) در محیط رقیق تر، پلاسمولیز در محیط غلیظ تر . تورژسانس در گیاه اهمیت زیادی دارد برای استوار ماندن گیاهان بویژه ساقه های علفی و برگها ، ولی اگر سلول های گیاه پلاسمولیز شوند ابتدا پژمرده وخمیده و  سپس می میرند. سوالات تشریحی 1-    انتشار یعنی چه ؟ 2-    حرکت خالص مولکول ها در پدیده انتشار را توضیح دهید ؟ 3-    انتشار تسهیل شده را تعریف کنید ؟ 4-    انتقال فعال را تعریف کنید ؟ (با مثال) 5-    آندوسیتوز را تعریف کنید ؟ (با مثال) 6-    اسمز را تعریف کنید ؟ 7-    اسمز در چه شرایطی روی می دهد ؟ 8-    فشار اسمزی چیست ؟  با مثال توضیح دهید. 9-    اسمز در سلول انسانی (مثلا گلبول قرمز) چگونه است ؟ 10-     چرا اسمز در سلول های انسانی (گلبول قرمز) به ترکیدن منجر می شود ؟ 11-     درون بدن چه چیزی از خطر ترکیدگی سلول ها بر اثر اسمز جلوگیری می کند ؟ 12-     اسمز در سلول گیاهی چگونه است ؟ 13-     تورژسانس را تعریف کنید ؟ 14-     چرا در پدیده تورژسانس سلول گیاهی نمی ترکد ؟ 15-     با ذکر مثال توضیح دهید پدیده آماس چگونه به استوار ماندن گیاه کمک می کند ؟ 16-     پدیده پلاسمولیز را تعریف کنید ؟ 17-     نتیجه نهایی انتشار چیست ؟   سوالات کوتاه جواب 1-    چه عاملی باعث انتشار می شود ؟ 2-    انتشار در جهت شیب غلظت است یا در خلاف جهت آن ؟ 3-    جمله رو به رو نتیجه نهایی انتشار است یا انتقال فعال (یکسان شدن ماده در همه نقاطی که ماده در آن قرار دارد) ؟ 4-    اکسیژن و دی اکسید کربن از چه راهی وارد سلول شده یا از آن خارج می شوند ؟ 5-    فرآیندی کاملا فیزیکی که از انرژی زیستی استفاده نمی شود ؟ 6-    کدام پدیده خلاف شیب غلظت است ؟ 7-    کدام پدیده با مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی صورت می گیرد ؟ 8-    کدام پدیده بدون مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی صورت می گیرد ؟ 9-    ذرات بسیار کوچک ، یون ها و مولکول های کوچک از چه راههایی می توانند به سلول وارد یا از آن خارج شوند ؟ (2مورد) 10-  کدام پدیده انتشاری فقط تخصص آب است ؟ 11-  اسمز در سلول انسانی (گلبول قرمز) به چه منجر می شود ؟ 12-  علت ترکیدن سلول انسانی در پدیده اسمز چیست ؟ 13-  چرا اسمز در سلول گیاهی منجر به ترکیدن نمی شود ؟ 14-  به پدیده تورم سلول گیاهی به علت جذب آب چه می گویند ؟ 15-  کدام پدیده باعث گسترده و شادابی برگ گیاه میشود ؟ 16-  کدام پدیده منجر به پژمردگی سلول می شود ؟ 17-  کدام پدیده در گیاهان علفی که چوب زیادی ندارند باعث راست نگه داشتن ساقه می شود؟     سوالات جای خالی 1-    بسیاری از مواد از طریق ........به سلول وارد یا از آن خارج می شوند. 2-    ........یعنی حرکت ماده از از محلی با تراکمبیشتر به محلی با تراکم کمتر. 3-     ........بین دو نقطه باعث انتشار می شود. 4-    شیب انتشار از تراکم ........به تراکم........است. 5-    اکسیژن از طریق ........به سلول وارد . دی اکسید کربن از همین راه از سلول خارج می شود. 6-    انتشار یک فرآیند کاملا........است و از ........استفاده نمی کند. 7-    انتشار تسهیل شده با کمک ........صورت می گیرد. 8-    آمیب به روش ........تغذیه می کند. 9-    بعضی سلول ها می توانند ذرات بزرگ را به وسیله فرآیندی به نام ........جذب کنند. 10-  آب از طریق نوعی خاص از انتشار به نام ........به سلول وارد یا از آن خارج می شود. 11-  انتقال فعال با مصرف ........وتوسط........صورت می گیرد. 12-  سلول های انسانی غشایی دارای ........دارند. 13-  در سلول های گیاهی خارج از غشای پلاسمایی ........وجود دارد که از جنس ........است و نسبت به آب و مواد محلول در آب کاملا ........است 14-  علت مقاومت سلول گیاهی در برابر پدیده تورژسانس ........است. 15-  گیاهان علفی که چوب زیادی ندارند برای راست نگه داشتن ساقه های خود به ........متکی اند. 16-  پدیده ........سلول ها به گیاه کمک می کند تا بایستد و استواربماند.        سوالات تستی 1-    کدام یک از عوامل انتشار نیست ؟     الف) شیب انتشار        ب) شیب غلظت          ج) مصرف ATP   2-    حرکت خاص مولکول ها در انتشار چگونه به دست می آید ؟ الف)تفریق مولکول های رونده به غلظت بیشتر از مولکول های رونده به غلظت کمتر    ب) تفریق مولکول های رونده به غلظت کمتر از مولکول های رونده به غلظت بیشتر ج)مجموع مولکولهای موجود در محیط با غلظت کمتر 3-    انتشار یعنی حرکت ماده از جایی با تراکم .......به جایی با تراکم ........  الف) بیشتر- بیشتر        ب) کمتر – بیشتر              ج) بیشتر - کمتر             4-    اگر60 مولکول از جای رقیق به غلیظ بروند و 310 مولکول از جای غلیظ به رقیق بروند . حرکت خالص مولکول ها را به دست آورید ؟  الف) 370               ب) 250                        ج) 310   5-    اکسیژن از طریق....... به سلول وارد و دی اکسید کربن از طریق ........از سلول خارج می شوند؟   الف) انتشار- انتقال فعال       ب) انتشار- انتشار        ج) انتقال - انتشار  6-    کدام پدیده بدون مصرف ATP و توسط کانال های پروتئینی صورت می گیرد ؟   الف) انتشار ساده        ب) انتشار تسهیل شده          ج) انتقال فعال              7-    کدام پدیده با مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی صورت        می گیرد؟   الف) انتقال فعال         ب) اسمز          ج) انتشار تسهیل شده   8-    در کدام پدیده مواد از جای کم تراکم به جای پر تراکم می روند ؟   الف) انتشار تسهیل شده        ب) انتقال فعال          ج) اسمز           9-    کدام یک از موارد زیر فقط بوسیله انتشار و انتقال فعال وارد سلول     می شوند ؟  الف) یون ها          ب) ذرات و مولکول های کوچک        ج) هر دو   10-     روش تغذیه آمیب کدام است ؟  الف) آندوسیتوز          ب) انتقال فعال            ج) اگزوسیتوز            11-     کدام یک از پدیده های زیر انرژی خواه است ؟ الف) انتقال فعال          ب) انتشار ساده           ج) انتشار تسهیل شده           12-     وقتی به انتهای لوله مویین ، مثانه گوسفند حاوی محلول آب و شکر متصل می کنیم و آن را در ظرفی پر از آب بگذاریم . چه رخ می دهد و بیانگر چه پدیده ای است ؟  الف) آب از ظرف به داخل مثانه رفته – انتقال فعال                 ب) آب از غشای نفوذ پذیرمثانه عبور کرده – انتشار تسهیل شده     ج) انتشار آب از عرض غشا نفوذ پذیر انتخابی و بالا آمدن آب از لوله مویین– اسمز 13-     اسمز ، انتشار.........از غشای........است.    الف) مواد – کاملا تراوا       ب) آب – کاملا تراوا          ج) آب – تراوایی نسبی 14-     چرا گلبول قرمز پدیده اسمز را تحمل نکرده و می ترکد ؟   الف) وجود آب و نمک در گلبول قرمز               ب) نازک و ظریف بودن غشای سطحی    ج) نیمه تراوا بودن غشای آن          15-     چرا سلول گیاهی هنگام پدیده اسمز نمی ترکد ؟    الف) وجود واکوئل ضرباندار         ب) مقاومت دیواره سلولی   ج) وجود غشای پلاسمایی مقاوم           16-     علت شادابی برگ گیاه و پژمردگی آن به ترتیب کدام یک از موارد زیر است ؟   الف) پلاسمولیز – تورژسانس         ب) آماس - پلاسمولیز       ج) آماس - آماس         17-     پدیده........در گیاهان خشک موجب استوار ماندن آن می شود ؟    الف) پلاسمولیز           ب) آماس              ج) انتقال فعال           18-     علت شادابی برگ کاهو پژمرده هنگام قرار دادن در آب چیست ؟    الف) پدیده آماس       ب) پدیده پلاسمولیز      ج) مقاومت دیواره سلولی            19-     ذرات بزرگ بوسیله کدام فرآیند جذب سلول می شوند ؟    الف) اگزوسیتوز        ب) آندوسیتوز           ج) هر دو 20-     اگر ید موجود در غده تیروئید بیشتر از ید موجود در محیط خارجی آن باشد با این حال غده تیروئید برای ساختن تیروکسین به مقدار بیشتری ید نیاز داشته باشد طی کدام پدیده می تواند ید جذب کند ؟  الف) انتشار تسهیل شده         ب) انتقال فعال             ج) اگزوسیتوز                                     گزیده سوالات جای خالی و تستی فصل 1-    بیشترین ماده ژنتیک سلول در اندامک........جای دارد. 2-    هسته مرکز تنظیم ژنتیک سلول های........است. 3-    ........موجود در هسته فعالیت های سلول را رهبری می کند. 4-    کلروپلاست ، در بعضی آغازیان مانند........یافت می شود. 5-    مشاهده ساختار درونی کلروپلاست با میکروسوپ........ممکن است. 6-    بدون اندامک........هیچ سلولی نمی تواند در خود آنزیم های گوارشی داشته باشند.   سوالات تستی 1-    کدام یک از ریبوزوم های موجود در سلول ، ساختار ساده تری دارند؟ الف) میتوکندری           ب) شبکه آندوپلاسمی         ج) سیتوسل 2-    «آندوپلاسم» یعنی چه ؟ الف) درون سلول           ب) بیرون سلول               ج) سلول 3-    ریبوزوم در کجا ساخته می شود ؟ الف) شبکه آند.پلاسمی       ب) دستگاه گلژی            ج) هستک 4-    کار اصلی شبکه آندوپلاسمی صاف توسطکدام اندامک انجام     می گیرد ؟ الف) آنزیم ها                 ب) کلسیم                     ج) اسید چرب 5-    کدام یک از موارد زیر وظیفه شبکه آندوپلاسمی زبر نیست ؟ الف) غشا سازی         ب) ساخت فسفولیپید        ج) ساخت ریبوزوم 6-    گلیکو پروتئین در کجا ساخته می شود ؟ الف) ریبوزوم               ب) شبکه آندوپلاسمی زبر                   ج) شبکه آندوپلاسمی صاف 7-    وزیکول انتقالی حاوی گلیکو پروتئین در کجا ساخته می شود ؟ الف) شبکه آندوپلاسمی صاف               ب) دستگاه گلژی                      ج) خارج از غشا 8-    کدام یک هم پروتئین دفاعی است و هم پروتئین ترشحی ؟ الف) هموگلوبین             ب) آلبومین                 ج) پادتن 9-    کدام یک از اندامک های زیر کیسه هایی از جنس غشا نیستند ؟ الف) لیزوزوم               ب) دستگاه گلژی           ج) سانتریول 10-           کدام اندامک در سلول گیاهی کار لیززوزوم در سلول های جانوری را انجام می دهد ؟ الف) ریبوزوم دستگاه گلژی              ب) کلروپلاست            ج) واکوئل مرکزی 11-           کدام مورد از وظایف واکوئل مرکزی موجب تولید مثل و حفظ گیاه می شود ؟ الف) وجود سموم دفع آفات در آن         ب) جذب آب و تورم    ج) وجود رنگریزه برای جذب حشرات 12-           کدام یک از واکوئل های زیر برای عدم ترکیدن آغازیان ساکن آب شیرین الزامی است ؟ الف) واکوئل مرکزی            ب) واکوئل ضرباندار             ج) واکوئل مرکزی و ضرباندار 13-           پیوستگی ساختاری مستقیم میان کدام یک از اندامک های زیر برقرار است ؟ الف) هسته - غشا پلاسمایی - سیتوپلاسم ب) دستگاه گلژی - شبکه آندوپلاسمی – غشا پلاسمایی ج) پوشش هسته – شبکه آندوپلاسمی زبر- شبکه آندوپلاسمایی صاف 14-           گزینه غلط را مشخص کنید ؟ الف) به هر تیغه و قرص های موجود در کلروپلاست که روی هم قرار گرفته اند گرانوم می گویند ب) وزیکول صادر شده از دستگاه گلژی ممکن است از راه آندوسیتوز به خارج از سلول راه یابد .         ج) لیزوزوم ها کیسه هایی از جنس غشا هستند که به دستگاه غشایی درونی تعلق دارند. 15-           واکنش های شیمیایی مربوط به تنفس سلولی در........رخ می دهد؟ الف) ماتریکس         ب) کلروپلاست            ج) واکوئل مرکزی 16-           کدام یک از موارد زیر از شباهت های میتوکندری با کلروپلاست است ؟ الف) دو غشا دارند          ب) فضای درونی دو قسمتی دارند           ج) الف و ب   17-           ماتریکس به میتوکندری مانند........به........است ؟ الف) لیزوزوم به سیتوپلاسم          ب) بستره به کلروپلاست         ج) دستگاه گلژی به کریستا 18-           جنس هستک از کدام یک نیست ؟ الف) DNA             ب)  RNA                  ج) لیزوزوم 19-           از قند + پلی پپتید کدام مولکول حاصل می شود ؟ الف) سلولز              ب) گلیکو پروتئین          ج) گلیکوژن 20-           سازنده فسفو لیپید ، در شبکه آندوپلاسمی زبر کدام است ؟ الف) ریبوزوم          ب) آنزیم ها                  ج) دستگاه گلژی           پاسخ سئوالات  تشریحی:     پاسخ سئوالات تشریحی تریکودینا 1-    تریکودینا همانند فرفره روی بدن لغزنده ماهی حرکت و از باکتری ها تغذیه می کند . 2-    برای حرکت و راندن باکتری به سمت دهان سلولی. 3-    با استفاده از خارهای اتصال دهنده. 4-    سلول های بدن ما دهان سلولی ندارند. 5-    داشتن غشا – هسته – سیتوپلاسم – مژک نیز در بعضی از سلول های بدن ما وجود دارد. 6-    تشکیل ویژگی های ریخت شناسی سلول را تعیین می کند هم چنین با تنظیم تولید پروتئین ها شکل و کار سلول را اختصاصی می کند .   پاسخ سئوالات تشریحی میکروسکوپ 1-    توانایی یک ابزار نوری در نشان دادن دو جسم به صورت مجزا از یکدیگر را قدرت تفکیک می گویند . 2-    هسته ، میتوکندری ، کلروپلاست و خود باکتری. 3-    تمامی اندامک های سلول حتی ریبوزوم ها و ویروس ها و مولکول های بزرگ مثل پروتئین DNA 4-    نمی توان با آن سلول زنده را مشاهده کرد – کار با آن مشکل است و نیاز به تخصص دارد – بسیار جاگیر و پر هزینه است – نمونه برای مشاهده باید مراحل مختلفی را طی کند . 5-    گذاره وظعیت درونی نمونه را نشان می دهد و تصویر آن دو بعدی است ولی نگاره فقط سطح نمونه را نشان می دهد و تصویر آن سه بعدی است البته قدرت تفکیک گذاره از نگاره خیلی بیشتر است . 6-    میروسکوپ الکترونی.   پاسخ سئوالات تشریحی اندازه سلول 1-    درازترین : عصبی و ماهیچه ای      بزرگترین : سلول تخم جانوران 2-    به کار سلول مثلاٌ سلول های خونی  گرد و کوچ هستند که برای عبور از مویرگ ها و سلول های ماهیه ای درازند و می توانند قسمت های مختلف بدن را به یکدیگر نزدیک کنند. 3-    چون سلول ها جذب و دفع را از طریق سطح و نگهداری اندامک ها و مواد را در حجم خود حفظ می کنند و سطح باید جوابگوی حجم باشد. 4-    هرچه حجم سلول ها بیشتر باشد فعالیت آن کمتر می شود سلول ها کوچکتر فعالتر می شوند . 5-    چون باریک اند و بنابراین به ازای هر واحد حجم ، سطح بیشتری نسبت به سلول های کروی شکل دارند. 6-    اندازه کوچکترین سلولهای جانوری و گیاهی 10 میکرومتر و بزرگترین آنها 100 میکرومتر است .   پاسخ سئوالات تشریحی انواع سلول 1-    پروکاریوت ها هسته سازمان یافته ندارند – اندامک غشادار ندارند. 2-    بخشی بجای هسته که در پروکاریوت ها وجود دارد شامل DNA و پروتئین است. 3-    باکتری ها و سیانو باکتری ها 4-    محافظت ، شکل دادن و حفظ شکل باکتری 5-    جنس آن از هیدرات کربن و وظیفه آن حفاظت در برابر گلبول های سفید و چسبیدن به سطوح مختلف مثل سنگها و بافت های بدن 6-    برآمدگی های مو مانند – چسبیدن به سطوح مختلف 7-    تاژک – برای حرکت باکتری در محیط مایع پیرامون   پاسخ سئوالات تشریحی فواید وجود اندامک های غشادار 1-    انجام فرآیند های مختلف با شرایط خاص به طور همزمان . افزایش سطح توسط غشاهای موجود برای پاسخگویی به نیازها . 2-    دیواره سلولی ، کلروپلاست و واکوئل مرکزی. 3-    تاژک ، لیزوزوم ، سانتریول . 4-    سلول های گیاهی ابتدایی مثل خزه و سرخس . 5-    نداشتنن هسته سازمان یافته – نداشتن اندامک های غشادار. 6-    سلول های گیاهان – جلبک ها – قارچ ها و باتری ها و بعضی آغازیان. 7-    دیواره سلولی باکتری یکپارچه و بدون منفذ است ولی در گیاهان دارای منافذی به نام پلاسمودسم است. 8-    از رشته های سلولزی که در سیمانی از جنس پلی ساکارید و پروتئین قرار گرفته اند. 9-    سه قسمت : تیغه میانی – دیواره نخستین – دیواره ثانویه. 10-  اتصال سلول های مجاور به همدیگر. 11-  ارتباطات سیتوپلاسمی یا منافذی که بین سلول های مجاور ارتباط برقرار می کند. 12-  مناطقی که در آن دیواره سلولی نازک تر است. 13-  دیواره سلولی لایه های کمتری دارد و پلاسمودسم در آن فراوان است. 14-  اندامک های غشادار: جسم گلژی ، واکوئل ، لیزوزوم ، غشا پلاسمایی ، میتوکندری ، پراکسی زوم ، کلروپلاست ، شبکه آندوپلاسمی ، هسته اندامک های فاقد غشا : تاژک ، سانتریول ، اسکلت سلولی ، ریبوزوم ها ، دیواره سلولی 15-  در سازمان دهی میکروتوبول ها ، تشکیل دوک تقسیم و تشکیل تاژک و مژک نقش دارد. 16-  واکوئل کیسه ای از جنس غشاست که آب و مواد شیمیایی را در خود ذخیره می کند و واکوئل آنزیم هایی دارد که گوارش سلولی را به انجام می رسانند. 17-  ریبوزوم های درون مایع سیتوپلاسمی ، شبکه آندوپلاسمی زبر، غشا خارجی هسته و در داخل میتوکندری و کلروپلاست قرار دارد.   پاسخ سئوالات تشریحی غشا پلاسمایی 1-    آب به مقدار کم – لیپیدها به راحتی عبور می کنند – یون ها از طریق کانال ها و ناقلین 2-    فسفولیپید – دو قطبی – دو بخش آب گریز و آب دوست دارد 3-    فسفولیپید ها طوری قرار می گیرند که بخش آب گریز آن ها در داخل و به طرف همدیگر و بخش آب دوست آنها به سمت خارج باشد 4-    سه دسته : پذیرنده – کانالی – ناقل 5-    در سطح غشا قرار گرفته اند و باعث چسبیدن به مولکول های دیگر و به برقراری اتصال فیزیکی میان سلول ها و مولکول ها کمک می کند 6-    به صورت سراسری قرار گرفته اند و کانال های تخصصی برای عبور مواد را می سازند 7-    این پروتئین ها از عرض غشا حرکت کرده و موادی مانند یون ها را منتقل می کنند 8-    دو نوع – همیشه باز و آنهایی که در موقع عبور مواد باز می شوند 9-    دیواره ثانویه – دیواره نخستین – تیغه میانی 10-  در محل لان پلاسمودسم فراوان است 11-  چون مولکول های آب کوچک هستند به مقدار کم از بین آنها عبور می کنند 12-   یعنی فقط به بعضی مواد اجازه ورود یا خروج می دهد 13-  هر ریبوزوم از دو بخش غیر مساوی تشکیل شده است . هر دو این بخش ها از پروتئین و RNA ریبوزومی ساخته شده است.   پاسخ سئوالات تشریحی هسته 1-    هسته را پوشش هسته ای احاطه می کند که از 2 غشاء منفذ دار تشیل شده است . 2-    تبادل مواد و پیام بین هسته و سیتوپلاسم از طریق این منافذ صورت می گیرد . 3-    درون هسته از مایعی به نام شیره هسته پر شده است، DNA و پروتئین های متصل به آن هستک یا هستک ها و پروتئین های تشکیل دهنده اسکلت هسته ای در آن قرار دارند. 4-    پروتئین های اسکلت هسته ای بصورت شبکه ای در هم رفته قرار گرفته اند. 5-    موجب پایداری شل هسته و پایداری پوشش هسته می گردد. 6-    درون هسته یک یا چند توده متراکم وجود دارد که از ریشه و دانه هایی تشکیل شده است که هستک نام دارد .هستک جای بخشی از DNA و پروتئین های متصل به آن است . 7-    هستک محل ساخت ریبوزوم است . 8-    هسته 9-    از طریق منافذ موجود در غشای هسته 10-     هستک   پاسخ سئوالات تشریحی دستگاه غشایی درونی از اندامک های غشادار تشکیل شده است 1-    به مجموعه غشاهای اندامکهای غشادار درون سیتوپلاسم دستگاه غشایی درونی گویند. 2-    اندامک های این دستگاه در ذخیره ، ساخت و ترشح مولکول های مهم زیستی با هم همکاری دارند. 3-    تقسیم کردن فضای درون سلول به قسمت های مختلف. 4-    شبکه آندوپلاسمی زبر را از آن جهت زبر خوانند که در ریز نگارهای میکروسکوپ الکترونی روی آن دانه هایی دیده می شود که همان ریبوزوم ها هستند. 5-    بعضی از پروتئین هایی که بوسیله ریبوزوم ساخته میشوند و نیز فسفو لیپید هایی که توسط آنزیم های شبکه آندوپلاسمی زبر ساخته می شوند درون غشا شبکه آندوپلاسمی جای می گیرند تا اینکه وسیع تر شده و بخشی از آن به دیگر اندامک ها فرستاده می شود.  6-    یکی از کارهای مهم این شبکه ساخت پروتئین هایی است که قرار است به خارج سلول ترشح شوند مانند پادتن ها که مولکول های دفاعی بدن هستند که توسط گلبول های سفید خون ساخته و ترشح می شوند . هر مولول پادتن از چند رسته پلی پپتید ساخته شده است ریبوزوم های شبکه آندوپلاسمی زبر پلی پپتید های مولکول پادتن را میسازند. این پلی پپتیدها درون شبکه آندوپلاسمی کنار هم قرار می گیرند و به این ترتیب پادتن کامل و فعال میشود . 7-    1)پلی پپتید توسط ریبوزوم ساخته و بدرون شبکه آندوپلاسمی وارد میشود .                            2)زنجیره های کوچکی از مولکول های قند به پلی پپتید اضافه میشود بدین ترتیب یک مولکول گلیکو پروتئین حاصل مولکول برای ارسال به خارج شبکه آندوپلاسمی آماده میشود.3) شبکه آندوپلاسمی گلیکو پروتئین را در کیسه های ریزی به نام وزیکول انتقالی بسته بندی می کند.4)این وزیکول از غشای شبکه آندوپلاسمی به بیرون جوانه میزند اکنون پروتئن ترشحی به دستگاه گلژی منتقل می شود تا بقیه کارهای لازم برای ترشح آن انجام شود . 8-    شبکه به هم پیوسته ای از لوله ها و کیسه های غشادار و بدون ریبوزوم است . که درون غشای آن آنزیم های متعددی جای گرفته است 9- ساخت موادی مانند اسید های چرب ، فسفولیپیدها و استروئیدها است . که هر یک از این فرآورده ها توسط مناطق خاص سلول ساخته می شود. 10- در سلول های جگر شبکه آندوپلاسمی صاف گسترده ای وجود دارد که در این شبکه آنزیم هایی است برای تنظیم مقدار قندی که از سلول های جگر به جریان خون آزاد می شود . همچنین آنزیم های دیگری وجود دارد که داروها و مواد شیمیایی مضر را تجزیه می کند که به آن کار سلول جگر سم زدایی گویند 11- کار شبکه آندوپلاسمی صاف در بافت ماهیچه ای ذخیره یون کلسیم برای انقباض ماهیچه هاست . وقتی پیام عصبی به سلول ماهیچه ای می رسد یون کلسیم از درون شبکه آندوپلاسمی صاف آزاد می شود و به درون سیتوپلاسم وارد شده و منجر به انقباض سلول می شود 12- ریبوزوم موجود در سیتوسل  2- ریبوزوم شبکه آندوپلاسمی 13- 1- غشا سازی  2- ساختن پروتئین های ترشحی 14- پادتن 15- 1- سم زدایی 2- تنظیم قند سلول های جگر که در جریان خون آزاد می شوند. 16- شبکه آندوپلاسمی صاف 17-شبکه آندوپلاسمی صاف پاسخ سئوالات تشریحی جسم گلژی 1-    جسم گلژی توسط کامیلو گلژی زیست شناس و پزشک ایتالیایی کشف شد گلژی با استفاده از میکروسکوپ های نوری و روش رنگ آمیزی سلول کشف شد 2-    کیسه های دستگاه گلژی بر خلاف کیسه های شبکه آندوپلاسمی به طور فیزیکی به هم پیوسته نیستند 3-    جسم گلژی با همکاری شبکه آندوپلاسمی کارهای متفاوتی انجام می دهد. مولکول هایی که توسط شبکه آندوپلاسمی ساخته می شوند به وسیله وزیکول انتقالی به دستگاه گلژی می رسند در دستگاه گلژی این مولکول ها دستخوش تغییرات شیمیایی می شوند در نتیجه مولکول ها نشانه گذاری شده و بر حسب نشانه ای که دارند به بخش های مختلف فرستاده می شوند. سرانجام به لیزوزوم یا واکوئل تبدیل شده و یا به خارج سلول ترشح می شوند 4-    شبکه آندوپلاسمی زبر و دستگاه گلژی لیزوزوم ها را می سازند 5-    لیزوزوم کیسه ای غشادار است که حاوی آنزیم های گوارشی است 6-    غشای لیزوزوم پیرامون قسمتی را فرا گرفته که آنزیم های گوارشی در آن است بدین ترتیب قسمت های دیگر سیتوپلاسم از گزند آنزیم های گوارشی در امان می ماند 7-    1)گوارش مواد غذایی: بسیاری از سلول ها غذا را می بلعند یعنی آن را در کیسه های سیتوپلاسمی ریزی وارد می کنند. لیزوزوم ها با پیوستن به واکوئل غذایی آنزیم های گوارشی خود را به درون واکوئل تخلیه و محتوای درون واکوئل را تجزیه می کند . مولکول های کوچک حاصل از گوارش لیزوزوم را ترک کرده و به مصرف سلول می رسند.2)بلع و گوارش اندامک های پیر یا آییب دیده سلول: که از اجزای حاصل از گوارش این اندامک ها ، اندامک های جدیدی بازسازی می شوند.3)نقش حیاتی لیزوزوم در نمو جنینی:بافت هایی را که در دوران جنینی میان انگشتان قرار داشتند نابود و انگشتان را از هم جدا می کند. 8-    دستگاه گلژی 9-    روش رنگ آمیزی سلول 10-     فعالیت سلول در ترشح پروتئین ها و مواد ترشحی دیگر 11-     دوقسمت : 1- جایگاه پذیرنده  2- جایگاه صادر کننده 12-     لیزوزوم 13-     لیزوزوم   پاسخ سئوالات تشریحی واکوئل 1-    با جذب آب به بزرگ شدن سلول گیاهی کمک می کند – مواد شیمیایی حیاتی یا فرآورده های دفعی حاصل از متابولیسم سلول را ذخیره می کند – ممکن است رنگریزه هایی داشته باشند که سبب جذب حشرات هنگام گرده افشانی می شوند 2-    در برخی گیاهان واکوئل ها حاوی مواد سمی هستند و به این ترتیب در برابر جانداران گیاهخوتر و آفات گیاهی از خود دفاع می کند. 3-    واکوئل ضربانداردر تک سلولی پارامسی دیده می شود که آب اضافی را از سلول جمع میکند و آن را به بیرون می رانند. چنین فعالیتی برای آغازیان ساکن آب شیرین بسیار ضروری است 4-    چون آب دائما وارد آنها می شود و اگر راهی برای دفع آب اضافی وجود نداشته باشد سلول انقدرحجیم می شود تا می ترکد پس واکوئل های ضرباندار برای حفظ محیط درونی سلول حیاتی هستند 5-    پارامسی 6-    واکوئل های مرکزی    پاسخ سئوالات تشریحی کلروپلاست 1-    فرآیندی است که طی آن انرژی نورانی خورشیدی جذب و به انرژی نهفته در مولکول های قند تبدیل می شود 2-    کلروپلاست 3 فضا دارد : 1)قسمت باریکی بین غشای درونی و بیرونی کلروپلاست 2)قسمتی که توسط غشای درونی محصور شده است و توسط ماده سیالی به نام بستره پر شده است  3)در بستره شبکه ای از لوله ها و قرص های غشادار تو خالی وجود دارد فضای درون لوله ها و قرص های غشایی ، سومین فضای درون کلروپلاست است. 3-    درون فضای سوم کلروپلاست قرص هایی وجود دارد که به صورت دسته های چند تایی روی یکدیگر قرار گرفته به هر یک از این دسته ها یک گرانوم می گویند.گرانوم ها محل هایی هستند که انرژی نورانی خورشید در آنجا به دام می افتد. 4-    علاوه بر کلروپلاست در سلول های گیاهی ممکن است انواع دیگری از پلاست ها دیده شوند که در آنها مواد متفاوتی مثل : نشاسته ، ذرات رنگی ، پروتئین ها و لیپیدها و... ذخیره می شوند. 5-    جلبک 6-    بستره یا استروما 7-    دو غشا 8-    گرانوم 9-    فتوسنتز   پاسخ سئوالات تشریحی میتوکندری 1-    میتوکندری اندامکی است که انرژی شیمیایی را از شکلی به شکل دیگر تبدیل میکند کار میتوکندری تنفس سلولی است که طی این فرآیند انرژی شیمیایی موجود در غذاها به انرژی شیمیایی مولکول سوختنی سلول یعنی ATP تبدیل می شوند. 2-    فرآیندی است که طی آن انرژی شیمیایی موجود در غذاها مانند : قندها ، به انرژی شیمیایی مولکول سوختنی سلول یعنی ATP تبدیل می شود. 3-    2 فضا قسمت اول فضای بین غشای درونی و غشای بیرونی قسمت دوم قسمتی که توسط غشای درونی محصور شده و از مایع سیالی به نام ماتریکس پر شده است . 4-    غشای درونی میتوکندری چین خورده است. هر چین خوردگی یک تیغه به نام کریستا را بوجود می آورد که موجب افزایش سطح غشای درونی می شود. افزایش سطح غشای درونی به نوبه خود موجب بالا رفتن توانایی میتوکندری در تولید ATP      می شود. 5-    درون غشای درونی و نیز بر سطح آن جای گرفته اند. 6-    شباهت:هر دو انرژی را از شکلی به شکل دیگر تبدیل می کنند. تفاوت:               1) کلروپلاست از سه فضا تشکیل شده اما میتوکندری از دو فضا تشکیل شده 2) کلروپلاست انرژی نورانی خورشید را به انرژی شیمیایی نهفته در قند تبدیل می کند (فتوسنتز) اما میتوکندری انرژی شیمیایی موجود در غذاها را به انرژی شیمیایی مولکول سوختنی سلول ATPتبدیل می کند (تنفس سلولی) 3)کلروپلاست در سلول های گیاهی و برخی آغازیان مانند جلبک یافت می شود اما میتوکندری هم در سلول جانوری و هم در سلول گیاهی یافت می شود. 7-    میتوکندری 8-    دو غشا 9-    ماتریکس 10-  ماتریکس 11-  غشای درونی 12-  کریستا   پاسخ سئوالات تشریحی ورود و خروج مواد در سلول 1-    انتشار یعنی حرکت مواد از جایی با تراکم بیشتر به جایی با تراکم کمتر که در جهت شیب غلظت صورت می گیرد 2-    حرکت خالص مولکول ها در پدیده انتشار از تفریق مولکول هایی که از محیط رقیق به غلیظ  می روند از مولکول هایی که از محیط غلیظ به رقیق می روند به دست می آید. مثلا اگر50 مولکول به سمت محیط غلیظ برود اما 300 مولکول به سمت محیط رقیق بروند و نتیجه آن 250 مولکول از محیط غلیظ به محیط رقیق می رود 250= 50 - 300 3-    بعضی مواد به راحتی نمی توانند از غشای فسفولیپیدی عبور کنند این مواد به کمک کانال های پروتئینی از غشا می گذرند . در این پدیده نیز جهت حرکت مواد از جای پر تراکم به جای کم تراکم است (انتشار) و چون عبور مواد از عرض غشا با کمک کانال های پروتئینی صورت   می گیرد به این انتشار، انتشار تسهیل شده گویند . 4-    بعضی از مواد بر خلاف شیب غلظت از عرض غشای سلول عبور می کنند .وقتی غلظت یک مولکول داخل سلول بیشتر باشد ، انتقال این است که بر اساس پدیده انتشار مولکول از آن خارج شود ، اما با مصرف ATP و توسط ناقل های پروتئینی این مولکول ها را در خلاف جهت شیب غلظت به درون سلول وارد می کند . به این نوع انتقال ، انتقال فعال می گویند که حرکت مواد از جای کم تراکم به جای پر تراکم است مثال : ریشه گیاهان بعضی مواد را به این طریق از خاک جذب می کند . 5-    بعضی سلول ها می توانند ذرات بزرگ را به وسیله فرآیندی به نام آندوسیتوز جذب کنند مثال : آمیب به این روش تغذیه می کند . 6-    اسمز پدیده انتشار آب از عرض غشایی است که نفوذ پذیری انتخابی دارد 7-    اسمز هایی روی می دهد که دو محلول با غلظت متفاوت آب بوسیله یک غشای دارای نفوذ پذیری انتخابی از هم دیگر جدا شوند. 8-    انتهای لوله مویین غشای نازکی دارای خاصیت نفوذ پذیری انتخابی متصل شده است . درون این کیسه از محلول آب و شکر پر شده است. کیسه در ظرف آب قرار دارد . بعد از مدت کوتاهی آب از ظرف به کیسه وارد می شود در نتیجه محلول شکر در لوله مویین بالا می رود فشاری که مایع درون لوله به مایع موجود در کیسه وارد می کند فشار اسمزی می گویند 9-    سلول های انسانی محتوی محلولی از نمک ها و مواد دیگرند و غشای سلول که نفوذ پذیری انتخابی دارد آن را محصور کرده است . اگر گلبول قرمز را در آب فرو بریم سلول متورم شده و سرانجام می ترکد 10-  زیرا غشای سطحی آن به قدری نازک و ظریف است ه نمی تواند در مقابل فشار داخل سلول مقاومت کند 11-  خون و سایر مایعات بدن ما غلظتی مشابه غلظت درون سلول دارند در نتیجه آب      نمی تواند  بیش از حد  از طریق اسمز وارد سلول می شود 12-  سلول های گیاهی غشای پلاسمایی دارند و در خارج از آن غشا دیواره سلولی از جنس سلولز است که نسبت به آب و مواد محلول در آن کاملا تراوا است . در این صورت آب از میان دیواره سلولی و غشای پلاسمایی به درون واکوئل جریان می یابد. سلول گیاهی منبسط می شود اما نمی ترکد علت آن مقاومت دیواره سلولی است که کشیده شده اما پاره نمی شود 13-  وقتی سلول آب جذب می کند متورم می شود که به ا ین پدیده تورژسانس یا آماس گویند 14-  علت این است که دیواره سلولی از منبسط شدن سلول به مقدار زیاد جلوگیری می کند و دیواره سلولی کشیده می شود اما پاره نمی شود 15-  مثلا وقتی سلول ها بر اثر پدیده آماس متورم شوند به یکدیگر فشار وارد کرده و برگ در حالتی منبسط و گستردد قرار می گیرد. همچنین گیاهان علفی که چوب زیادی ندارند . برای آنکه ساقه های خود را راست نگه دارند به تورژسانس متکی اند 16-  وقتی سلول آب خود را از دست می دهد چروکیده و پژمرده می شود که به این پدیده     پلاسمولیز می گویند 17-  نتیجه نهایی انتشار یک ماده یکسان شدن غلظت آن ماده در همه نقاط آن ماده می باشد   پاسخ سئوالات جای خالی :   پاسخ سوال جای خالی تریکودینا 1-    تک سلولی و آبزی.   پاسخ سئوالات جای خالی میکروسکوپ 1-    بزگنمایی. 2-    الکترون.   پاسخ سئوالات جای خالی اندازه سلول 1-    پنجاه 2-    اندازه و شکل   پاسخ سئوال جای خالی غشا پلاسمایی 1-    تراوایی نسبی      پاسخ سوالات جای خالی ورود و خروج مواد از سلول 1-    انتشار 2-    انتشار 3-    اختلاف غلظت 4-    بیشتر ، کمتر 5-    انتشار 6-    فیزیکی ، انرژی زیستی 7-    کانال های پروتئینی 8-    آندوسیتوز 9-    آندوسیتوز 10-  اسمز 11-  ATP ، ناقل های پروتئینی 12-  نفوذ پذیری انتخابی 13-  دیواره سلولی ، سلولز ، تراوا 14-  مقاومت دیواره سلولی 15-  تورژسانس 16-  تورژسانس   پاسخ سوالات جای خالی گزیده فصل 1-    هسته 2-    یوکاریوتی 3-    DNA 4-    جلبک 5-    میکروسکوپ الکترونی 6-    لیزوزوم     پاسخ سئوالات کوتاه جواب:   پاسخ سوال کوتاه جواب تریکودینا 2-    پلاسمودسم.   پاسخ سوالات کوتاه جواب میکروسکوپ 1-    قدرت تفکیک و بزگنمایی . 2-    میکروسکوپ الکترونی و نوری. 3-    ریزنگار. 4-    نمونه.   پاسخ سئوالات کوتاه جواب انواع سلول 1-    ریبوزوم. 2-    غشای سلول. 3-    کپسول. 4-    کپسول و تاژک. 5-    غشا پلاسمایی. 6-    دیواره سلولی باکتریایی.   پاسخ سئوالات کوتاه جواب فواید وجود اندامک های غشادار 1-    در پروکاریوت ها مثل باکتری 2-    ریبوزوم 3-    در سلول های مسن 4-    اندامک های غشادار 5-    سلول های جنسی نر بعضی گونه های گیاهی 6-    فتوسنتز 7-    دیواره نخستین 8-    آب ، مواد غذایی و پیام های شیمیایی   پاسخ سئوالات جای خالی فواید وجود اندامک های غشادار 1-    ریز لوله و ریز رشته 2-    ساختار و عمل 3-    غشا 4-    10-100   پاسخ سئوالات کوتاه جواب غشا پلاسمایی 1-    مشارکت در پروتئین سازی 2-    پذیرنده     پاسخ سوالات کوتاه جواب ورود و خروج مواد از سلول   1-    اختلاف غلظت بین دو نقطه 2-    در جهت شیب غلظت 3-    انتشار 4-    انتشار 5-    انتشار 6-    انتقال فعال 7-    انتقال فعال 8-    انتشار تسهیل شده 9-    انتشار ، انتقال فعال 10-  اسمز 11-  ترکیدن 12-  نازک و ظریف بودن غشای سطحی 13-  به علت مقاومت دیواره سلولی 14-  آماس (تورژسانس) 15-  تورژسانس 16-  پلاسمولیز 17-  تورژسانس               پاسخ سئوالات تستی: پاسخ سئوالات تستی میکروسکوپ 1-    گزینه ب 2-    گزینه الف 3-    گزینه ب     پاسخ سئوال تستی اندازه سلول 1-    گزینه ب   پاسخ تستی انواع سلول 1-    گزینه ج   پاسخ سئوالات تستی فواید وجود اندامک های غشادار 1-    گزینه ب 2-    گزینه د 3-    گزینه الف 4-    گزینه ب 5-    گزینه ج 6-    گزینه الف 7-    گزینه د 8-    گزینه د   پاسخ سئوالات تستی غشا پلاسمایی 1-    گزینه ب 2-    گزینه ب      پاسخ سوالات تستی ورود و خروج مواد از سلول  1-    گزینه ج 2-    گزینه الف 3-    گزینه ج 4-    گزینه ب 5-    گزینه ب 6-    گزینه ب 7-    گزینه الف 8-    گزینه ب 9-    گزینه ج 10-     گزینه الف 11-     گزینه الف 12-     گزینه ج 13-     گزینه ج 14-     گزینه ب 15-     گزینه ب 16-     گزینه ب 17-     گزینه ب 18-     گزینه الف 19-     گزینه ب 20-     گزینه ب                     پاسخ سوالات تستی گزیده فصل 1-    گزینه الف 2-    گزینه الف 3-    گزینه ج 4-    گزینه الف 5-    گزینه ج 6-    گزینه ب 7-    گزینه ب 8-    گزینه ج 9-    گزینه ج 10-  گزینه ج 11-  گزینه ج 12-  گزینه ب 13-  گزینه ج 14-  گزینه ب 15-  گزینه الف 16-  گزینه الف 17-  گزینه ب 18-  گزینه ج 19-  گزینه ب 20-  گزینه ب                                            
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۰ساعت 8:30  توسط خانم علیمرادی  |